ΝΟΜΟΣ 1404
Δομή και λειτουργία των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα - Αποστολή

 1. Ιδρύονται Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.), τα οποία ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση .
  Τα ΤΕΙ είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αυτοδιοικούνται στα πλαίσια του νόμου αυτού και του εσωτερικού κανονισμού. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

   

 2. Τα ΤΕΙ διακρίνονται σαφώς ως προς το ρόλο και την κατεύθυνση των ίδιων και των αποφοίτων τους και ως προς το περιεχόμενο και τους τίτλους σπουδών από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και έχουν ειδικότερα ως αποστολή:

   

 3. α) Να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, επαρκή για την εφαρμογή επιστημονικών, τεχνολογικών καλλιτεχνικών ή άλλων γνώσεων και δεξιοτήτων στο επάγγελμα.
  β) Να συμβάλλουν στη δημιουργία υπεύθυνων πολιτών, ικανών να συνεισφέρουν ως στελέχη εφαρμογής στα πλαίσια του δημοκρατικού προγραμματισμού, στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.
  γ) Να υλοποιήσουν το δικαίωμα δωρεάν παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη, ανάλογα με τις κλίσεις του και με όσα προβλέπουν οι σχετικοί νόμοι.

  3) Στα πλαίσια της αποστολής τους τα ΤΕΙ
  α) Συμβάλλουν στον επαγγελματικό προσανατολισμό, τόσο των σπουδαστών τους, όσο και των νέων γενικότερα.
  β) Διατηρούν αμφίδρομη σχέση με τις αντίστοιχες παραγωγικές μονάδες και τους οργανωμένους κλάδους της οικονομίας της περιφέρειάς τους.
  γ) Συνεργάζονται μεταξύ τους ή με άλλα εκπαιδευτικά ή τεχνολογικά ιδρύματα ή φορείς ή υπηρεσίες του εσωτερικού ή του εξωτερικού, για την επίτευξη της αποστολής τους.
  δ) Υπηρετούν την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση των αποφοίτων τους και για διαρκή επιμόρφωση του ελληνικού λαού.
  ε) Ενημερώνουν την κοινή γνώμη για την πορεία πραγματοποίησης των στόχων τους.
  στ) Συντονίζουν τις επιδιώξεις τους με εκείνες των ΑΕΙ, όπως προβλέπονται με το Ν. 1268/1982, στην κοινή προσπάθεια για μια αυτοδύναμη οικονομική ανάπτυξη του τόπου.
  ζ) Παίρνουν μέρος σε ερευνητικά προγράμματα πάνω σε θέματα εφαρμογής της τεχνολογίας.

Άρθρο 2
Ακαδημαϊκές ελευθερίες και άσυλο

 1. Η ακαδημαϊκή διδασκαλία, στα πλαίσια του προγράμματος και του περιεχομένου σπουδών καθεμιάς ειδικότητας, καθώς και η διακίνηση ιδεών στα ΤΕΙ, είναι ελεύθερες. Η επιβολή ορισμένων μόνο επιστημονικών απόψεων και ιδεών απαγορεύεται.

   

 2. Όλα τα μέλη του ΤΕΙ είναι ελεύθερα να εκφράζονται μέσα από τα συνδικαλιστικά τους όργανα, στα πλαίσια των αρχών και κανόνων που διέπουν τη λειτουργία των ΤΕΙ.

   

 3. α) Ολοι οι χώροι του ΤΕΙ καλύπτονται από το ακαδημαϊκό άσυλο, το οποίο αποσκοπεί στην κατοχύρωση της ακαδημαϊκής ελευθερίας, της ελεύθερης επιστημονικής αναζήτησης και της διακίνησης των ιδεών και συνίσταται στην απαγόρευση επέμβασης της δημόσιας δύναμης στους χώρους αυτούς, χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια του αρμόδιου οργάνου του ΤΕΙ που προβλέπεται από το άρθρο 7 του νόμου αυτού.

β) Επέμβαση της δημόσιας δύναμης, χωρίς την πρόσκληση ή την άδεια του αρμόδιου οργάνου, επιτρέπεται μόνο εφόσον στους χώρους του ΤΕΙ διαπράττονται αυτόφωρα κακουργήματα ή αυτόφωρα εγκλήματα κατά της ζωής.
γ) Οι παραβάτες των διατάξεων της παραγράφου αυτής τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον 6 μηνών, μετά από έγκληση του αρμόδιου οργάνου του άρθρου 7 ή της συνέλευσης του ΤΕΙ.
 

Άρθρο 3
Μέλη του ΤΕΙ

 1. Τα μέλη του ΤΕΙ διακρίνονται σε τακτικά και έκτακτα:
  α) Τακτικά είναι τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του διοικητικού προσωπικού (Δ.Π.), του ειδικού τεχνικού προσωπικού (Ε.Τ.Π.) και οι σπουδαστές.
  β) Έκτακτα μέλη είναι οι επισκέπτες καθηγητές και εκείνα του προηγούμενου εδαφίου, εκτός των σπουδαστών, που απασχολούνται στο ΤΕΙ με σύμβαση, εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

   

 2. Όλα τα μέλη του ΤΕΙ έχουν το δικαίωμα και το καθήκον:
  α) Να συμβάλλουν στην εκπλήρωση της αποστολής του ΤΕΙ και να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην εμποδίζεται κανείς στην άσκηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του.
  β) Να συμπράττουν για την ομαλή λειτουργία των ΤΕΙ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του εσωτερικού κανονισμού. Απαλλαγή τους από την υποχρέωση ανάληψης αξιώματος ή συμμετοχής σε συλλογικά όργανα ή εκλεκτορικά σώματα δικαιολογείται μόνον εάν υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως εκπαιδευτική άδεια ή μακρά τους ασθένεια. Η μη συμμετοχή, χωρίς σοβαρό λόγο, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα.
  γ) Να χρησιμοποιούν όλες τις εγκαταστάσεις και τα μέσα, με τα οποία είναι εξοπλισμένο το ΤΕΙ σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του.
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΙΔΡΥΣΗ - ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΕΙ

Άρθρο 4
Ιδρυση ΤΕΙ, σχολών, τμημάτων και παραρτημάτων.

 1. Τα ΤΕΙ τα οποία ιδρύονται, με τις αντίστοιχες σχολές και παραρτήματά τους, είναι τα ακόλουθα:

  Α' ΤΕΙ Αθήνας:

  α) Σχολή γραφικών τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών
  β) Σχολή διοίκησης και Οικονομίας
  γ) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
  δ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
  ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίμων

  Β' ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
  ε) Σχολή τεχνολογίας τροφίμων

  Γ' ΤΕΙ Πειραιά

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών

  Δ' ΤΕΙ Πάτρας

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας

  Ε. ΤΕΙ Λάρισας

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
  Παράρτημα Λαμίας, Καρδίτσας

  ΣΤ' ΤΕΙ Ηρακλείου:

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας
  γ) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
  δ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
  Παράρτημα Χανίων

  Ζ' ΤΕΙ Καβάλας
  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών

  Η' ΤΕΙ Κοζάνης

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών
  γ) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
  Παράρτημα Φλώρινας

  Θ' ΤΕΙ Χαλκίδας

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών

  Ι' ΤΕΙ Σερρών

  α) Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας
  β) Σχολή τεχνολογικών εφαρμογών

  ΙΑ' ΤΕΙ Μεσολογγίου

  α) Σχολή διοίκησης και οικονομίας
  β) Σχολή τεχνολογίας γεωπονίας
  Παράρτημα Καρπενησίου
   

 2. "Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη της Συνέλευσης του οικείου ΤΕΙ και του Σ.Τ.Ε., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται ΤΕΙ, Παραρτήματα, Σχολές ή Τμήματα. Οι ανωτέρω γνώμες πρέπει να υποβληθούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος".
  "Με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1404/1983 ρυθμίζονται και τα εξής θέματα:
  α) η διαδικασία πλήρωσης των πρώτων θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.) και ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των νεοϊδρυόμενων ΤΕΙ, τμημάτων ή σχολών τους,
  β) ο τρόπος προσωρινής διοίκησης του ΤΕΙ, των σχολών και των τμημάτων του έως την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας τους.
  γ) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διορισμού, πρόσληψης, απόσπασης ή μετάταξης κάθε είδους προσωπικού μέχρι την έναρξη της αυτοδύναμης λειτουργίας του ΤΕΙ, των σχολών και των τμημάτων, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 1404/1983,
  δ) ο ελάχιστος αριθμός μελών των Ε.Π. και Ε.Ε.Π. κατά τμήμα και οι άλλες προϋποθέσεις που απαιτούνται για την αυτοδύναμη λειτουργία των τμημάτων, των σχολών και του ΤΕΙ με εκλεγμένα όργανα διοίκησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 1404/1983,
  ε) η διαδικασία και οι προϋποθέσεις κατανομής και ένταξης του προσωπικού σε άλλες μονάδες του ίδιου ΤΕΙ, σε περίπτωση συγχώνευσης ή κατάργησης τμημάτων,
  στ) η έδρα του ΤΕΙ και των επιμέρους σχολών και τμημάτων,
  ζ) οι ειδικεύσεις των πτυχίων που χορηγούνται από τα τμήματα,
  η) η διαδικασία καθορισμού του προγράμματος σπουδών που θα ισχύει κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος της αυτοδύναμης λειτουργίας κάθε τμήματος και
  θ) κάθε άλλο θέμα που τυχόν θα προκύψει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του νέου ΤΕΙ, έως ότου γίνει δυνατή η αυτοδύναμη λειτουργία του, καθώς και κατά την κατάργηση ΤΕΙ, σχολών και τμημάτων, το οποίο δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.
   

 3. Ίδρυση ΤΕΙ, σχολών και τμημάτων γίνεται κατά προτεραιότητας σε τομείς που εντάσσονται στην προοπτική μιας αυτοδύναμης και συνολικής ανάπτυξης και δημιουργίας ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων δραστηριοτήτων, όπως πληροφορική, μεταλλουργία, ενέργεια, αγροτική οικονομία, επισιτισμός, κατασκευές, διοίκηση, υγεία - πρόνοια, ασφαλίσεις, μεταφορικά μέσα, τουρισμός, αμυντικές ανάγκες, ναυπηγική, υφαντουργία.
   

 4. Για να υπάρχει δυνατότητα απορρόφησης των αποφοίτων, για την ίδρυση ΤΕΙ, σχολών και τμημάτων λαμβάνονται υπόψη επίσης οι άμεσες ανάγκες της παραγωγής και της ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τα προβλήματα υποαπασχόλησης και ανεργίας που τυχόν υπάρχουν.

Άρθρο 5
Συγκρότηση ΤΕΙ, σχολών και τμημάτων
 

 1. Κάθε ΤΕΙ αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον σχολές.

   

 2. Κάθε σχολή συγκροτείται από δύο (2) τουλάχιστον τμήματα, που αντιστοιχούν σε συγγενείς ειδικότητες.

   

 3. Για το συντονισμό της διδασκαλίας μαθημάτων που διδάσκονται σε πολλά τμήματα μιας ή περισσότερων σχολών ενός ΤΕΙ είναι δυνατή η ίδρυση γενικών τμημάτων, τα οποία δε χορηγούν ιδιαίτερο πτυχίο. Τα τμήματα αυτά έχουν δικό τους Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά περίπτωση.
  Όπου στο εξής γίνεται αναφορά σε τμήματα νοούνται και τα γενικά τμήματα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

   

 4. Το τμήμα διαιρείται σε δύο (2) ή τρεις (3) κατ' ανώτατο όριο ομάδες μαθημάτων (Ο.Μ.). Κάθε Ο.Μ. αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο. Εαν η έκταση του γνωστικού αντικειμένου γενικού τμήματος είναι περιορισμένη, δεν απαιτείται η διαίρεσή του σε Ο.Μ. Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση, μετονομασία και τροποποίηση του γνωστικού αντικειμένου των ομάδων μαθημάτων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος. Ομάδα Μαθημάτων μπορεί να λειτουργεί εφόσον έχουν κατανεμηθεί σε αυτήν τουλάχιστον τρία τακτικά μέλη Ε.Π., από τα οποία το ένα τουλάχιστον να είναι της βαθμίδας του Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή".

   

 5. Παράρτημα ΤΕΙ είναι η εκπαιδευτική μονάδα που :
  α) Εχει έδρα σε απόσταση μεγαλύτερη από τριάντα (30) χιλιόμετρα από την έδρα του ΤΕΙ και
  β) Περιλαμβάνει μόνο μια σχολή ή το πολύ τρία (3) ανεξάρτητα τμήματα.
  Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του παραρτήματος είναι δυνατή η εκχώρηση αυξημένων αρμοδιοτήτων στο διευθυντή του "ή στον προϊστάμενο του τμήματος, όταν το παράρτημα περιλαμβάνει ένα τμήμα" με ανάλογες ρυθμίσεις στον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ.
  "Στην περίπτωση που παράρτημα ΤΕΙ περιλαμβάνει περισσότερα από ένα ανεξάρτητα τμήματα για τη λειτουργία συμβουλίου σχολής και για την εκλογή διευθυντή παραρτήματος θεωρείται ότι τα τμήματα αυτά αποτελούν σχολή και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν. 1404/1983.
  Όταν το παράρτημα αποτελείται από σχολή ο διευθυντής της σχολής είναι και ο διευθυντής παραρτήματος με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που το παράρτημα περιλαμβάνει ένα μόνο τμήμα δεν εκλέγεται διευθυντής παραρτήματος".

   

 6. Τα μέλη του Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π. εντάσσονται στην Ο.Μ. ή στο γενικό τμήμα της κύριας ειδικότητάς τους. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να ανήκουν το πολύ σε μια ακόμη Ο.Μ. ή γενικό τμήμα και μόνο σε ότι αφορά στις διδακτικές τους δραστηριότητες.


Άρθρο 6
Υπηρεσίες διοικητικής μέριμνας

 1. Σε κάθε ΤΕΙ, για την παροχή υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου, λειτουργεί υπηρεσία διοικητικής μέριμνας (Υ.Δ.Μ.), η οποία συγκροτείται από τα εξής τμήματα, γραφεία και υπηρεσίες:
  α) Τμήμα διοικητικών υποθέσεων
  β) Τμήμα οικονομικών υποθέσεων
  γ) Τμήμα γραμματείας και διεκπεραίωσης
  δ) Τμήμα εκδόσεων και βιβλιοθήκης
  ε) Γραφείο πληροφοριών και δημόσιων σχέσεων
  στ) Τεχνική υπηρεσία
  ζ) Υγειονομική υπηρεσία
  η) Υπηρεσία μηχανογράφησης και στατιστικής
  θ) Γραμματείες σχολών
  ι) Υπηρεσία εργοστασίου ή αγροκτήματος ή δασική ή κτηνοτροφική ή άλλη σχετική, ανάλογα με τα αντίστοιχα τμήματα που λειτουργούν στο ΤΕΙ.
  "ια) Γραμματείες τμημάτων".
   

 2. Η εσωτερική διάρθρωση της Υ.Δ.Μ., η οργάνωση και λειτουργία της, ως και οι διάφορες διαδικασίες στελέχωσής της, καθορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό κάθε ΤΕΙ. Στον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζεται ακόμη η συγκρότηση, από τακτικό προσωπικό, διάφορων επιτροπών κατά σχολή ή τμήμα, για την παρακολούθηση συγκεκριμένων θεμάτων και η υποβολή εισηγήσεων στα οικεία διοικητικά όργανα.
   

 3. Πόροι των ΤΕΙ είναι ιδίως η κρατική επιχορήγηση, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και έσοδα από εκποίηση ή διαχείριση περιουσιακών στοιχείων "ως και έσοδα από την παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και κάθε νομικής μορφής οργανισμούς. Οι προϋποθέσεις παροχής των υπηρεσιών αυτών καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των ΤΕΙ". Η ταμειακή διαχείριση των πόρων γίνεται από το τμήμα οικονομικών υποθέσεων, όπως ειδικότερα ορίζεται από τον εσωτερικό κανονισμό.

"Οι παράγρ. 1 έως 9 του άρθρου 1 του ν. 2083/1992 εφαρμόζονται αναλόγως και για τα ΤΕΙ. Όπου αναφέρεται ΑΕΙ, Πρύτανης, Αντιπρύτανης και Σύγκλητος ή Πρυτανικό Συμβούλιο εννοείται ΤΕΙ, Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος και Συμβούλιο του ΤΕΙ αντίστοιχα".
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΟΡΓΑΝΑ

Άρθρο 7
Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ασύλου.
 

 1. Η Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ασύλου (Ε.Α.Α.) είναι τριμελής και απαρτίζεται από τον πρόεδρο του ΤΕΙ ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, ένα κοινό εκπρόσωπο του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών.
  Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. και των σπουδαστών, μαζί με τους αναπληρωτές τους, εκλέγονται από τους εκπροσώπους του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. και των σπουδαστών, αντίστοιχα, που μετέχουν στη συνέλευση του ΤΕΙ.
   

 2. "Η Επιτροπή Ακαδημαϊκού Ασύλου (Ε.Α.Α.) μπορεί να ζητήσει ή να επιτρέψει την επέμβαση της δημόσιας δύναμης στους χώρους του ΤΕΙ. Στις περιπτώσεις αυτές η Ε.Α.Α. αποφασίζει μόνο με ομοφωνία των μελών της. Σε περίπτωση διαφωνίας ή μη απαρτίας συγκαλείται έκτακτα το Συμβούλιο ΤΕΙ, προκειμένου να αποφασίσει οριστικά. Η τελική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των παρόντων.
   


Άρθρο 8
Όργανα της Ομάδας Μαθημάτων

 

 1. Όργανα της Ο.Μ. είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.) και ο υπεύθυνος.

   

 2. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. ή το Ε.Ε.Π. και δύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών. Η Γ.Σ.:
  α) Εκλέγει τον υπεύθυνο της Ο.Μ. και τον αναπληρωτή του.
  β) Αναθέτει σε καθηγητές, επίκουρους καθηγητές ή καθηγητές εφαρμογών της Ο.Μ. καθήκοντα υπευθύνου εργαστηρίου που τυχόν έχει ενταχθεί στην Ο.Μ. και
  γ) Υποβάλλει προτάσεις στη Γ.Σ. του τμήματος σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών.

   

 3. Ο υπεύθυνος της Ο.Μ. έχει ως έργο, ιδίως να συντονίζει γενικά το έργο της, να κατανέμει το διδακτικό έργο με βάση την ειδίκευση και καταλληλότητα, την εκπαιδευτική πείρα και τη βαθμίδα του Ε.Π. και Ε.Ε.Π., να καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, να συγκαλεί τη Γ.Σ. της Ο.Μ. και εισηγείται τα θέματα, να προεδρεύει στις εργασίες της και να μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών της.

   

 4. Εάν στο τμήμα λειτουργεί μία (1) ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ.) και οι υπόλοιπες αδρανούν, λόγω μη ύπαρξης του απαιτούμενου αριθμού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Π.), ως υπεύθυνοι των αδρανουσών Ο.Μ. ορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση του Διευθυντή της Σχολής, Καθηγητής ή Επίκουρος Καθηγητής ή Καθηγητής Εφαρμογών του οικείου Τμήματος. Στις περιπτώσεις αυτές τις αρμοδιότητες των Γ.Σ. των οικείων Ο.Μ. ασκεί το Συμβούλιο του Τμήματος.

   

 5. Εάν στο Τμήμα δεν λειτουργεί καμία ομάδα μαθημάτων (Ο.Μ.), τις αρμοδιότητες των Γενικών Συνελεύσεων των Ο.Μ. ασκεί η Γ.Σ. του Τμήματος και τις αρμοδιότητες των υπεύθυνων των Ο.Μ., ο προϊστάμενος του Τμήματος.

   

'Αρθρο 9
Όργανα του τμήματος

 

 1. Όργανα του τμήματος είναι η γενική συνέλευση (Γ.Σ.), το συμβούλιο και ο προϊστάμενος.

   

 2. Η Γ.Σ. απαρτίζεται από το Ε.Π. ή και το Ε.Ε.Π. του τμήματος και εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθμό ίσο προς το 40% του αριθμού των μελών του Ε.Π. ή και του Ε.Ε.Π. του τμήματος. Η Γ.Σ. έχει όλες τις αρμοδιότητες του τμήματος, που προβλέπονται από τον νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ, εκτός από εκείνες που αναθέτονται σε άλλα όργανα. Συνέρχεται τακτικά δύο (2) φορές το εξάμηνο και έκτακτα, όταν τη συγκαλέσει ο προϊστάμενος του τμήματος ή ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα.

   

 3. Το συμβούλιο απαρτίζεται από τον προϊστάμενο του τμήματος, τους υπευθύνους των Ο.Μ., έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών, από έναν εκπρόσωπο της βαθμίδας ή των βαθμίδων του Ε.Π. που δεν μετέχουν στο συμβούλιο και έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π., εφόσον συζητούνται θέματα που αφορούν μέλη του Ε.Τ.Π. Το συμβούλιο:
  α) Συντονίζει τα εκπαιδευτικά και διοικητικά θέματα του τμήματος.
  β) Αποφασίζει την κατανομή των πιστώσεων στις διάφορες δραστηριότητες του τμήματος και την κατανομή των κενών θέσεων Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. κατά Ο.Μ. και κατά βαθμίδες Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος. Κατά την κατανομή καθορίζονται τα γνωστικά αντικείμενα των κενών θέσεων, οι τίτλοι των μαθημάτων που ανήκουν σε αυτά, στο πλαίσιο πλήρους ωραρίου απασχόλησης του Ε.Π., καθώς και οι τίτλοι των λοιπών μαθημάτων της Ομάδας".
  γ) Υποβάλλει, διαμέσου της σχολής, στο συμβούλιο του ΤΕΙ προτάσεις για δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π.
  δ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  ε) Αποφασίζει για όλες τις ατομικές διοικητικές υποθέσεις των σπουδαστών ως και την τοποθέτηση του Ε.Τ.Π.
  στ) Ασκεί όσες αρμοδιότητές της του αναθέτει η Γ.Σ. με ειδική απόφασή της.
  ζ) Συντάσσει εκθέσεις κρίσης για όλα τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τμήματος.


   

 4. Ο προϊστάμενος:

   

α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της Γ.Σ. και του συμβουλίου, συγκαλεί τα όργανα αυτά, προεδρεύει στις εργασίες τους, εισηγείται τα διάφορα θέματα και μερινά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους.
β) Τηρεί μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας κάθε μέλους του Ε.Π. και Ε.Ε.Π.
γ) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
δ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και προϊσταται των υπηρεσιών του τμήματος.
Ο προϊστάμενος αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από έναν υπεύθυνο Ο.Μ. του τμήματος, που ορίζεται ως αναπληρωτής προϊστάμενος για ένα ακαδημαϊκό έτος από το συμβούλιο του τμήματος.
" Με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ μπορεί να απαλλάσσονται των καθηκόντων τους οι προϊστάμενοι των τμημάτων, οι οποίοι για λόγους υποκειμενικούς ή αντικειμενικούς δεν ανταποκρίνονται προσωρινά ή για μεγάλο διάστημα στα καθήκοντά τους".

 

Άρθρο 10
Όργανα της σχολής

 

 1. Όργανα της σχολής είναι το συμβούλιο και ο διευθυντής.

   

 2. α) Το συμβούλιο της σχολής απαρτίζεται από το διευθυντή της σχολής, τους προϊσταμένους των τμημάτων και από εκπροσώπους των σπουδαστών, σε ποσοστό 40% των μελών του συμβουλίου, πλην του διευθυντή, που είναι μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. Ακόμη μετέχει και ένας εκπρόσωπος του Ε.Τ.Π. ή ένας εκπρόσωπος του Δ.Π., σε περιπτώσεις που συζητούνται θέματα που αφορούν αντίστοιχα στα μέλη του Ε.Τ.Π. ή του Δ.Π. της σχολής, εκτός της υπηρεσιακής κατάστασης.

  β) Το συμβούλιο της σχολής έχει όλες τις αρμοδιότητες που ο νόμος αυτός αναθέτει στη σχολή, εκτός εκείνων που ρητά αναθέτονται στο διευθυντή. Ειδικότερα:
  ι) κατανέμει τις πιστώσεις στα τμήματα και στα εργαστήρια της σχολής.
  ιι) επεξεργάζεται προτάσεις των τμημάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.Τ.Π. και τις υποβάλλει στο συμβούλιο του ΤΕΙ.
  ιιι) αποφασίζει, με συμμετοχή του γενικού γραμματέα του ΤΕΙ, για την οργάνωση των υπηρεσιών της σχολής καθώς και για την τοποθέτηση του Δ.Π. και Ε.Τ.Π. στα τμήματα, στις υπηρεσίες και στα εργαστήρια της σχολής και
  ιν) συντονίζει κοινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες τμημάτων της σχολής
  3. Ο διευθυντής της σχολής:
  α) Προϊσταται της υπηρεσίας της σχολής
  β) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το συμβούλιο της σχολής, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
  γ) Συντονίζει και εναρμονίζει τη δραστηριότητα των τμημάτων της σχολής
  δ) Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων του συμβουλίου της σχολής
  ε) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  στ) Συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων.

  Ο διευθυντής της σχολής αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από έναν προϊστάμενο τμήματος της σχολής, που ορίζεται ως αναπληρωτής διευθυντής από το συμβούλιο της σχολής, για ένα ακαδημαϊκό έτος.
   


 

Άρθρο 11
Όργανα του ΤΕΙ

 

 1. Όργανα του ΤΕΙ είναι η συνέλευση, το συμβούλιο, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος

   

 2. Η συνέλευση απαρτίζεται από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του ΤΕΙ, τους διευθυντές των σχολών, "τους Προϊσταμένους των τμημάτων" έναν εκπρόσωπο του Δ.Π. του ΤΕΙ, έναν εκπρόσωπο του Ε.Τ.Π. του ΤΕΙ, εκπροσώπους των σπουδαστών, σε αριθμό ίσο προς το 50% του αριθμού των υπόλοιπων μελών της συνέλευσης, πλην του προέδρου και του αντιπροέδρου του ΤΕΙ που είναι μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. και το γενικό γραμματέα του ΤΕΙ. Χρέη γραμματέα της συνέλευσης ασκεί διοικητικός υπάλληλος του κλάδου ΑΤ, που ορίζεται με πράξη του προέδρου του ΤΕΙ.
  Η συνέλευση : α) Έχει τη γενική εποπτεία της λειτουργίας του ΤΕΙ και της τήρησης του νόμου και του εσωτερικού κανονισμού.
  β) Αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών, σχετικά με την ίδρυση νέων τμημάτων και προτείνει στο συμβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης και στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  γ) Συντονίζει τα θέματα διδασκαλίας, σπουδών, εξετάσεων κ.λ.π. των σχολών.
  δ) Ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό του ΤΕΙ.
  ε) Καταρτίζει ή τροποποιεί, μετά από γνώμη των σχολών, τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ και τον υποβάλλει για έγκριση στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Στ) Επιλέγει, ύστερα από κρίση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, το γενικό γραμματέα του ΤΕΙ και εισηγείται τον προσωρινό διορισμό ή τη μονιμοποίηση και την προαγωγή του προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Η συνέλευση συγκαλείται τακτικά μια φορά το εξάμηνο και έκτακτα όταν τη συγκαλέσει ο πρόεδρος ή ζητηθεί γραπτά από το ένα τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών της, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έκτακτα ή επείγοντα θέματα.

   

 3. Το συμβούλιο του ΤΕΙ απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τους διευθυντές των σχολών και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Στο συμβούλιο μετέχει και ο γενικός γραμματέας του ΤΕΙ, αλλά έχει δικαίωμα ψήφου μόνο επί θεμάτων των υπηρεσιών που προϊσταται.
  Το συμβούλιο: α) Μεριμνά για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΤΕΙ στα πλαίσια των αποφάσεων της συνέλευσης, του εσωτερικού κανονισμού και του νόμου και ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του αναθέτει η συνέλευση με απόφασή της.
  β) Εισηγείται στη συνέλευση τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα έργων του ΤΕΙ και μεριμνά για την εκτέλεση των σχετικών αποφάσεών της.
  γ) Κατανέμει τις σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού και εγκρίνει τις δαπάνες του Ιδρύματος.
  δ) Αποφασίζει για τις προτάσεις των σχολών σχετικά με τη μετατροπή ή τη σύσταση νέων θέσεων προσωπικού και εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  ε) Μεριμνά για την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας του ΤΕΙ, καθώς και για την επιλογή, τοποθέτηση ή ανακατανομή μελών του Δ.Π. και Ε.Τ.Π. σε αυτές και τις σχολές.
  Στ) Αναπέμπει αποφάσεις των σχολών, τμημάτων ή Ο.Μ. ή τις παραπέμπει στη συνέλευση για δευτεροβάθμια κρίση ή τις τροποποιεί, εφόσον πρόκειται για επείγοντα θέματα. Τα άλλα όργανα έχουν στην περίπτωση αυτή δικαίωμα προσφυγής στη συνέλευση, ενώ η αναπομπή έχει ανασταλτικό χαρακτήρα.
  ζ) Απονέμει σε μέλη του ΤΕΙ ηθικές αμοιβές για εξαιρετικές πράξεις ή δραστηριότητες, που μαρτυρούν εξαιρετικό ήθος ή συμβάλλουν αποφασιστικά στην εφαρμογή των τεχνολογικών δεδομένων σε κοινωνικούς και παραγωγικούς τομείς, με ευεργετικές επιδράσεις για το κοινό και την εκπαίδευση.
  η) Ασκεί πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
  θ) Συγκροτεί επιτροπές και ομάδες εργασίας, για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων και
  ι) Αποφασίζει για όλα τα τρέχοντα θέματα που δεν ανάγονται στην αρμοδιότητα άλλων οργάνων ή που του αναθέτει ο εσωτερικός κανονισμός.
  "Οπου στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αναφέρονται "σχολές" και "διευθυντές σχολών" νοούνται και τα παραρτήματα και οι διευθυντές των παραρτημάτων".

   

 4. Ο πρόεδρος εκπροσωπεί το ΤΕΙ και το διοικεί σε συνεργασία με το συμβούλιο. Ο πρόεδρος έχει ιδίως τις εξής αρμοδιότητες:
  α) Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, συγκαλεί το συμβούλιο και τη συνέλευση του ΤΕΙ, προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους, εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών τους.
  β) Μπορεί να μετέχει και να προεδρεύει στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων των σχολών ή των επιτροπών του ΤΕΙ.
  γ) Κατευθύνει και εποπτεύει το έργο των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας του ιδρύματος.
  δ) Υπογράφει τα πτυχία των αποφοίτων του ιδρύματος
  ε) Έχει πειθαρχική δικαιοδοσία σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και
  στ) Υποβάλλει κάθε χρόνο, στη συνέλευση, έκθεση πεπραγμένων για το εκπαιδευτικό και διοικητικό έργο του ιδρύματος.

   

 5. Τον πρόεδρο, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Ο αντιπρόεδρος επικουρεί στα καθήκοντά του τον πρόεδρο και είναι υπεύθυνος για τα θέματα σπουδών του ΤΕΙ. Ασκεί ακόμη όσες αρμοδιότητες εκχωρούνται σε αυτόν με πράξη του προέδρου.

   

 6. Σε ΤΕΙ όπου λειτουργούν περισσότερα από είκοσι (20) τμήματα εκλέγοντα δύο (2) αντιπρόεδροι. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους γίνεται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ. Στη συνέλευση και το συμβούλιο ΤΕΙ μετέχουν και οι δύο.

   


Άρθρο 12
Ανάδειξη και λειτουργία οργάνων.

 

 1. Ως πρόεδροι ΤΕΙ εκλέγονται καθηγητές ή σε περίπτωση που οι καθηγητές είναι λιγότεροι από πέντε (5), και επίκουροι καθηγητές. Ως αντιπρόεδροι, διευθυντές σχολών, προϊστάμενοι τμημάτων και υπεύθυνοι Ο.Μ. εκλέγονται καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ή κωλύονται να εκλεγούν προϊστάμενοι τμημάτων και υπεύθυνοι Ο.Μ. καθηγητές ή επίκουροι καθηγητές, μπορούν να εκλεγούν στις θέσεις αυτές καθηγητές εφαρμογών.
  Η εκλογή γίνεται σύμφωνα με τις επόμενες παραγράφους και την περίπτωση α' της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου.

   

 2. Το σώμα των εκλεκτόρων για την ανάδειξη του προϊσταμένου τμήματος (σώμα εκλεκτόρων τμήματος) απαρτίζεται από το σύνολο των μελών του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. του τμήματος, εκπροσώπους των σπουδαστών του τμήματος, σε ποσοστό 50% του αριθμού των μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τμήματος και εκπροσώπους του Ε.Τ.Π. του τμήματος σε ποσοστό 5% του αριθμού των μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του τμήματος.

   

 3. Τα σώματα των εκλεκτόρων προέδρου και αντιπροέδρου ΤΕΙ ή διευθυντή σχολής απαρτίζονται από τα σώματα εκλεκτόρων των τμημάτων του ΤΕΙ ή της σχολής αντίστοιχα και από εκπροσώπους του Δ.Π. του ΤΕΙ ή της σχολής, σε ποσοστό 5% στο σύνολο του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του ΤΕΙ ή της σχολής αντίστοιχα.

   

 4. Την ευθύνη για τη σύγκλιση των σωμάτων εκλεκτόρων και τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας έχουν: α) ο Προϊστάμενος του τμήματος, για την ανάδειξη υπεύθυνου Ο.Μ., β) ο Διευθυντής της Σχολής, για την ανάδειξη Προϊσταμένου Τμήματος, γ) ο Πρόεδρος του ΤΕΙ για την ανάδειξη Διευθυντή της Σχολής, Προέδρου και Αντιπροέδρου ΤΕΙ".

   

 5. Η θητεία των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυντών Σχολών και Προϊσταμένων Τμημάτων είναι τριετής. Όσοι διετέλεσαν πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθυντές σχολών ή προϊστάμενοι τμημάτων μπορούν να επανεκλεγούν στην ίδια θέση μέχρι μία ακόμη συνεχή φορά. Στην περίπτωση αυτή δεν μπορούν να επανεκλεγούν πριν περάσουν τρία χρόνια, από τη λήξη της τελευταίας θητείας τους". Η θητεία των άλλων οργάνων και των μελών συλλογικών οργάνων είναι ετήσια.
  "H ανωτέρω διάταξη, η οποία προβλέπει ως τριετή τη θητεία των διευθυντών σχολών και των προϊσταμένων τμημάτων, θα ισχύσει γι' αυτούς που θα εκλεγούν στις θέσεις αυτές μετά τη λήξη της θητείας αυτών που τις κατέχουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου".
  "Οι διατάξεις των παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 1268/1982 και 5 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιούνται με τις διατάξεις των παρ. 4 του άρθρου 1 και 2α του άρθρου 2 αυτού του νόμου ισχύουν και για τους πρυτάνεις, αντιπρυτάνεις, κοσμήτορες σχολών και προέδρους τμημάτων ΑΕΙ, ως και τους προέδρους, αντιπροέδρους, διευθυντές σχολών και προϊσταμένους τμημάτων ΤΕΙ, που διήνυαν, στις 31.12.1993, δεύτερη συνεχή θητεία.
  "Οπου στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 11 και της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του ν. 1404/1983 αναφέρονται "σχολές" και "διευθυντές σχολών" νοούνται και τα παραρτήματα και οι διευθυντές των παραρτημάτων".

   

 6. Οι διαδικασίες για την εκλογή των ατομικών και συλλογικών οργάνων διεξάγονται οπωσδήποτε από την 1η Μαίου έως τη 15η Ιουνίου του ακαδημαϊκού έτους που λήγει η θητεία τους. Η ανάληψη καθηκόντων γίνεται την 1η Σεπτεμβρίου του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που κενωθούν πρόωρα, για οποιοδήποτε λόγο, θέσεις, η διαδικασία εκλογής για το υπόλοιπο της θητείας διεξάγεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κένωση των θέσεων. Το υπόλοιπο της θητείας αυτής υπολογίζεται ως πλήρης θητεία. Ειδικώς σε περίπτωση που κενωθεί θέση Προέδρου ή Αντιπροέδρου ΤΕΙ η διαδικασία εκλογής και ο υπολογισμός της θητείας γίνονται κατά τα ως άνω, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και με δυνατότητα υποβολής μεμονωμένης αντίστοιχης υποψηφιότητας. Η σύγκληση του εκλεκτορικού σώματος για τη διαδικασία εκλογής του Προέδρου γίνεται από τον Αντιπρόεδρο του ΤΕΙ.

   

 7. α) Για την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου ή Αντιπροέδρων καταρτίζεται ενιαίο ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό , στο οποίο περιλαμβάνονται ο υποψήφιος Πρόεδρος και ο υποψήφιος Αντιπρόεδρος ή Αντιπρόεδροι κατά περίπτωση, τους οποίους αυτός επιλέγει και προτείνει για εκλογή. Η σχετική πρόταση κατατίθεται από τον υποψήφιο Πρόεδρο κάθε συνδυασμού ή το 1/10 τουλάχιστον των μελών του εκλεκτορικού σώματος στο Συμβούλιο του ΤΕΙ μία εβδομάδα πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και συνοδεύεται από τις αιτήσεις των υποψηφίων. Η ψηφοφορία είναι μυστική. Αν κατά την πρώτη ψηφοφορία κανείς από τους συνδυασμούς δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών του εκλεκτορικού σώματος ή αν υπάρξει ισοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε τρεις ημέρες μεταξύ των δύο συνδυασμών που πλειοψήφησαν, οπότε εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους. Σε περίπτωση νέας ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.
  β) Για την εκλογή Διευθυντών σχολών, Προϊσταμένων τμημάτων και υπευθύνων Ο.Μ. εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν.
  γ) Μοναδικοί συνδυασμοί ή υποψήφιοι δεν εκλέγονται, αν δεν συγκεντρώνουν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των ψήφων των εκλεκτόρων.".
  "δ. Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος, για θέση που προβλέπεται στην παρ. 1 και να εκλεγεί εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία γίνεται η εκλογή. Αν κατά τη διαδικασία εκλογής Προϊσταμένου Τμήματος ή Υπεύθυνου Ο.Μ. δεν εκλεγούν οι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές ή δεν υπάρχουν υποψηφιότητες, είναι δυνατόν να διορισθούν στις θέσεις αυτές μέλη Ε.Π. όλων των βαθμίδων, με πρόταση του Συμβουλίου της Σχολής και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ".

   

 8. Οι εκπρόσωποι του Δ.Π. και του Ε.Τ.Π. στα ειδικά σώματα εκλεκτόρων και στη συνέλευση του ΤΕΙ υποδεικνύονται, με τους αναπληρωτές τους, από αντίστοιχες γενικές συνελεύσεις που συγκαλούνται, ανάλογα με την περίπτωση, από τον προϊστάμενο του τμήματος, το διευθυντή της σχολής ή τον πρόεδρο του ΤΕΙ.
  Οι εκπρόσωποι του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των τμημάτων στη συνέλευση του ΤΕΙ εκλέγονται με τον αναπληρωτή τους, από το Ε.Π. και Ε.Ε.Π. κάθε τμήματος, μετά από πρόσκληση του προϊσταμένου του τμήματος.
  Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών ορίζονται από τους συλλόγους τους, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την πρόσκληση του υπευθύνου της Ο.Μ., του προϊσταμένου του τμήματος, του διευθυντή της σχολής ή του προέδρου του ΤΕΙ κατά περίπτωση.

   

 9. Στις περιπτώσεις που ο αριθμός εκπροσώπων, μιας κατηγορίας μελών του ΤΕΙ, σε συλλογικά όργανα ή εκλεκτορικά σώματα καθορίζεται ως ποσοστιαία αναλογία αριθμητικής δύναμης, τα κλάσματα στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα, ενώ το 0,5 γίνεται μονάδα.

   

 10. α) Στις συνεδριάσεις των συλλογικών οργάνων συμμετέχουν τα μέλη τους και, χωρίς ψήφο, όσοι κληθούν ειδικά από τον προεδρεύοντα των οργάνων αυτών ή από το όργανο και για όσο χρόνο κρίνεται από τον προεδρεύοντα αναγκαίο.
  β) Τα συλλογικά όργανα των ΤΕΙ συγκροτούνται και λειτουργούν νόμιμα, έστω και αν δεν έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι των λοιπών κατηγοριών μελών του ΤΕΙ, πλην του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π., εφόσον όμως έχουν κινηθεί έγκαιρα οι διαδικασίες για την ανάδειξη εκπροσώπων.
  γ) Τα συλλογικά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίστανται τα μισά συν ένα τουλάχιστον από τα μέλη τους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στο νόμο ή τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ.
  Τα μέλη των συλλογικών οργάνων ψηφίζουν ελεύθερα και κατά την κρίση τους, παίρνοντας υπόψη μόνο το νόμο, τον εσωτερικό κανονισμό και το συμφέρον του ιδρύματος.
  δ) Στα ειδικά σώματα εκλεκτόρων μπορούν να μετέχουν, εφόσον το δηλώσουν έγγραφα, και τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια "ή απόσπαση" σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
  ε) Στον εσωτερικό κανονισμό ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια σχετική με την κίνηση των διαδικασιών εκλογής εκπροσώπων για τα διάφορα συλλογικά όργανα, τα απαιτούμενα ποσοστά εκλογής, τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών και γενικά τη λειτουργία των οργάνων αυτών ως και κάθε σχετικό θέμα που ήθελε προκύψει και δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου.
  στ) Η Γ.Σ. της Ο.Μ. και το συμβούλιο τμήματος, σχολής ή ΤΕΙ συγκαλούνται και λειτουργούν νόμιμα, αν το ζητήσει γραπτά το ένα δεύτερο (½) των μελών κάθε οργάνου.
   


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ
Άρθρο 13
'Ασκηση κρατικής εποπτείας
 

 1. Η κρατική εποπτεία στα ΤΕΙ ασκείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδικότερα:
  α) Ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί όλων των πράξεων των οργάνων των ΤΕΙ και εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία τους.
  β) Καθορίζει, σε συνεργασία με τα ΤΕΙ και τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα, το πρόγραμμα ανάπτυξης και βελτίωσης της τεχνολογικής εκπαίδευσης, στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της χώρας.
  γ) Αναθέτει στα ΤΕΙ, μετά από γνώμη τους, τη μελέτη ή διεκπεραίωση θεμάτων δημοσίου ενδιαφέροντος, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο ή επιβεβλημένο από γενικότερους αναπτυξιακούς ή κοινωνικούς λόγους.
  δ) Ασκεί έλεγχο σε θέματα διαχείρισης, από τα ΤΕΙ, της κρατικής επιχορήγησης, των εσόδων, των εγκαταστάσεων και λοιπών περιουσιακών τους στοιχείων.

   

 2. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί ιδίως:
  α) Να καλεί τους προέδρους των ΤΕΙ και να ενημερώνεται για την πορεία του έργου των ΤΕΙ ή για επιμέρους υποθέσεις και να δίνει τις αναγκαίες κατευθύνσεις για το συντονισμό της λειτουργίας τους.
  β) Να τάσσει προθεσμίες για την έκδοση πράξεων που προβλέπονται από το νόμο, για τις οποίες τα αρμόδια όργανα ολιγωρούν ή ακόμη και να υποκαθιστά τα όργανα αυτά στην έκδοση των αναγκαίων πράξεων, όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω προθεσμίες.
  γ) Να παρεμβαίνει και να αποφασίζει οριστικά σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ οργάνων των ΤΕΙ ή να αίρει με απόφασή του σύγκρουση αρμοδιοτήτων μεταξύ συναρμοδίων οργάνων.


   

 3. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από γνώμη του ινστιτούτου τεχνολογικής εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.), εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό κάθε ΤΕΙ και έχει δικαίωμα άσκησης αναπομπής κατά των αποφάσεων ή άλλων πράξεων των οργάνων των ΤΕΙ, ιδίως εάν συντρέχουν νομικοί λόγοι ή οι ρυθμίσεις που γίνονται δεν παρέχουν τις εγγυήσεις για μια σύμμετρη ανάπτυξη όλων των ΤΕΙ της χώρας ή για ισότιμες συνθήκες διδασκαλίας σπουδών και εξετάσεων. Η άσκηση αναπομπής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Για τη νέα απόφαση του οργάνου, ύστερα από την αναπομπή, απαιτείται πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών του. Εάν η νέα μετά την αναπομπή απόφαση του οργάνου δε ληφθεί στην προθεσμία που τάσσεται με την αναπομπή, το θέμα ρυθμίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   

"Η αληθής έννοια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1404/1983 είναι ότι η αναπομπή αναφέρεται σε αποφάσεις ή άλλες πράξεις των οργάνων διοίκησης των ΤΕΙ και όχι των εκλεκτορικών σωμάτων του άρθρου 16 του αυτού νόμου, κατά των πράξεων των οποίων χωρεί αναπομπή στα πλαίσια ελέγχου νομιμότητας, χωρίς να εφαρμόζονται τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 13 του ν. 1404/1983".

 
 

Άρθρο 14
Γνωμοδοτικά όργανα
Ι. Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

 

 1. Ιδρύεται συμβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.), που εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για θέματα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και ιδίως για:
  α) Την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση ή κατάτμηση ΤΕΙ, παραρτημάτων, σχολών ή τμημάτων, με βάση τις προβλεπόμενες ανάγκες της οικονομίας.
  β) Τον καθορισμό ή αναθεώρηση του περιεχομένου σπουδών κάθε ειδικότητας, σε συνδυασμό με την περιγραφή του αντίστοιχου επαγγέλματος.
  γ) Τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΤΕΙ.
  δ) Την αντιμετώπιση των εξελίξεων από πλευράς προσωπικού, στη διάρθρωση της παραγωγής, αφού πρώτα εκτιμήσει τις υπάρχουσες πραγματικές ανάγκες και προβλέψει τις πιθανές αιχμές ή τις ελλείψεις σε τεχνικό προσωπικό, σύμφωνα με το αναπτυξιακό πρόγραμμα σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.
  ε) Τη λειτουργία σε ΤΕΙ προγραμμάτων εξειδίκευσης, επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης.
  στ) Τον επαγγελματικό προσανατολισμό και την αξιοποίηση του τεχνολογικού στελεχιακού δυναμικού της χώρας και τον αριθμό εισακτέων στα ΤΕΙ.
  ζ) Την εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής των ΤΕΙ
  η) Την κατανομή των πιστώσεων στα ΤΕΙ


   

 2. Το Σ.Τ.Ε. αποτελείται από:


  α) Τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο.
  β) Έναν εκπρόσωπο των Υπουργείων Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Εργασίας, Υγείας και Πρόνοιας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Πολιτισμού και Επιστημών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Εμπορικής Ναυτιλίας και του Υφυπουργού Νέας Γενιάς και Αθλητισμού.
  γ) Έναν εκπρόσωπο του οργανισμού απασχολήσεως εργατικού δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).
  δ) Έναν εκπρόσωπο του Κέντρου Προγραμματισμού και Ερευνών (ΚΕ.Π.Ε.)
  ε) Τον πρύτανη που μετέχει στη γραμματεία του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας (Ε.Σ.Α.Π.)
  στ) Τους προέδρους των ΤΕΙ
  ζ) Από έναν εκπρόσωπο του τεχνικού, γεωτεχνικού, οικονομικού και καλλιτεχνικού επιμελητηρίου, καθώς και του πανελλήνιου ιατρικού συλλόγου.
  η) Έναν εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ένωσης Πτυχιούχων Υπομηχανικών και Τεχνολόγων Μηχανικών (Π.Ε. Π.Υ.ΤΕ.Μ.) και έναν εκπρόσωπο από κάθε άλλη οργάνωση αποφοίτων ΤΕΙ, κατά σχολή ΤΕΙ, εφόσον υπάρχει πανελλήνια εκπροσώπηση.
  θ) Έναν κοινό εκπρόσωπο της ελληνικής μαθηματικής εταιρείας, της ένωσης Ελλήνων Φυσικών, της ένωσης Ελλήνων χημικών, της πανελλήνιας ένωσης βιολόγων και της ένωσης γεωλόγων.
  ι) Έναν εκπρόσωπο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.).
  ια) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης, που ορίζεται από την κεντρική ένωση δήμων και κοινοτήτων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.).
  ιβ) Από έναν εκπρόσωπο του συνδέσμου ελληνικών βιομηχανιών, του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου και του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου Αθηνών.
  ιγ) Από έναν εκπρόσωπο της γενικής συνομοσπονδίας εργατών Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Ε.) και της πανελλήνιας συνομοσπονδίας γεωργικών συνεταιριστικών οργανώσεων (ΠΑ.ΣΕ.ΓΕΣ.).
  ιδ) Πέντε (5) εκπροσώπους της εθνικής σπουδαστικής ένωσης Ελλάδας (Ε.Σ.Ε.Ε.).
  ιε) Από έναν εκπρόσωπο κάθε κόμματος που αντιπροσωπεύεται στη Βουλή.
  "Στο Συμβούλιο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Σ.Τ.Ε.) συμμετέχει και ένας εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ενιαίων Συλλόγων Εκπαιδευτικού Προσωπικού ΤΕΙ".

   

 3. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του Σ.Τ.Ε., είναι δυνατή η αλλαγή της σύνθεσης του Σ.Τ.Ε.

   

 4. Με απόφαση του Σ.Τ.Ε. είναι δυνατό να συγκροτούνται επιτροπές του, προκειμένου να εξετάσουν εξειδικευμένα θέματα και να εισηγηθούν σχετικά στην ολομέλειά του. Στις επιτροπές αυτές αλλά και στην ολομέλεια του Σ.Τ.Ε. μπορούν να λάβουν μέρος, χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλα άτομα ως εμπειρογνώμονες ή ως εκπρόσωποι υπηρεσιών ή φορέων, ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος. Η επιλογή των ατόμων ή φορέων αυτών γίνεται από τον πρόεδρο του Σ.Τ.Ε.

   

 5. Η γραμματεία του Σ.Τ.Ε. αποτελείται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή τον εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, έναν πρόεδρο ΤΕΙ, έναν εκπρόσωπο της Ε.Σ..Ε.Ε., έναν εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων και έναν εκπρόσωπο των οργανώσεων αποφοίτων ΤΕΙ. Η γραμματεία του Σ.Τ.Ε. καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων που θα συζητηθούν στο Σ.Τ.Ε. και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεών του.

   

 6. Η διοικητική μέριμνα και η κάθε μορφής εξυπηρέτηση του έργου του Σ.Τ.Ε. ανατίθεται στην αρμόδια διεύθυνση της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   

 7. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται η λειτουργία του Σ.Τ.Ε. και της γραμματείας ως και ο τρόπος ορισμού των μελών τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με κοινές αποφάσεις του παραπάνω Υπουργού και του Υπουργού Οικονομικών ορίζεται το ύψος της αποζημίωσης των μελών του Σ.Τ.Ε., που δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι και των διαφόρων επιτροπών, των εμπειρογνωμόνων και του γραμματέα, ο οποίος τηρεί τα οικεία πρακτικά και ρυθμίζει κάθε άλλο σχετικό θέμα.

   


ΙΙ. Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης.

 

 1. Ιδρύεται δημόσια υπηρεσία που υπάγεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και έχει τον τίτλο "Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης" (Ι.Τ.Ε.). Έργο του Ι.Τ.Ε. είναι να εισηγείται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για εκπαιδευτικά και επιστημονικά θέματα της τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης και ιδίως για:
  α) Την οργάνωση και συνεχή βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και την ουσιαστικοποίηση της παρεχόμενης εκπαίδευσης με ανάλογα διδακτικά προγράμματα.
  β) Τους εσωτερικούς κανονισμούς των ΤΕΙ
  γ) Τα θέματα σπουδών που έχουν σχέση με τις μετεγγραφές και κατατάξεις σπουδαστών.
  δ) Το περίγραμμα των προγραμμάτων σπουδών των διαφόρων ειδικοτήτων.
  ε) Τα κριτήρια και τις διαδικασίες κρίσης διδακτικών βιβλίων.
  στ) Προγράμματα μετεκπαίδευσης και υποτροφιών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των ΤΕΙ.
  ζ) Θέματα τεχνολογικής παιδείας που του αναθέτει ο Υπουργός.


   

 2. Το Ι.Τ.Ε. αποφαίνεται για:
  α) το ομοταγές με τα ΤΕΙ των σχολών ή τμημάτων της τριτοβάθμιας μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης του εξωτερικού, την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, με τους τίτλους που απονέμονται από τα ΤΕΙ.
  β) την παραπομπή για κατάταξη σε εξάμηνο σπουδών ή για συμπληρωματική εξέταση συγκεκριμένων μαθημάτων σε τμήμα ΤΕΙ των κατόχων τίτλων της αλλοδαπής ομοταγών προς τα ΤΕΙ που δεν είναι αντίστοιχοι ή δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν ισότιμοι με τους τίτλους που χορηγούν τα ΤΕΙ. Στην περίπτωση αυτή οι κάτοχοι των τίτλων αυτών μετά την εκπλήρωση των πρόσθετων υποχρεώσεών τους λαμβάνουν τίτλο από το οικείο τμήμα των ΤΕΙ.,
  γ) την αναγνώριση της ισοτιμίας τίτλων σπουδών που χορηγούν οι ανώτερες σχολές του εσωτερικού αρμοδιότητας άλλων υπουργείων με τίτλους των ΤΕΙ, ύστερα από κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του συναρμόδιου υπουργού,
  δ) την ισοδυναμία ή υπερκάλυψη των πιστοποιητικών σπουδών που προέρχονται από σχολές εξωτερικού τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τα πιστοποιητικά εξειδίκευσης που χορηγούν τα ΤΕΙ, στις περιπτώσεις που οι ενδιαφερόμενοι είναι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων καθηγητών εφαρμογών των ΤΕΙ για τις οποίες απαιτείται και πιστοποιητικό εξειδίκευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 περίπτ. Γ' στοιχ. ι,
  ε) το ομοταγές, την ισοτιμία των τίτλων σπουδών που χορηγούν και την αντιστοιχία τους, εφόσον υπάρχει, με το πτυχίο Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε., των τίτλων σπουδών ανάλογων σχολών ή τμημάτων του εξωτερικού αντίστοιχου επιπέδου και
  στ) την κατάταξη σπουδαστών ή φοιτητών και πτυχιούχων ή διπλωματούχων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή της Α.Σ.Ε.Τ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε ή εξωτερικού σε τμήματα και εξάμηνα σπουδών των τμημάτων των ΤΕΙ ή της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1286/1982".

   

 3. Για την εκπλήρωση της αποστολής του το Ι.Τ.Ε.:
  α) Ακολουθεί τις κατευθυντήριες γραμμές ανάπτυξης της τεχνολογικής εκπαίδευσης, όπως αυτές κάθε φορά καθορίζονται.
  β) Συνεργάζεται με τα ΤΕΙ για εκπαιδευτικά θέματα. Για το σκοπό αυτόν, εκτός των άλλων, συγκαλεί μια φορά κάθε διδακτικό εξάμηνο τους αντιπροέδρους των ΤΕΙ ή εκπροσώπους τους σε σύσκεψη, με σκοπό την εξέταση λειτουργικών προβλημάτων και την εκπόνηση προγράμματος για βελτίωση της εκπαίδευσης.
  γ) Αναθέτει σε ομάδες εργασίας που συγκροτούνται και λειτουργούν με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από ιδιώτες ή εκπαιδευτικούς που αποσπώνται σε αυτό, τη μελέτη και εισήγηση για εξειδικευμένα θέματα.
  δ) Αναπτύσσει την κατάλληλη πληροφοριακή τεκμηρίωση των διαφόρων στατιστικών και παραστατικών στοιχείων.

   

 4. α) Το κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε. αποτελείται από:
  ι) 7 συμβούλους με αποδοχές καθηγητή ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος και ιι) 10 εισηγητές με αποδοχές καθηγητή ΤΕΙ.
  β) Το κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε. διορίζεται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων από πίνακες που του υποβάλλουν τα ΤΕΙ μέσα σε 20 ημέρες από τη λήψη σχετικού ερωτήματος του υπουργείου, μετά γνώμη του ΣΤΕ, για θητεία τριών (3) ετών, η οποία μπορεί να ανανεωθεί για άλλες δύο τριετίες. Αν δεν υποβληθούν οι πίνακες εμπρόθεσμα, η διαδικασία συνεχίζεται από το υπουργείο και χωρίς αυτούς. Οι σύμβουλοι απαρτίζουν το επιστημονικό συμβούλιο του Ι.Τ.Ε.".
  γ) Κατά το διορισμό των συμβούλων λαμβάνεται μέριμνα, ώστε στο Ε.Σ. να περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένας τεχνικός επιστήμονας και ένας επιστήμονας με ανθρωπιστικές ή κοινωνικές σπουδές. Κατά το διορισμό των εισηγητών λαμβάνεται μέριμνα ώστε, με συνυπολογισμό και των συμβούλων, να αντιπροσωπεύονται, αν είναι δυνατό, όλοι οι τομείς που αντιστοιχούν σε σχολές των ΤΕΙ.
  δ) Με γνώμη του Ε.Σ. και απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων διορίζεται ένας από τους συμβούλους ως πρόεδρος του Ε.Σ. και προϊστάμενος του Ι.Τ.Ε. για 3 χρόνια. Οι θέσεις προέδρου, συμβούλων και εισηγητών είναι θέσεις πλήρους απασχόλησης. Οι διοριζόμενοι μπορούν, εφόσον συντρέχει περίπτωση, να διατηρήσουν με δήλωσή τους τη μόνιμη θέση τους στο δημόσιο τομέα, όπως αυτός προβλέπεται στο Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65). Στην περίπτωση αυτή οι διοριζόμενοι θεωρούνται, ως προς την υπηρεσιακή τους κατάσταση και μέχρι να λήξει η θητεία τους, ως αποσπασμένοι στο Ι.Τ.Ε. κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης ρυθμίζονται οι σχετικές λεπτομέρειες για την εφαρμογή του εδαφίου αυτού.
  "Αρμοδιότητες υπηρεσιακού και πειθαρχικού συμβουλίου για το κύριο προσωπικό του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.) ασκεί το προβλεπόμενο από τον υπαλληλικό κώδικα για τους υπαλλήλους της κατηγορίας ειδικών θέσεων".

   

 5. Για το διορισμό στις συνιστώμενες θέσεις κύριου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. απαιτούνται τα ακόλουθα προσόντα:

  Α. Σύμβουλοι:

  ι) Πτυχίο ανώτατης σχολής εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
  ιι) Διδακτορικό δίπλωμα
  ιιι) Εμπειρία στη διοίκηση και οργάνωση σε τριτοβάθμια εκπαίδευση τουλάχιστον 3 ετών ή ειδικές σπουδές και συγγραφική δραστηριότητα σε θέματα εκπαίδευσης.
  ιν) Δωδεκαετής επαγγελματική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου, από την οποία τουλάχιστον τριετής διδακτική εμπειρία.
  ν) Άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, ιταλική, γερμανική ή ρωσική.

  Β' Εισηγητές:

  ι) Πτυχίο ανώτατης σχολής, σχετικό με ένα από τα βασικά μαθήματα που διδάσκονται σε τμήματα των ΤΕΙ ή ισότιμο εξωτερικού.
  ιι) Επταετής τουλάχιστον επαγγελματική και διδακτική εμπειρία από τη λήψη του πτυχίου, από την οποία τουλάχιστον τριετής επαγγελματική πείρα στην ειδικότητα και τουλάχιστον διετής διδακτική.
  ιιι) Άριστη γνώση μιας από τις ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική, ιταλική, γερμανική ή ρωσική.
  Κατά την επιλογή συνεκτιμάται η συγγραφική δραστηριότητα και μεταπτυχιακές σπουδές στην ειδικότητα ή στην εκπαίδευση.

   

 6. Στο Ι.Τ.Ε. λειτουργεί γραμματεία, με προϊστάμενο υπάλληλο κλάδου ΑΤ1 διοικητικού. Οι θέσεις, κατά κλάδους και βαθμούς, ορίζονται στην περίπτ. ΙΙΙ της παραγρ. 1 του άρθρου 23 του νόμου αυτού.

   

 7. Τα προσόντα για το διορισμό στις θέσεις των κλάδων ΑΤ1 διοικητικού, ΑΤ4 στατιστικολόγων, ΑΡ3 διοικητικού, ΑΡ4 λογιστικού, ΑΡ5 βιβλιοθηκονόμων και ΑΡ6 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ καθορίζονται κατά κλάδο ως εξής:

  Κλάδος ΑΤ1 διοικητικός:

  Πτυχίο τμήματος νομικής ή πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης Α.Ε.Ι. ή Π.Α.Σ.Π.Ε. ή ισότιμο του εξωτερικού, επταετής, τουλάχιστον, διοικητική ή εκπαιδευτική εμπειρία, άριστη γνώση μιας από τις γλώσσες: αγγλική, γαλλική, ιταλική, γερμανική ή ρωσική. Προτιμώνται αυτοί που έχουν συγγραφική δραστηριότητα ή μετεκπαίδευση σε διοικητικά ή εκπαιδευτικά θέματα.

  Κλάδος ΑΤ4 στατιστικολόγων:

  Πτυχίο φυσικομαθηματικής σχολής ή πολυτεχνικής σχολής, ή ανώτατης γεωπονικής ή δασολογικής σχολής ή της Α.Σ.Ο.Ε.Ε ή της Π.Α.Σ.Κ.Ε. ή τμήματος νομικής ή πολιτικού ή οικονομικού τμήματος ΑΕΙ ή Α.Β.Σ. ή ισότιμο του εξωτερικού, επαρκής στατιστική κατάρτιση, αποδεικνυόμενη με σχετικό τίτλο ανώτατου ιδρύματος εσωτερικού ή ομοταγούς εξωτερικού και άριστη γνώση της αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ρωσικής γλώσσας.

  Κλάδος ΑΡ3 διοικητικός:
  Πτυχίο τμήματος στελεχών διοίκησης ανώτερης σχολής στελεχών επιχειρήσεων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο του εξωτερικού.

  Κλάδος ΑΡ4 λογιστικός:
  Πτυχίο τμήματος στελεχών λογιστηρίου, ανώτερης σχολής στελεχών επιχειρήσεων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο του εσωτερικού ή εξωτερικού.

  Κλάδος ΑΡ5 βιβλιοθηκονόμων:
  Πτυχίο τμήματος βιβλιοθηκονομίας ανώτερης σχολής στελεχών επιχειρήσεων των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο του εξωτερικού ή απασχόληση τουλάχιστον είκοσι (20) ετών σε βιβλιοθήκη, από τα οποία τουλάχιστο δέκα (10) πριν ιδρυθούν και λειτουργήσουν τα αντίστοιχα τμήματα των σχολών των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

  Κλάδος ΑΡ6 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ:
  Πτυχίο τμήματος τεχνολόγων αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ ανώτερης σχολής τεχνολόγων μηχανικών των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμο του εξωτερικού.

   

 8. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, όταν πρόκειται για αποζημιώσεις, ρυθμίζονται θέματα που έχουν σχέση με την προκήρυξη των θέσεων, τις συνεδριάσεις του Ε.Σ., την εσωτερική λειτουργία του Ι.Τ.Ε., τις αποζημιώσεις των ομάδων εργασίας και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

   


ΙΙΙ. Περιφερειακά συμβούλια τεχνολογικής εκπαίδευσης

 

 1. α) Στην έδρα κάθε ΤΕΙ ιδρύεται περιφερειακό συμβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης (Π.Σ.Τ.Ε.) που συνεργάζεται:
  ι) με το ΤΕΙ, με σκοπό τη συμβολή των δραστηριοτήτων του στην ανάπτυξη της περιφέρειας και
  ιι) με τις τοπικές αρχές, οργανώσεις και επιχειρήσεις, με σκοπό τη συμβολή τους στη βελτίωση των σπουδών και λειτουργίας του ΤΕΙ και στην επιτυχία της αποστολής του.
  β) Το Π.Σ.Τ.Ε. εισηγείται στο ΤΕΙ για θέματα που αφορούν ιδίως:
  ι) Ίδρυση ή τροποποίηση τμημάτων σύμφωνα με τις περιφερειακές ανάγκες.
  ιι) Καθορισμό αναγκών σε τομείς εξειδίκευσης και εφαρμοσμένης έρευνας.
  ιιι) Επιμόρφωση σύμφωνα με τους σκοπούς του ΤΕΙ
  ιν) Απασχόληση αποφοίτων του ΤΕΙ
  ν) Άσκηση στο επάγγελμα


   

 2. Το Π.Σ.Τ.Ε. αποτελείται από:


  α) Το Νομάρχη ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο
  β) Το συμβούλιο του ΤΕΙ
  γ) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής ένωσης δήμων και κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.).
  δ) Από έναν εκπρόσωπο του εμπορικού και βιομηχανικού επιμελητηρίου, του επαγγελματικού και βιοτεχνικού επιμελητηρίου και του συνδέσμου ελληνικών βιομηχανιών, που λειτουργούν στην περιφέρεια του ΤΕΙ.
  ε) Έναν εκπρόσωπο του περιφερειακού τμήματος Τ.Ε.Ε. και κάθε άλλου επιμελητηρίου ή τοπικής ή περιφερειακής επιστημονικής ή επαγγελματικής οργάνωσης.
  στ) Έναν εκπρόσωπο των εργατικών και έναν εκπρόσωπο των αγροτικών συνδικαλιστικών οργανώσεων.
  ζ) Έναν εκπρόσωπο των πολιτιστικών φορέων της περιοχής.
  η) Έναν εκπρόσωπο της τοπικής Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.
  θ) Δύο (2) εκπροσώπους των σπουδαστών.
  "Ενας εκπρόσωπος του Ενιαίου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του οικείου ΤΕΙ".
  "Στο περιφερειακό συμβούλιο τεχνολογικής εκπαίδευσης και στη γραμματεία του μπορεί να προεδρεύει ο γενικός γραμματέας περιφέρειας στις περιπτώσεις που το ΤΕΙ έχει την έδρα της περιφέρειας".

   

 3. Ανάλογα με τις αρμοδιότητες των οργάνων, οι εισηγήσεις του Π.Σ.Τ.Ε. συζητούνται σε όργανα του ΤΕΙ και παίρνονται οι σχετικές αποφάσεις ή υποβάλλονται μέσω του προέδρου του ΤΕΙ στο Σ.Τ.Ε., προκειμένου να διαμορφωθεί η τελική εισήγηση του Σ.Τ.Ε., του άρθρου 14, προς τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

   

 4. Η γραμματεία του Π.Σ.Τ.Ε. απαρτίζεται από το νομάρχη ή τον εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο, τον πρόεδρο του ΤΕΙ και έναν εκπρόσωπο των σπουδαστών. Το Π.Σ.Τ.Ε. συγκαλείται σε συνεδρίαση από τον πρόεδρό του.

   

 5. Την ευθύνη της διοικητικής μέριμνας και γραμματειακής εξυπηρέτησης του Π.Σ.Τ.Ε. έχει το ΤΕΙ της έδρας

   

 6. Ο κανονισμός λειτουργίας του Π.Σ.Τ.Ε. καταρτίζεται από τη γραμματεία του και εγκρίνεται από την ολομέλειά του.

   

 7. Αμφισβητήσεις για την ύπαρξη ή την αντιστοιχία οργανώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 2 λύνει με απόφασή του ο οικείος νομάρχης.

   

 8. Με αποφάσεις του οικείου νομάρχη ρυθμίζεται ο τρόπος ορισμού των μελών του Π.Σ.Τ.Ε. και της γραμματείας του.

   


 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΩΝ ΤΕΙ
Α. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 15
Εκπαιδευτικό προσωπικό

 

 1. Το κύριο διδακτικό και ερευνητικό έργο ασκείται από το εκπαιδευτικό προσωπικο (Ε.Π.), το οποίο ανήκει σε μία από τις βαθμίδες: καθηγητών ΤΕΙ, επίκουρων καθηγητών ΤΕΙ και καθηγητών εφαρμογών ΤΕΙ.

   

 2. Τα μέλη του Ε.Π. ΤΕΙ ασκούν δημόσιο λειτούργημα. Η υπηρεσιακή κατάσταση των μελών Ε.Π. ΤΕΙ ρυθμίζεται κατά τις διατάξεις του Ν. 1404/1983 και του Εσωτερικού Κανονισμού.

   

 3. Τα μέλη του Ε.Π. ΤΕΙ, ανάλογα με τη βαθμίδα και το εκπαιδευττικό τους έργο, πρέπει να συνδυάζουν κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση και βαθιά επαγγελματική εμπειρία στην παραγωγή και να έχουν δυνατότητα για συνεχούς επαφής με την παραγωγική πραγματικότητα, στην έκταση που αυτό επιβάλλεται από τα συγκεκριμένα εκπαιδευτικά τους καθήκοντα.

   

 4. Τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε κάθε βαθμίδα ΤΕΙ είναι τα ακόλουθα:


  Α. Καθηγητών:

  ι) Πτυχίο ή Δίπλωμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο εξωτερικού.
  ιι) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ' ολοκλήρου σε Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα Ιδρύματα του Εξωτερικού.
  ιιι) Επτά (7) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας, κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
  ιν) Αξιόλογη επιστημονική ή καλλιτεχνική δραστηριότητα, συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης στη δημιουργία ή βελτίωση γνώσεων, προϊόντων, διεργασιών, μεθόδων ή συστημάτων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες:
   

  1. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, ή
    

  2. Μονογραφίες ή βιβλια που έτυχαν ευμενούς κριτικής ή δύο (2) τουλάχιστον αναφορές σε αναγνωριμένου κύρους ειδικά επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά.
    

  Ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώνει ως μόνος ή κύριος ερευνητής συνολικό αριθμό τεσσάρων (4) τουλάχιστον πρωτότυπων, κατά τα ως άνω, δημοσιεύσεων.
  v) Αναγνωρισμένη συμβολή στην πρόοδο της επιστήμης ή της τέχνης, ή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, που διαπιστώνεται από δύο (2) τουλάχιστον ομότιμες αναφορές σε εργασίες του υποψηφίου από άλλους ερευνητές.

  Β. Επίκουρων Καθηγητών:

  ι) Πτυχίο ή Δίπλωμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
  ιι) Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, που προκηρύσσεται και το οποίο αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ' ολοκλήρου σε Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα Ιδρύματα του Εξωτερικού.
  ιιι) Τέσσερα (4) έτη τουλάχιστον επαγγελματικής δραστηριότητας, κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος, από τα οποία μέχρι δύο (2) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού.
  ιν) Συναφή προς το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης επιστημονική ή καλλιτεχνκή δραστηριότητα σχεδιασμού και εκτέλεσης ερευνητικών ή καλλιτεχνικών έργων, αποδεικνυόμενη από ανάλογες:
   

  1. Πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή τεχνικά ή εικαστικών θεμάτων περιοδικά, με σύστημα κριτών, τα οποία είναι διεθνώς αναγνωρισμένου κύρους, ή

    

  2. Επιστημονικές μονογραφίες ή

    

  3. Πρωτότυπες ανακοινώσεις σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων. Σε κάθε περίπτωση ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει τουλάχιστον και μία (1) πρωτότυπη, κατά τα ως άνω, δημοσίευση ή ανακοίνωση ως μόνος ή κύριος ερευνητής.

    


  Γ. Καθηγητών εφαρμογών ΤΕΙ:

  ι) Πτυχίο ΤΕΙ εσωτερικού ή ισότιμο πτυχίο εξωτερικού και τίτλους μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα, ο οποίος αποκτήθηκε μετά από σπουδές που πραγματοποιήθηκαν εξ' ολοκλήρου σε Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας Ιδρυμάτων, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εσωτερικού και εξωτερικού. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ απαιτείται πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ εσωτερικού ή αναγνωρισμένο ισότιμο και αντίστοιχου τίτλου του εξωτερικού και τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα και ο οποίος αποκτήθηκε μετά από σπουδές, που πραγματοποιήθηκαν εξ' ολοκλήρου σε Ιδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Εσωτερικού ή σε αναγνωριμένα αντίστοιχα Ιδρύματα του εξωτερικού ή από εκπαιδευτικά μεταπτυχιακά προγράμματα συνεργασίας Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή εσωτερικού και εξωτερικού.
  ιι) Εξη (6) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου, σε αντικείμενο σχετικό με την ειδικότητα από τη λήψη του βασικού πτυχίου ή διπλώματος μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου μεταπτυχιακού τίτλου, από τα οποία μέχρι τρία (3) έτη μπορεί να αντικατασταθούν με διδακτικό έργο σε εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εσωτερικού ή σε αναγνωρισμένα αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.
  ιιι) Τεκμηριωμένη ικανότητα υπεύθυνης εφαρμογής επιστημονικών ή καλλιτεχνικών γνώσεων και τεχνολογικών μεθόδων ή εκτέλεσης τμήματος ερευνητικού έργου κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται, που να αποδεικνύεται από προσκομιζόμενα στοιχεία.

   

 5. Το διδακτορικό δίπλωμα ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας καθηγητή ΤΕΙ ή επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ, να αντικαθίσταται με υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικού έργου, εφόσον για το προκηρυχθέν γνωστικό αντικείμενο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Επίσης, ο τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών ως προσόν μπορεί, στην περίπτωση της βαθμίδας του καθηγητή εφαρμογών ΤΕΙ, να αντικαθίσταται με ανάλογο καλλιτεχνικό έργο, αν το έργο αυτό είναι σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Για την αντικατάσταση αποφαίνεται το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Ι.Τ.Ε.). Τα γνωστικά αντικείμενα θέσεων μελών Ε.Π. των ΤΕΙ των τμημάτων της Σχολής Γραφικών Τεχνών και καλλιτεχνικών σπουδών, για τα οποία δεν είναι υποχρεωτική η κατοχή διδακτορικού διπλώματος ή μεταπτυχιακού τίτλου, τα κριτήρια αξιολόγησης για την αντικατάσταση του διδακτορικού διπλώματος ή του μεταπτυχιακού τίτλου ως προσόντος, για την εκλογή στις θέσεις αυτές και η διαδικασία για τη δυνατότητα αντικατάστασής τους, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετά από γνώμη του ανωτέρω οργάνου".

   

 6. α) Για την εκλογή σε θέση Ε.Π. ΤΕΙ, εκτός των άλλων προσόντων, συνεκτιμάται η καλή γνώση μιας τουλάχιστον από τις ξένες γλώσσες Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής, Ισπανικής και της Ρωσικής".
  β) Ο τρόπος πιστοποίησης της γνώσης της ξένης γλώσσας καθορίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση του Ε.ΣΥ.Π.

   

 7. Ως ανώτατο όριο διορισμού σε θέσεις Ε.Π. ΤΕΙ ορίζεται το 45ο έτος, που μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 55ο, κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας του υποψηφίου, σχετικής με το αντικείμενο, από την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου στο δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. ή οργανισμούς κοινής ωφέλειας ή σε μεγάλη δημόσια ή ιδιωτική παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
   

 8. Οι θέσεις των μελών του Ε.Π. ΤΕΙ ανήκουν οργανικά στο τμήμα και κατανέμονται στις Ο.Μ. με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος, με την οποία καθορίζεται ταυτόχρονα και η βαθμίδα της θέσης. Κατά την κατανομή αυτή δε γίνεται διάκριση μεταξύ των βαθμίδων καθηγητή ΤΕΙ και επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ.

   


 
Άρθρο 16
Εκλογή και πλήρωση θέσεων Ε.Π.

 

 1. α. ("Για εκλογή μελών Ε.Π. ενός τμήματος δικαίωμα συμμετοχής με ψήφο στο σώμα εκλεκτόρων έχουν όλα τα μέλη του Ε.Π., του τμήματος, τα οποία ανήκουν στην ίδια ή σε ανώτερη βαθμίδα από αυτή στην οποία ανήκει η προς πλήρωση θέση.
  Για τη συγκρότηση του σώματος των εκλεκτόρων απαιτούνται τουλάχιστον επτά (7) μέλη Ε.Π. από τα οποία τα πέντε (5) οφείλουν να έχουν ακαδημαϊκούς τίτλους αντίστοιχους προς τους απαιτούμενους για τους υποψηφίους της υπο πλήρωση θέσης. Μέλη Ε.Π. που το καλλιτεχνικό ή επαγγελματικό τους έργο έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.5 του άρθρου 15 του Νόμου αυτού, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής".
  β. "Εφόσον τα μέλη Ε.Π. ενός τμήματος δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης, το σώμα ελεκτόρων συγκροτείται ή συμπληρώνεται από μέλη Ε.Π. και άλλων τμημάτων του ιδίου ή συγκενέστερου γνωστικού πεδίου του ιδίου ή άλλου ΤΕΙ και, αν δεν υπάρχουν, από άλλους επιστήμονες αντίστοιχων προσόντων και αντίστοιχης ειδικότητας προς την υπο πλήρωση θέση.
  Η συγκρότηση ή συμπλήρωση του σώματος εκλεκτόρων γίνεται με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ μετά από γνώμη του συμβουλίου του οικείου τμήματος εφόσον πρόκειται για μέλη Ε.Π. του ιδίου ΤΕΙ ή με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος και του Ι.Τ.Ε., όταν πρόκειται για μέλη Ε.Π. άλλων ΤΕΙ ή άλλους επιστήμονες.
  Για τις προκηρύξεις θέσεων Ε.Π. που έχουν γίνει μέχρι τη δημοσίευση της θέσης αυτής, εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι μέχρι τη δημοσίευση ισχύουσες διατάξεις για τα εκλεκτορικά σώματα.".

   

 2. α) "Για την εκλογή ή εξέλιξη του υποψήφιου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο και κανένας δεν συγκροτήσει την απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε αριθμό ψήφων και εκλέγεται αυτός, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς εντός δεκα πέντε (15) ημερών από την πρώτη (1) συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δεκα πέντε (15) ημερών από την προηγούμενη οπότε για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών Ε.Π. του εκλεκτορικού σώματος και για την εκλογή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων η οποία σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) μέλη Ε.Π.". Οι εκλέκτορες είναι υποχρεωμένοι να αιτιολογούν την ψήφο τους. Η απόφαση του εκλεκτορικού σώματος μαζί με τα πρακτικά υποβάλλεται στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ο οποίος εκδίδει τη σχετική πράξη διορισμού. Η απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων περιλαμβάνει την κατάσταση των υποψήφιων που συμπληρώνουν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη θέση που πληρώνεται και το όνομα του υποψηφίου που τυχόν εκλέγεται. Εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν συμπληρώνει τις απαραίτητες προϋποθέσεις η προκήρυξη, με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής, θεωρείται άκαρπη.
  β) Εάν η θέση που πληρώνεται είναι θέση καθηγητή - επίκουρου καθηγητή, οι υποψήφιοι κρίνονται καταρχήν για τη θέση καθηγητή από το αντίστοιχο σώμα εκλεκτόρων. Εάν κατά την κρίση του σώματος εκλεκτόρων κανείς από τους υποψήφιους δεν συμπληρώνει τις προϋποθέσεις κατάληψης θέσης καθηγητή, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, για την κατάληψη θέσης επίκουρου καθηγητή, με νέα σύνθεση του σώματος των εκλεκτόρων, σύμφωνα με την παράγραφο 1. "Στο εκλεκτορικό σώμα για τη βαθμίδα επίκουρου καθηγητή ΤΕΙ συμμετέχουν και οι εκλέκτορες που απετέλεσαν το εκλεκτορικό σώμα για τη βαθμίδα καθηγητή ΤΕΙ".

   

 3. "Για την εκλογή ή εξέλιξη του υποψηφίου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Αν οι υποψήφιοι είναι περισσότεροι από δύο (2) και κανένας δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο (2) πρώτων σε αριθμό ψήφων και εκλέγεται αυτός, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων. Σε περίπτωση που κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία του εκλεκτορικού σώματος, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται υποχρεωτικώς εντός δεκα πέντε (15) ημερών από την πρώτη συνεδρίαση. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός δεκα πέντε (15) ημερών από την προηγούμενη, οπότε για την ύπαρξη απαρτίας αρκεί η παρουσία του ενός τρίτου (1/3) των μελών Ε.Π. του εκλεκτορικού σώματος και για την εκλογή η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, η οποία σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να αποτελείται από λιγότερα από πέντε (5) μέλη Ε.Π.

   

 4. Μέλη του Ε.Π. δεν μπορούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για κατάληψη θέσης Ε.Π. της ίδιας ή ανώτερης βαθμίδας σε άλλο ΤΕΙ, εάν δεν περάσουν τρία χρόνια από το διορισμό τους στο ΤΕΙ που υπηρετούν.

   

 5. α) Είναι δυνατή η μετάκληση επιστημόνων σε κενές θέσεις Ε.Π. στη βαθμίδα καθηγητή, εφόσον ο μετακαλούμενος έχει όλα τα προσόντα που απαιτούνται για εκλογή σε θέση καθηγητή και κατέχει θέση καθηγητή σε άλλο ΤΕΙ της χώρας ή ισοδύναμη θέση σε τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού.
  β) Η πρόταση για μετάκληση υποβάλλεται στη Γ.Σ. του τμήματος από το συμβούλιο του ΤΕΙ ή της σχολής ή του τμήματος ή από το ένα τέταρτο (1/4) τουλάχιστον των μελών του Ε.Π. του τμήματος, πριν από τη λήψη απόφασης για την προκήρυξη της κενής θέσης. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το σύνολο των καθηγητών του τμήματος, με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) τουλάχιστον του όλου αριθμού τους, σε συνεδρίαση της Γ.Σ. του τμήματος. Εάν η πρόταση συγκεντρώσει μόνο την απόλυτη πλειοψηφία, είναι δυνατή η επανεξέταση του θέματος από τη Γ.Σ. του τμήματος, εφόσον υποβληθεί, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών, σχετική πρόταση από τους δικαιουμένους κατά το πρώτο εδάφιο. Η Γ.Σ. συνέρχεται μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή του αιτήματος και αποφασίζει τελεσίδικα, με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, την αποδοχή ή την απόρριψη της πρότασης της μετάκλησης. Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αν εγκρίνει την απόφαση μετάκλησης, εκδίδει σχετική πράξη, η οποία επέχει θέση διορισμού. Πριν από την έκδοση της πράξης, απαιτείται αποδοχή της απόφασης μετάκλησης από τον μετακαλούμενο.

   

 6. Επίκουροι καθηγητές και καθηγητές Εφαρμογών που έχουν διανύσει τριετία και τετραετή προϋπηρεσία αντίστοιχα στη βαθμίδα που υπηρετούν, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την εξέλιξή τους μέχρι δύο (2) φορές, που απέχουν μεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη, στη βαθμίδα του καθηγητή ή του επίκουρου καθηγητή αντίστοιχα. Η ως άνω εξέλιξη γίνεται με εσωτερική διαδικασία για τη βαθμίδα του καθηγητή και με ανοικτή διαδικασία για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή, μετά από απόφαση του αρμόδιου εκλεκτορικού σώματος, εφόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν αποκτήσει τα απαιτούμενα από το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983, όπως ισχύει, αντίστοιχα επιστημονικά προσόντα.
  Για την κατάληψη της θέσης στην επόμενη βαθμίδα εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, όπως τροποποιούνται δια του παρόντος. Οι θέσεις των καθηγητών εφαρμογών, που εξελίσσονται μεταφέρονται αυτοδικαίως στην επόμενη βαθμίδα, καταργούμενης αντιστοίχως της θέσης που κατείχαν. Σε περίπτωση που κατά τη διαδικασία εξέλιξης από τη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή εκλεγεί άλλος υποψήφιος από εκείνον που προκάλεσε την εξέλιξη, συνιστάται οργανική θέση επίκουρου καθηγητή για το διορισμό του εκλεγέντος υποψηφίου".

   

 7. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την προκήρυξη των θέσεων Ε.Π., τη συγκρότηση τις αρμοδιότητες και τη λειτουργία των εισηγητικών επιτροπών, τη διαδικασία εκλογής, το διορισμό και την ανάληψη καθηκόντων από τους διοριζόμενους, ως και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

   

 8. "α (Τα μέλη των εισηγητικών επιτροπών πρέπει να ανήκουν στην αυτή ή ανώτερη βαθμίδα με εκείνη της κρινόμενης θέσης, και να κατέχουν ακαδημαϊκούς τίτλους σπουδών, ή ανώτερους από τους απαιτούμενους για την προκηρυχθείσα θέση στο ίδιο ή σε συγκενέστερο γνωστικό πεδίο. Μέλη Ε.Π. των ΤΕΙ ή ΔΕΠ των ΑΕΙ που το καλλιτεχνικό τους έργο έχει αντικατασταθεί σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 15 του Ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται και ισχύει με τον παρόντα Νόμο ή του Ν. 1268/1982 αντίστοιχα, θεωρείται ότι κατέχουν τους αντίστοιχους ακαδημαϊκούς τίτλους για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής.

   

β. Τα μέλη των εισηγητικών επιτροπών μετέχουν στο σώμα των εκλεκτόρων με δικαίωμα ψήφου".

 
 

Άρθρο 17
Μονιμοποίηση, κρίση Ε.Π.

 

 1. α) Όλα τα μέλη του Ε.Π. διορίζονται με δοκιμαστική θητεία δύο ετών. Τυχόν προηγούμενη μονιμοποίηση σε άλλη βαθμίδα ή σε άλλο ΤΕΙ δεν λαμβάνεται υπόψη .
  β) Τα κριτήρια για την κρίση της ευδοκιμότητας, για μονιμοποίηση μέλους του Ε.Π., είναι τα ίδια με εκείνα του εδαφίου β' της επόμενης παραγράφου.
  γ) Τη μονιμοποίηση ή μη μέλους του Ε.Π., προτείνει με ειδική αιτιολόγηση, στον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την έκδοση της σχετικής πράξης, το συμβούλιο του ΤΕΙ, μετά από σχετική εισήγηση του συμβουλίου του τμήματος και γνωμάτευση του συμβουλίου της σχολής. Οι διατάξεις του εδαφίου γ' της επόμενης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα.
  δ) Η δοκιμαστική θητεία μπορεί να ανανεωθεί, μετά την αρνητική κρίση για μονιμοποίηση, για άλλο ένα έτος και αν δεν υπάρξει και πάλι θετική κρίση για μονιμοποίηση, ο κρινόμενος απολύεται.
  ε) Ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πράξη του οποίου γίνεται δεκτή η πρόταση μονιμοποίησης ή ανανέωσης της δοκιμαστικής θητείας ή απόλυσης μέλους του Ε.Π., μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αναπέμψει τη σχετική πρόταση.

   

 2. α) Στο τέλος κάθε δεύτερου ακαδημαϊκού έτους, το συμβούλιο του τμήματος συντάσσει εκθέσεις κρίσης για κάθε μέλος του Ε.Π. του τμήματος. Οι εκθέσεις κρίσης είναι εμπιστευτικές και εντάσσονται στα μητρώα επιστημονικής και εκπαιδευτικής δραστηριότητας των μελών του Ε.Π., που τηρούνται από τον προϊστάμενο του τμήματος.
  β) Κριτήρια για τη σύνταξη των εκθέσεων κρίσης είναι: ι) το διδακτικό έργο, ιι) η δραστηριότητα για βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η συγγραφή διδακτικών βιβλίων ή άλλων βοηθημάτων και η εγκατάσταση και ανάπτυξη εργαστηρίων και ιιι) η ειδικότερη προσφορά στη λειτουργία του ΤΕΙ. Ο ειδικότερος προσδιορισμός των παραπάνω κριτηρίων γίνεται από τον εσωτερικό κανονισμό.
  γ) Όταν η κρίση γίνεται για μέλος του συμβουλίου του τμήματος, το μέλος αυτό δεν μετέχει στη συνεδρίαση του συμβουλίου. Εάν, ειδικότερα, το μέλος αυτό είναι ο προϊστάμενος του τμήματος, στη συνεδρίαση του συμβουλίου του τμήματος προεδρεύει ο διευθυντής της σχολής. Η κρίση για διευθυντή σχολής γίνεται από το συμβούλιο της σχολής του, στο οποίο δεν μετέχει ο διευθυντής και προεδρεύει ο πρόεδρος του ΤΕΙ.
  δ) Κάθε μέλος του Ε.Π. μπορεί να λάβει γνώση των πρακτικών κρίσης του και να υποβάλει ένσταση κατά της έκθεσης κρίσης, που συζητείται και αποφασίζει οριστικά από το συμβούλιο της αμέσως ανώτερης λειτουργικής μονάδας.
  ε) Εάν η κρίση μέλους του Ε.Π. είναι στο σύνολο των κριτηρίων αρνητική, το μέλος αυτό θεωρείται στάσιμο. Εάν ένα μέλος Ε.Π. κριθεί στάσιμο σε δυο (2) συνεχείς ή τρεις (3) μη συνεχείς κρίσεις, μπορεί να μεταταγεί σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. ή να απολυθεί για ανεπάρκεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.

   

 3. Αν μέλος του Ε.Π. του ίδιου ΤΕΙ είναι υποψήφιο για κατάληψη θέσης βαθμίδας ανώτερης από αυτήν που κατέχει, τότε κατά την κρίση συνεκτιμάται η προσφορά του σε αυτή ή τις προηγούμενες βαθμίδες.

   


Άρθρο 18
Ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό.

 

 1. Τα μέλη του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού (Ε.Ε.Π.) προσφέρουν ειδικό εκπαιδευτικό έργο στα ΤΕΙ, που συνίσταται στη διδασκαλία μαθημάτων ξένων γλωσσών και σωματικής αγωγής.

   

 2. Οι θέσεις του Ε.Ε.Π. ανήκουν στο Ιδρυμα και τα μέλη του τοποθετούνται με απόφαση του συμβουλίου ΤΕΙ στο τμήμα εκείνο του Ιδρύματος, στο οποίο αναλαμβάνουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες. Τα ως άνω ισχύουν και για τις θέσεις των κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου υπηρετούντων μελών του Ε.Ε.Π.

   

 3. Για την εκλογή σε θέση μέλους του Ε.Ε.Π. απαιτούνται:
  α) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμος τίτλος.
  β) Πενταετής αξιόλογη διδακτική πείρα μετά τη λήψη του πτυχίου.

   

 4. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησής τους ορίζονται σε δέκα οκτώ (18).

   

 5. Για την προκήρυξη των θέσεων, τη διαδικασία εκλογής, το διορισμό, την ανάληψη καθηκόντων , την κρίση και τη μονιμοποίηση του Ε.Ε.Π. εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του νόμου αυτού.

   

 6. α. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου υπηρετούντες ως μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι υπηρετούν τουλάχιστον επί τετραετίας στο ΤΕΙ, καλύπτουν γνωστικά αντικείμενα που ανήκουν σε τμήματα και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, μη συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής δραστηριότητος, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 1404/1983 όπως ίσχυε πριν από τη δημοσίευση του Ν. 2413/1996, έχουν δικαίωμα εντός αποκλειστικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος Νόμου να ζητήσουν μια φορά την ένταξή τους στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, μετά από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα του τμήματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν. 1404/1983, όπως ισχύει και το π.δ. 227/1996 (ΦΕΚ 174Α'). Η σχετική αίτηση περιλαμβάνει τρεις (3) προτιμήσεις τμημάτων και υποβάλλεται στις γραμματείες των αντίστοιχων τμημάτων του ιδίου ή άλλου ΤΕΙ, που από πλευράς γνωστικού αντικειμένου έχουν συνάφεια με το αντικείμενο διδασκαλίας του ενδιαφερόμενου. Για την αίτηση αποφασίζει το υπηρεσιακό συμβούλιο του ΤΕΙ, μετά από πρόταση ή προτάσεις του συμβουλίου του Τμήματος προτίμησης. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που διέπουν το Ε.Π., διατηρώντας τη μονιμότητά του. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας, να ζητήσει με αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, δια μέσου του οικείου ΤΕΙ, την μετάταξή του με βαθμό Β' σε κενή οργανική θέση της δημόσιας εκπαίδευσης ή του δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στην οποία διορίζεται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των περι ανώτατου ορίου ηλικίας κειμένων διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας αρχαιότητας.

   

β. Οι κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου υπηρετούντες ως μέλη του Ε.Ε.Π., οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. α' της παρούσας παραγράφου του παρόντος άρθρου και δεν έκαναν χρήση του δικαιώματος ένταξής τους, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν μία φορά την προκήρυξη θέσης καθηγητή Εφαρμογών, η πλήρωση της οποίας γίνεται με ανοικτή διαδικασία μετά από κρίση από το εκλεκτορικό σώμα του Τμήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, και του π.δ./τος 227/1996. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζεται αναλόγως η διαδικασία του εδαφίου α' της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση θετικής κρίσης ο ενδιαφερόμενος διορίζεται σε θέση Καθηγητή Εφαρμογών και υπάγεται στις διατάξεις του ν. 1404/1983, όπως ισχύει, που διέπουν το Ε.Π. Σε περίπτωση που εκλεγεί άλλος υποψήφιος, εάν η διαδικασία αποβεί άγονη ή κριθεί αρνητικά, ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) μηνών από την ημέρα διεξαγωγής της αρνητικής ψηφοφορίας να ζητήσει με αίτησή του στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διαμέσου του οικείου ΤΕΙ, τη μετάταξή του με βαθμό Β' σε κενή οργανική θέση της δημόσιας εκπαίδευσης ή του Δημοσίου ή άλλου Ν.Π.Δ.Δ., στην οποία διορίζεται κατά προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση των περί ανώτατου ορίου ηλικίας κειμένων διατάξεων, εντασσόμενος στο τέλος της αντίστοιχης επετηρίδας αρχαιότητας.
γ) Το Γενικό Τμήμα Ξένων Γλωσσών σε κάθε ΤΕΙ καταργείται.
δ) …………
ε) Οι εκκρεμείς διαδικασίες πλήρωσης θέσεων μελών Ε.Ε.Π. συνεχίζονται και ολοκληρώνονται κατά τις κείμενες διατάξεις περί Ε.Ε.Π., όπως ισχύουν. Στην περίπτωση αυτή οι διοριζόμενοι έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση του εδαφ. β' της παρούσας παραγράφου και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του εδ. α' της παρούσας παραγράφου".

 
 

Άρθρο 19
Συνεργάτες, Εκπαιδευτικοί Ειδικών Μαθημάτων
Και Επισκέπτες καθηγητές ΤΕΙ
 

 1. Για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των ΤΕΙ μπορεί να ανατεθεί, ύστερα από προκήρυξη, διδακτικό έργο ενός ακαδημαϊκού έτους ή ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε Επιστημονικούς Συνεργάτες, Εργαστηριακούς Συνεργάτες και σε Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.), με δυνατότητα ανανέωσης από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ της σύμβασής τους μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη, μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος, εισήγηση της ομάδας μαθημάτων και σχετική απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ. Η ως άνω ανανέωση δεν μετατρέπει την εν λόγω σύμβαση εργασίας σε αορίστου χρόνου".

   

 2. Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες ΤΕΙ ανατίθενται διδακτικά καθήκοντα κυρίως θεωρητικής κατάρτισης, όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, η διεξαγωγή αντίστοιχων εργαστηρίων, καθώς και η επίβλεψη εκπόνησης σχετικών πτυχιακών εργασιών. Η εκτέλεση διδακτικού έργου που απαιτεί κυρίως εμπειρία εφαρμογών, όπως διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων, ανατίθεται σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες. Στους Εκπαιδευτικούς Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) ανατίθεται διδασκαλία ξένων γλωσσών ή φυσικής αγωγής.

   

 1. α) Για την προκήρυξη και την πρόσληψη αποφασίζει το Συμβούλιο του ΤΕΙ μετά από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και εισήγηση της Ομάδας Μαθημάτων, στην οποία αναφέρεται η ειδικότητα των εργαστηριακών συνεργατών ή των Ε.Ε.Μ. ΤΕΙ και το διδακτικό αντικείμενο των Επιστημονικών Συνεργατών ΤΕΙ. Οι προκηρύξεις για το επόμενο εκπαιδευτικό έτος δημοσιεύονται κατά το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαϊου και η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου με την υπογραφή σύμβασης μεταξύ του Συνεργάτη και του Προέδρου του οικείου ΤΕΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Συμβούλιο του ΤΕΙ μπορεί να παρατείνει την προθεσμία αυτή ύστερα από αιτιολογημένη εισήγηση του Συμβουλίου του Τμήματος.
  β) Ο υπεύθυνος της Ομάδας Μαθημάτων αναθέτει εγγράφως το διδακτικό έργο στους επιλεγέντες Συνεργάτες της Ομάδας ή στους Ε.Ε.Μ. ΤΕΙ, οι οποίοι οφείλουν να υπογράψουν την σχετική σύμβαση εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία της ανάθεσης.
  γ) Η διαδικασία που προβλέπει στην ανωτέρω περίπτωση α' εφαρμόζεται για την κάλυψη πρόσκαιρων εκπαιδευτικών αναγκών ολοκλήρου του διδακτικού έτους ή μόνο του χειμερινού διδακτικού εξαμήνου. Προκειμένου για την κάλυψη ίδιων αναγκών μόνο για το εαρινό εξάμηνο, οι προκηρύξεις δημοσιεύονται το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιανουαρίου και η διαδικασία πρόσληψης ολοκληρώνεται μέχρι το τέλος του μηνός Φεβρουαρίου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου.

   

 2. Τα ελάχιστα προσόντα των Επιστημονικών Συνεργατών ΤΕΙ, των Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ και των Ε.Ε.Μ. ΤΕΙ είναι τα ακόλουθα:
  α) Επιστημονικοί Συνεργάτες ΤΕΙ:
  ι) Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού.
  ιι) Αναγνωρισμένο στην Ελλάδα διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το αντικείμενο της θέσης που προκηρύσσεται. Το διδακτορικό δίπλωμα ως προσόν μπορεί να αντικαθίσταται με υψηλού επιπέδου σχετικό καλλιτεχνικό έργο κατά τις διατάξεις του ν. 1404/1983.
  ιιι) Τρία (3) έτη επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου από τη λήψη του βασικού πτυχίου, μη συνυπολογιζομένου του χρόνου σπουδών για τη λήψη του απαιτούμενου διδακτορικού διπλώματος.
  iv) Επιστημονική επίδοση αποδεικνυόμενη από συνολικό αριθμό τουλάχιστον τριών (3) πρωτότυπων δημοσιεύσεων ή ανακοινώσεων.
  β) Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΤΕΙ:
  "Πτυχίο ΤΕΙ εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού αντίστοιχο της ειδικότητας της θέσης που προκηρύσσεται και πέντε (5) έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα από τη λήψη του πτυχίου σε χώρους εφαρμογής. Εφόσον δεν υπάρχει υποψήφιος πτυχιούχος αντίστοιχης ειδικότητας ΤΕΙ, πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού στην ειδικότητα της θέσης που προκηρύσσεται και τρία (3) έτη επιτυχούς επαγγελματικής δραστηριότητας κατάλληλου επιπέδου στην ειδικότητα, από τη λήψη του πτυχίου ή διπλώματος σε χώρους εφαρμογής. Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και ερευνητική δραστηριότητα συνεκτιμώνται, εφόσον σχετίζονται με την ειδικότητα".
  γ) Για τους Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς Συνεργάτες εκτός των άλλων προσόντων, απαιτείται καλή γνώση μίας ξένης γλώσσας κατά την παράγραφο 6 του άρθρου 15 του ν. 1404/1983, όπως τροποποιείται και ισχύει με τον παρόντα νόμο.
  δ) Εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων ΤΕΙ:
  Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ εσωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας ή ισότιμο εξωτερικού και τριετής διδακτική εμπειρία κατάλληλου επιπέδου.
  Αναγνωρισμένοι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών συνεκτιμώνται, εφόσον σχετίζονται με την ειδικότητα".
  ε) Σε περίπτωση προκηρύξεων, που δεν υπάρχουν υποψήφιοι με πλήρη τα ελάχιστα προσόντα των παραπάνω εδαφίων α', β', γ' και δ', επιτρέπεται, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ η ανάθεση διδακτικού έργου σε υποψηφίους με ελλιπή προσόντα, που κατέχουν όμως τον αντίστοιχο βασικό τίτλο σπουδών. "Προκειμένου περί Επιστημονικών Συνεργατών με ελλιπή προσόντα, προηγούνται στην επιλογή οι κάτοχοι αναγνωρισμένου διδακτορικού διπλώματος, όπως αυτό προβλέπεται στην ανωτέρω περίπτωση α'".
  στ) Δεν επιτρέπεται η πρόσληψη επιστημονικών ή Εργαστηριακών Συνεργατών και Εκπαιδευτικών Ειδικών Μαθημάτων (Ε.Ε.Μ.) που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους".
  ζ) Από τα αρμόδια όργανα πρόσληψης συνεκτιμάται κάθε φορά η προηγούμενη εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ".

   

 3. α) Στους Επιστημονικούς Συνεργάτες ΤΕΙ μπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η διδασκαλία θεωρητικών μαθημάτων. Με απόφαση του Συμβουλίου ΤΕΙ και μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος μπορούν να αναλάβουν τη διεξαγωγή εξειδικευμένων εργαστηρίων. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης των Επιστημονικών Συνεργατών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.
  β) Στους Εργαστηριακούς Συνεργάτες ΤΕΙ μπορεί να ανατεθεί ως διδακτική απασχόληση η διεξαγωγή εργαστηριακών ή φροντιστηριακών ασκήσεων. Εφόσον δεν υπάρχουν ή δεν επαρκούν για συγκεκριμένο θεωρητικό μάθημα Επιστημονικοί Συνεργάτες, μπορεί να ανατεθεί η διδασκαλία του σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος. Ο αριθμός ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Εργαστηριακούς Συνεργάτες δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως.
  γ) Ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που ανατίθεται σε Ε.Ε.Μ. δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ώρες εβδομαδιαίως".

   

 4. Με τους όρους του παρόντος άρθρου που διέπουν την πρόσληψη και την ανάθεση διδακτικού έργου σε Επιστημονικούς ή Εργαστηριακούς Συνεργάτες ΤΕΙ ή σε Ε.Ε.Μ ΤΕΙ μπορεί να ανατεθεί διδακτικό έργο μέχρι πέντε (5) εβδομαδιαίων ωρών ως υπερωριακή απασχόληση: α) σε υπαλλήλους του Δημοσίου και β) τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 11 παράγραφος 6 εδάφιο α' του ν. 2327/1995 στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό και ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό των ΤΕΙ.

   

 5. Με αιτιολογημένη πρόταση του Συμβουλίου του Τμήματος και απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ μπορούν να προσλαμβάνονται, μετά από πρόσκληση, με ετήσια σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, που μπορεί να ανανεώνεται με την ίδια διαδικασία, Ειδικοί Συνεργάτες ΤΕΙ κάτοχοι τίτλου ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που κατέχουν διευθυντική θέση σε σημαντική παραγωγική μονάδα ή οργανισμό. Οι Ειδικοί Συνεργάτες διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία και προωθημένη γνώση εφαρμογών, όπως αυτή τεκμαίρεται από εξαετή τουλάχιστον από λήψεως πτυχίου επαγγελματική σταδιοδρομία σε χώρους παραγωγής. Στους Ειδικούς Συνεργάτες ΤΕΙ ανατίθεται κατά κύριο λόγο η διδασκαλία ενός (1) ή δύο (2) μαθημάτων εξειδίκευσης σε συνολική απασχόληση μέχρι πέντε (5) ωρών εβδομαδιαίως".

   

 6. Για τους κατόχους αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών άλλου πλην του απαιτούμενου στο άρθρο αυτό ως τυπικού προσόντος, ο απαιτούμενος χρόνος επαγγελματικής εμπειρίας κατά το παρόν άρθρο μειώνεται κατά ένα (1) έτος, εφόσον οι σπουδές αυτές σχετίζονται με το αντικείμενο ή την ειδικότητα της προκηρυχθείσας θέσης.

   

 7. Με απόφαση του Συμβουλίου του ΤΕΙ, που εκδίδεται ύστερα από ειδικά αιτιολογημένη εισήγηση της ομάδας μαθημάτων και πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος, μπορούν να μετακαλούνται μετά από πρόσκληση για ένα ακαδημαϊκό έτος ως επισκέπτες καθηγητές ΤΕΙ, Έλληνες ή ξένοι επιστήμονες που έχουν προσόντα Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή ΤΕΙ ή Καθηγητές Εφαρμογών ή κατέχουν αντίστοιχη θέση σε ίδρυμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής για κάλυψη ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, παροχή ειδικών τεχνικών υπηρεσιών και συμβολή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα. Η πρόσκληση μπορεί να ανανεωθεί με την ίδια διαδικασία για άλλα δύο (2) έτη. Προκειμένου ειδικά για Καθηγητές ΑΕΙ, Καθηγητές ή Επίκουρους Καθηγητές ΤΕΙ και Καθηγητές Εφαρμογών, η πρόσκλησή τους μπορεί να γίνει με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον υπάρχει έγκριση εκπαιδευτικής άδειας από το ΑΕΙ και το ΤΕΙ που ανήκουν και πρόταση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη του Συμβουλίου του ΤΕΙ υποδοχής".

   

 8. α) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού του παρόντος άρθρου καλύπτονται από το οικείο ΤΕΙ με πιστώσεις προερχόμενες είτε από ειδική επιχορήγηση είτε από άλλους πόρους ειδικών λογαριασμών. Η ωριαία αντιμισθία των Επιστημονικών και Εργαστηριακών Συνεργατών ΤΕΙ και των Ε.Ε.Μ. ΤΕΙ εκκαθαρίζεται και καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μηνιαία βάση.
  β. Με απόφαση του Συμβουλίου του Τμήματος, οι Επιστημονικοί και Εργαστηριακοί Συνεργάτες ΤΕΙ, καθώς και οι εκπαιδευτικοί ειδικών μαθημάτων ΤΕΙ, μπορούν να κληθούν μετά τη λήξη της σύμβασής τους να διενεργήσουν τις εξετάσεις των μαθημάτων που δίδαξαν το εξάμηνο που έληξε. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αποζημίωση για πέντε (5) ώρες συνολικά κάθε εξεταζόμενου μαθήματος, υπολογιζομένης στις αποδοχές του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η αποζημίωση αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει συνολικά το ήμισυ των αποδοχών του τελευταίου μήνα της σύμβασής τους. Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου ΤΕΙ".
  γ) Η αμοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.

   

 9. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην προκήρυξη, στη διαδικασία επιλογής, στους όρους απασχόλησης, στη συμμετοχή στα συλλογικά όργανα, ως και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού του παρόντος άρθρου.

   

 10. α) Το προσωπικό του παρόντος άρθρου εντάσσεται και προσφέρει υπηρεσίες στο Τμήμα, από το οποίο γίνεται η ανάθεση των περισσότερων διδακτικών ωρών. Σε περίπτωση που υπάρχουν ίσες ώρες διδασκαλίας σε δύο ή παραπάνω Τμήματα, αποφασίζει για την ένταξη ο Διευθυντής της Σχολής ή ο Πρόεδρος του ΤΕΙ εάν τα Τμήματα ανήκουν σε διαφορετικές Σχολές".

   

β) Η ενδεχόμενη απασχόληση του προσωπικού του παρόντος άρθρου για ένα ή περισσότερα εξάμηνα στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ, σε καμμιά περίπτωση δεν δημιουργεί δικαίωμα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου ή άλλα δικαιώματα, μη προβλεπόμενα από το νόμο αυτό, έναντι του ΤΕΙ ή του Δημοσίου.

 
 

Άρθρο 20
Καθήκοντα, δικαιώματα, υποχρεώσεις των μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π.

 

  Α Διδακτικό έργο

   

 1. Ανάλογα με τη βαθμίδα που ανήκουν, τα μέλη του Ε.Π. έχουν κατά κύριο λόγο τις ακόλουθες αρμοδιότητες στην εκτέλεση του διδακτικού τους έργου:
  α) Οι καθηγητές και επίκουροι καθηγητές, την ανάληψη διδακτικών δραστηριοτήτων που απαιτούν κυρίως και θεωρητικές γνώσεις, όπως διδασκαλία μαθημάτων υποδομής και εξειδίκευσης, συμμετοχή σε εργαστήρια προωθημένων γνώσεων, επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.
  β) Οι καθηγητές εφαρμογών, την εκτέλεση διδακτικού έργου που απαιτεί κυρίως πείρα εφαρμογών, όπως διδασκαλία εισαγωγικών πρακτικών μαθημάτων, διεξαγωγή φροντιστηριακών και εργαστηριακών ασκήσεων και επίβλεψη εκπόνησης πτυχιακών εργασιών.

   

 2. Με εισήγηση του τμήματος και πρόταση του συμβουλίου του ΤΕΙ, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να απαλλάξει μερικώς από τα διδακτικά τους καθήκοντα μέλη του Ε.Π., εάν μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή άλλα δημόσια ερευνητικά κέντρα και συμβάλλουν στην ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας και στην επίτευξη των στόχων του ΤΕΙ.

   


  Β. Ωράριο διδακτικής απασχόλησης.

   

 1. Οι ώρες εβδομαδιαίως διδακτικής απασχόλησης των μελών του Ε.Π., ορίζονται κατά βαθμίδα ως εξής:
  α) Καθηγητές: 14 ώρες.
  β) Επίκουροι καθηγητές: 16 ώρες
  γ) Καθηγητές εφαρμογών: 20 ώρες.

   

 2. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΤΕΙ απαλλάσσονται από τις διδακτικές τους υποχρεώσεις. Οι ώρες εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης των διευθυντών και προϊσταμένων τμημάτων, μειώνονται στις μισές αυτών που αντιστοιχούν στη βαθμίδα τους, ενώ των διευθυντών μειώνονται ακόμη κατά μια ή δυο ώρες, εάν η σχολή έχει περισσότερα από 3 ή 6 τμήματα, αντίστοιχα.

  Ανάλογη με τους διευθυντές ρύθμιση ισχύει και για τους διευθυντές παραρτημάτων, αν εφαρμοστεί η παράγρ. 5 εδάφ. β' του άρθρου 5 αυτού του νόμου. Οι υπεύθυνοι Ο.Μ. έχουν εβδομαδιαίο διδακτικό έργο μειωμένο κατά δύο ώρες.
  Για μέλη του Ε.Π., που έχουν επιφορτιστεί με ειδικά διοικητικά καθήκοντα, μπορεί να εγκριθεί από το Συμβούλιο του ΤΕΙ, μετά από εισήγηση του συμβουλίου του τμήματος, μερική απαλλαγή από τις διδακτικές υποχρεώσεις τους, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τυχόν συμμετοχή μελών του Ε.Π. στα προγράμματα του άρθρου 28 αποτελεί κανονικό διδακτικό έργο.

   

  Γ. Πρόσθετες υπηρεσίες

  Τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. προσφέρουν το διδακτικό τους έργο και σε άλλα τμήματα ή σχολές του ΤΕΙ για συμπλήρωση του διδακτικού τους ωραρίου. Ακόμη έχουν υποχρέωση προσφοράς στο ΤΕΙ και άλλων συναφών προς την ειδικότητά τους υπηρεσιών, όπως ειδικότερα προβλέπονται στον εσωτεικό κανονισμό του ΤΕΙ. Γενικά, έχουν υποχρέωση να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στο ΤΕΙ με πλήρη απασχόληση για όλες τις εργάσιμες ημέρες, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού και του εσωτερικού κανονισμού του ΤΕΙ.

   

  Δ. Δευτερεύουσα απασχόληση.

   

 1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την κατεξαίρεση εξωυπηρεσιακή απασχόληση μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π., που η συμμετοχή τους σε εφαρμογές του επιστημονικού τους κλάδου είναι αναγκαία για την εκπαιδευτική τους δραστηριότητα ή την επιστημονική και επαγγελματική τους ενημέρωση και προαγωγή.

   

 2. Τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να παρέχουν, χωρίς πρόσθετη αμοιβή και μόνο κατεξαίρεση, με ανάλογη μείωση των ωρών διδασκαλίας ή μερική απαλλαγή των υποχρεώσεών τους στο ΤΕΙ, υπηρεσίες τους στο δημόσιο τομέα όπως αυτός προβλέπεται από το Ν. 1256/1982 και στους γεωργικούς συνεταιρισμούς καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς στα πλαίσια των διεθνών υποχρεώσεών της χώρας ύστερα από : ι) έγκριση του συμβουλίου του ΤΕΙ για απασχόληση μιας έως δύο ημερών την εβδομάδα, ιι) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για ολική απασχόληση ή για απόσπαση διάρκειας μέχρι και τριών ετών στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή για απόσπαση σε νεοϊδρυμένο ΤΕΙ ή παράρτημα ΤΕΙ μέχρι ένα χρόνο, μετά από γνώμη του οικείου ΤΕΙ. Η απασχόληση μελών του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. σε δημόσια θέση ή διεθνείς οργανισμούς με τις παραπάνω προϋποθέσεις, θεωρείται ως πραγματική υπηρεσία στην κύρια θέση τους για κάθε περίπτωση.

   

 3. Με έγκριση του Συμβουλίου του ΤΕΙ μετά από γνώμη του τμήματος, μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. μπορούν να απασχοληθούν σε ΑΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 1268/982 (ΦΕΚ 87), ή σε σχολές αρμοδιότητας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Δημόσιας Τάξης και Προεδρίας της Κυβέρνησης ή στο ίδιο ή άλλο ΤΕΙ, με ανάθεση διδασκαλίας ενός ακόμη μαθήματος . Η εκπαιδευτική αυτή απασχόληση είναι μερική και αμείβεται πρόσθετα.

   

 4. Προϋπόθεση έγκρισης απασχόλησης μέλους του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. με πρόσθετη αμοιβή είναι, σε κάθε περίπτωση, ότι δεν παρακωλύεται το κύριο έργο του στο ΤΕΙ. Το ύψος της πρόσθετης αμοιβής καθορίζεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και για τα ΤΕΙ "εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του παρόντος".

   

  Ε. Εκπαιδευτικές άδειες.
   

 1. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής τους υπηρεσίας τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των ΤΕΙ, που δεν έχουν υπερβεί το 55ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να λάβουν εκπαιδευτική άδεια ως ακολούθως:

  α) Για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής ή την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο ίδρυμα του εξωτερικού, εφόσον δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο με αυτόν για τον οποίο ζητείται η χορήγηση της εκπαιδευτικής άδειας, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής και μέχρι δύο (2) έτη για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
  Η συνολική διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας για τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να αποκτήσουν μεταπτυχιακό τίτλο και διδακτορικό δίπλωμα, δεν μπορεί να υπερβεί τα τέσσερα (4) έτη.
  β) Για την απασχόλησή τους σε χώρους εργασίας στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, στους οποίους γίνεται εφαρμογή επιστημονικών ή καλλιτεχνικών μεθόδων και γνώσεων, καθώς και για τη συμμετοχή τους σε ερευνητικό έργο σε εκπαιδευτικό ή επιστημονικό ίδρυμα ή φορέα της χώρας ή του εξωτερικού, διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών τμηματικά ή εφάπαξ.
  γ) Εάν ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας που χορηγήθηκε στον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με την παρ. 1 στοιχείο α' δεν επαρκεί, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια πέρα από τα προβλεπόμενα όρια μέχρι ενός έτους, χωρίς αποδοχές ή άλλες δαπάνες για το Δημόσιο. Για κάθε περίπτωση ο χρόνος αυτός θεωρείται χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Μετά τη λήξη της εκπαιδευτικής άδειας ο εκπαιδευτικός υποχρεούται να υπηρετήσει στο ΤΕΙ για διπλάσιο χρονικό διάστημα, διαφορετικά είναι υποχρεωμένος να καταβάλει στο Δημόσιο ποσό ίσο με τις αποδοχές του χρόνου, που απαιτείται να υπηρετήσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του δημόσιου λογιστικού.
  δ) Όσοι έκαναν χρήση του εδαφίου α' δικαιούνται εκπαιδευτικής άδειας κατ' ανώτατο όριο μέχρι ενός έτους για τις περιπτώσεις του εδαφίου β' της παρούσας παραγράφου".

   

 2. Προϋπόθεση χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας είναι: ι) να έχει συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος τρία έτη υπηρεσίας σε ΤΕΙ από τα οποία τα δύο στο ΤΕΙ, που υπηρετεί, ιι) να μην έχει κριθεί στάσιμος κατά την έννοια του εδαφίου ε' της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του παρόντος κατά τα τρία τελευταία έτη πριν από την υποβολή της αίτησης και ιιι) να μην παρακωλύεται αισθητά η εκπαιδευτική διαδικασία του τμήματος κατά τη διάρκεια απουσίας του αδειούχου εκπαιδευτικού.
  Εάν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εσωτερικό και ο αδειούχος δε μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές, ενώ αν μισθοδοτείται, επιλέγει με δήλωσή του το φορέα μισθοδοσίας του. Εάν η εκπαιδευτική άδεια χορηγείται για το εξωτερικό καταβάλλονται διπλάσιες αποδοχές, εκτός αν ο αδειούχος μισθοδοτείται από το φορέα απασχόλησης, οπότε του καταβάλλονται οι νόμιμες αποδοχές.

   

 3. Την εκπαιδευτική άδεια χορηγεί με απόφασή του ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου και εισήγηση του συμβουλίου του τμήματος και του συμβουλίου του ΤΕΙ.
  Ειδικότερα θέματα, σχετικά με τη χορήγηση των εκπαιδευτικών αδειών και τις υποχρεώσεις των αδειούχων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του ΙΤΕ.

   

 4. Σε κάθε περίπτωση, το Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. που βρίσκεται σε άδεια δεν μπορεί να είναι πάνω από το ένα πέμπτο (1/5) του Ε.Π. ή Ε.Ε.Π. του οικείου τμήματος, αντίστοιχα. Αν υπάρχουν περισσότερες αιτήσεις, προτιμούνται αυτές που αναφέρονται στο στοιχ. α' της παραγράφου 1 της περίπτωσης αυτής.


 

  ΣΤ. Συγγραφή διδακτικών βιβλίων

   

 • Στα πλαίσια του διδακτικού τους έργου τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. συγγράφουν διδακτικά βιβλία ή άλλα βοηθήματα.

   

 • Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ύστερα από εισήγηση του Ι.Τ.Ε. και γνώμη όλων των ΤΕΙ, που δίνονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 40 ημερών από την ημέρα που θα ζητηθούν, καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες συγγραφής, εικονογράφησης, κοστολόγησης, έκδοσης, διάθεσης και διακίνησης των διδακτικών βιβλίων και βοηθημάτων των ΤΕΙ., καθώς και οι όροι και οι διαδικασίες για την αποζημίωση των συγγραφέων και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

   


   

   Ζ. Προϋπηρεσία

    

  1. Ως προϋπηρεσία, που κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού παρέχει οποιαδήποτε οικονομικής φύσης δικαιώματα, δεν αναγνωρίζεται η πλασματική προϋπηρεσία που προβλέπεται στα άρθρα 12 του Ν. 815/1978 (ΦΕΚ 147) και 1 του Ν. 853/1978 (ΦΕΚ 236).

    

  2. Οι διατάξεις του Ν. 978/1979 (ΦΕΚ 234) έχουν ανάλογη εφαρμογή και σε όλα τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π. των ΤΕΙ και περιλαμβάνουν και την ερευνητική υπηρεσία στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό, η οποία έχει πραγματοποιηθεί σε ΑΕΙ ή σε κέντρα ερευνών διεθνούς κύρους.

    


   

  Η. Αποδοχές μελών του Ε.Π.

   

  1. Ο βασικός μισθός των μελών του Ε.Π. των ΤΕΙ ορίζεται σε ποσοστό του βασικού μισθού του καθηγητή ΑΕΙ, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις. Το ποσοστό αυτό ορίζεται κατά βαθμίδα Ε.Π. των ΤΕΙ ως εξής: καθηγητή 80%, επίκουρος καθηγητής 65%, καθηγητής εφαρμογών 55%.

    

  2. Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα μέλη του Ε.Π. των ΤΕΙ ορίζονται ως εξής: α) Χρονοεπίδομα υπολογιζόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. δ' , παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 754/1978 (ΦΕΚ 17) β) επίδομα σπουδών, υπολογιζόμενο σε ποσοστό του βασικού μισθού της βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών ως εξής: ι) Για τη βαθμίδα του καθηγητή ποσοστό 30% ιι) Για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή ποσοστό 25% και ιιι) Για τη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδ. α' παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 754/1878, γ) Επίδομα οικογενειακών βαρών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ακόμη καταβάλλεται το ποσό της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής (ΑΤΑ), κατά τις κείμενες διατάξεις.

    

  3. Για θέματα ασφαλιστικά, υγειονομικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των ΤΕΙ ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους "μέλη Ε.Π. των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) αποχωρούν αυτοδικαίως από τη θέση τους όταν λήξη το ακαδημαϊκό έτος, μέσα στο οποίο συμπληρώνουν το 67ο έτος της ηλικίας τους".

    


   

  Θ. Λοιπές υποχρεώσεις.

   

  1. Η κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους υπαίτια απουσία πάνω από τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες, χωρίς την άδεια του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της αυθαίρετης απουσίας και συνεπάγεται την παραπομπή στο αρμόδιο πειθαρχικό συμβούλιο, με κίνηση της διαδικασίας για την απόλυση του υπαιτίου από την κατεχόμενη θέση.

    

  2. α) Το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ΤΕΙ έχει την υποχρέωση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από το διορισμό του, να εγκατασταθεί και να διαμένει μόνιμα στον τόπο όπου εδρεύει το ΤΕΙ, η σχολή, το τμήμα ή το παράρτημα που ανήκει η θέση του.

    

  β) Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για το προσωπικό που θα εξέλθει από την υπηρεσία, για οποιονδήποτε λόγο, έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους 1983-84.
  γ) Η μη τήρηση των υποχρεώσεων του εδαφ. α' ή η μεταγενέστερη μεταβολή της μόνιμης διαμονής συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, που συνεπάγεται τις συνέπειες της προηγούμενης παραγράφου.

   
   

  Β' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Άρθρο 21
  Ειδικό τεχνικό Προσωπικό

   

  1. α) Τα μέλη του ειδικού προσωπικού (Ε.Τ.Π.) είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και παρέχουν έργο υποδομής στη λειτουργία των ΤΕΙ, προσφέροντας εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες για την αρτιότερη εκτέλεση του έργου τους.
   β) Στα πλαίσια του έργου τους τα μέλη του Ε.Τ.Π. είναι ιδίως υπεύθυνα για τη φύλαξη και συντήρηση του εργαστηριακού εξοπλισμού και την εξασφάλιση βοηθημάτων για την εκτέλεση των εργαστηριακών, φροντιστηριακών και πρακτικών ασκήσεων, σε συνεργασία με τους καθηγητές εφαρμογών και το λοιπό αρμόδιο Ε.Π. ή Ε.Ε.Π., όπως ειδικότερα ρυθμίζονται τα θέματα αυτά στον εσωτερικό κανονισμό.

    

  2. α) Οι θέσεις του Ε.Τ.Π. ανήκουν στα τμήματα και κατανέμονται στις ομάδες μαθημάτων και τα εργαστήρια, σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Σε ειδικές περιπτώσεις που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ είναι δυνατό να υπάρχουν θέσεις Ε.Τ.Π., που ανήκουν στις σχολές ή το ΤΕΙ.
   β) Ως προσόντα διορισμού για το Ε.Τ.Π. ορίζονται: ι) πτυχίο ΤΕΙ ιι) τετραετής εργαστηριακή ή επαγγελματική πείρα. Τα παραπάνω προσόντα πρέπει να είναι αντίστοιχα της θέσης που πρόκειται να πληρωθεί.
   γ) Το ανώτατο όριο διορισμού σε θέσεις Ε.Τ.Π., που ορίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, μπορεί να αυξηθεί μέχρι το 45ο κατά ίσο αριθμό ετών προϋπηρεσίας, του υποψηφίου από την κτήση του αντίστοιχου πτυχίου σε τριτοβάθμια Ιδρύματα του εσωτερικού ή εξωτερικού.

    

  3. Η προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων του Ε.Τ.Π., στην οποία αναφέρονται και τα απαιτούμενα προσόντα, καθώς και η επιλογή για διορισμό γίνονται από το συμβούλιο του ΤΕΙ, ύστερα από σχετική πρόταση και γνώμη αντίστοιχα του συμβουλίου του τμήματος ή της σχολής που ανήκει η θέση. Ο διορισμός γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

    

  4. α) Τα μέλη του Ε.Τ.Π. διορίζονται με διετή δοκιμαστική θητεία, μετά τη λήξη της οποίας κρίνονται για μονιμοποίηση. Σε περίπτωση αρνητικής κρίσης απολύονται.
   β) Η κρίση για μονιμοποίηση των μελών του Ε.Τ.Π. γίνεται από το συμβούλιο του ΤΕΙ μετά από έκθεση του υπεύθυνου της ομάδας μαθημάτων ή εργαστηρίου ή του προϊσταμένου της λειτουργικής μονάδας ή υπηρεσίας και γνώμη του συμβουλίου, που κατά περίπτωση ανήκει ο κρινόμενος.

    

  5. Τα μέλη του Ε.Τ.Π., προκειμένου να διεκδικήσουν θέσεις Ε.Π. στο ΤΕΙ, διευκολύνονται από τα αρμόδια όργανα του ΤΕΙ για απόκτηση των απαιτουμένων προσόντων, χωρίς να παρακωλύεται η υπηρεσία ή να παραβιάζεται ο εσωτερικός κανονισμός. Κατά την κρίση μελών του Ε.Τ.Π. για θέσεις Ε.Π., συνεκτιμάται και η προηγούμενη ευδόμικη υπηρεσία τους στο ΤΕΙ.

    

  6. Για την κάλυψη "εποχιακών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων" αναγκών είναι δυνατή η πρόσληψη έκτακτων μελών του Ε.Τ.Π., με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρόσληψης, καθώς και η αποζημίωση του έκτακτου Ε.Τ.Π. και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

    

  7. Τα μέλη του Ε.Τ.Π. λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα.

    

  8. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα σχετικά με τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, μονιμοποίησης και κρίσης των μελών του Ε.Τ.Π., το ωράριο εργασίας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.

    

  "Με τα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 21 του Ν. 1404/1983 καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση του Ε.Τ.Π. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο Ν. 1404/1983".

   

  Άρθρο 22
  Διοικητικό προσωπικό των ΤΕΙ

   

  1. Το διοικητικό προσωπικό (Δ.Π.) των ΤΕΙ, αποτελείται από τους διοικητικούς, τεχνικούς και βοηθητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του και συγκροτείται κατά κλάδους και ειδικότητες, σύμφωνα με το άρθρο 23 του νόμου αυτού.

    

  2. Τα μέλη του Δ.Π. είναι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι και για όλα τα θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης, όπως επίσης και για θέματα ασφαλιστικά και υγειονομικής περίθαλψης, εφαρμόζονται οι κείμενες για τους δημόσιους διοικητικούς υπαλλήλους διατάξεις.

    

  3. α) Προϊστάμενος των υπηρεσιών διοικητικής μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) του άρθρου 6 είναι ο γενικός γραμματέας, ο οποίος είναι ο ανώτερος διοικητικός υπάλληλος του ΤΕΙ και διευθύνει τις διοικητικές, οικονομικές και τεχνικές υπηρεσίες του ιδρύματος. Εποπτεύει τις γραμματείες των σχολών σε θέματα διοικητικής και γραμματειακής λειτουργίας και οργάνωσης και ασκεί καθήκοντα εκκαθαριστή αποδοχών του προσωπικού.
   β) Ο γενικός γραμματέας της Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας (Υ.Δ.Μ.) προέρχεται από το διοικητικό προσωπικό του οικείου ΤΕΙ και εκλέγεται για τριετή θητεία, από τη συνέλευση του ΤΕΙ.
   Ο Γενικός Γραμματέας διατηρεί, κατά τη διάρκεια της θητείας του, την οργανική του θέση και εξελίσσεται βαθμολογικά σε αυτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Αν αποχωρήσει από την υπηρεσία πριν από τη λήξη της θητείας του, συνταξιοδοτείται κατά τις κείμενες διατάξεις και με αποδοχές του βαθμού της οργανικής του θέσης. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζονται θέματα υποβολής υποψηφιοτήτων, διαδικασίας εκλογής, διορισμού, ανάληψης καθηκόντων, ανανέωσης θητείας, έκδοσης σχετικών πράξεων, κάθε σχετικό θέμα που αφορά την παραπάνω διαδικασία, καθώς και θέματα αναπλήρωσης του γενικού γραμματέα όταν δεν υπάρχει, κωλύεται ή απουσιάζει ή προσωρινής ανάθεσης καθηκόντων γενικού γραμματέα σε υπάλληλο του ΤΕΙ, όταν στο ΤΕΙ δεν υπάρχει διοικητικός υπάλληλος με τα προσόντα αυτά.
   γ) Προσόντα διορισμού σε θέση Γενικού Γραμματέα είναι: ι) πτυχίο τμήματος νομικής ή πολιτικής επιστήμης ή δημόσιας διοίκησης ΑΕΙ ή οικονομικού τμήματος ΑΕΙ ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο εξωτερικού. ιι) τουλάχιστον δεκαετής επιτυχής διοικητική εμπειρία από την οποία η 5ετής να είναι σε θέση προϊσταμένου Υ.Δ.Μ. ΤΕΙ. Κατά την επιλογή συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, ξένες γλώσσες και συγγραφική δραστηριότητα σε διοικητικά ή εκπαιδευτικά θέματα.
   Η παράγραφος 1 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζεται ανάλογα και για τους Γενικούς Γραμματείς των ΤΕΙ.

    

  4. Ως προς τα προσόντα, τον τρόπο και τη διαδικασία διορισμού και εξέλιξης των υπόλοιπων μελών του Δ.Π. και για κάθε άλλο σχετικό θέμα εφαρμόζονται οι κείμενες διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων. Τα εδικά τυπικά προσόντα καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    

  5. Τα μέλη του Δ.Π. που συμπληρώνουν πενταετή πραγματική υπηρεσία σε ένα ΤΕΙ μπορούν να μεταταγούν σε άλλο ΤΕΙ. Η μετακίνηση τους στη νέα θέση πραγματοποιείται μόνον εφόσον πληρωθεί η θέση που κατέχουν. Οι διατάξεις αυτές δεν ισχύουν για το γενικό γραμματέα των Υ.Δ.Μ.

    

  6. Για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών είναι δυνατή, με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, μετά από πρόταση του συμβουλίου του ΤΕΙ, η πρόσληψη έκτακτου Δ.Π. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

    


  Άρθρο 23
  Σύσταση και κατανομή θέσεων προσωπικού.

   

  1. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών και διοικητικών αναγκών των ΤΕΙ και του Ι.Τ.Ε. συνιστώνται οι παρακάτω θέσεις:

    


  Ι. ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  Α' Θέσεις Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.)
  α) Καθηγητών και
  β) Επίκουρων καθηγητών Θέσεις 900 ενιαίες
  γ) Καθηγητών εφαρμογών Θέσεις 1100

  Β' Θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)
  α) Ξένων γλωσσών Θέσεις 150
  β) Σωματικής αγωγής Θέσεις 20

  Γ. Θέσεις Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Τ.Π.)
  α) Με μισθ. Κλιμάκιο 7ο Θέσεις 50
  β) Με μισθ. Κλιμάκιο 5ο - 6ο Θέσεις 150
  γ) Με μισθ. Κλιμάκιο 1ο - 4ο Θέσεις 400
  ______________
  Σύνολο 600

  Δ. Θέσεις Διοικητικού Προσωπικού (Δ.Π.)
   

  1. Κλάδος γενικών γραμματέων με βαθμό
   3ο - 2ο Θέσεις 11

    

  2. Κλάδος ΑΤ1 διευθυντών αγροκτημάτων:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 1
   β) Με βαθμό 7ο - 4ο Θέσεις 3
   ______________
   Σύνολο 4


    

  3. Κλάδος ΑΤ2 διοικητικός:

    

  α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 10
  β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 22
  γ) Με βαθμό 8ο - 6ο Θέσεις 48
  _______________
  Σύνολο 80

   

  4. Κλάδος ΑΤ3 λογιστικός
  α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 3
  β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 6
  γ) Με βαθμό 8ο - 6ο Θέσεις 11
  _______________
  Σύνολο 20

   
   

  1. Κλάδος ΑΤ4 ιατρών:
   α) Με βαθμό 2ο Θέσεις 2
   β) Με βαθμό 6ο - 3ο Θέσεις 8
   ________________
   Σύνολο 10


    

  2. Κλάδος ΑΤ5 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 2
   β) Με βαθμό 7ο - 4ο Θέσεις 8
   ________________
   Σύνολο 10


    

  3. Κλάδος ΑΡ1 διοικητικός:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 14
   β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 43
   γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 93
   ________________
   Σύνολο 150


    

  4. Κλάδος ΑΡ2 λογιστικός:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 4
   β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
   γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 24
   _________________
   Σύνολο 40


    

  5. Κλάδος ΑΡ3 νοσοκόμων:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 2
   β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 6
   γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 12
   _________________
   Σύνολο 20


    

  6. Κλάδος ΑΡ4 εποπτών αγροκτήματος:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 3
   β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
   γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 30
   _________________
   Σύνολο 45


    

  7. Κλάδος ΑΡ5 προϊσταμένων υπηρεσιών συντήρησης:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 1
   β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 3
   γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 6
   ________________
   Σύνολο 10


    

  8. Κλάδος ΑΡ6 βιβλιοθηκονόμων:
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 2
   β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 6
   γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 12
   ________________
   Σύνολο 20

    

    

  9. Κλάδος ΑΡ7 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ :
   α) Με βαθμό 3ο - 2ο Θέσεις 1
   β) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 3
   γ) Με βαθμό 9ο - 6ο Θέσεις 6
   ________________
   Σύνολο 10


    

  10. Κλάδος ΜΕ1 διοικητικός:
   α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 65
   β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 185
   ________________
   Σύνολο 250


    

  11. Κλάδος ΜΕ2 λογιστικός:
   α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
   β) Με βαθμό 10ο - 4ο Θέσεις 38
   _______________
   Σύνολο 50


    

  12. Κλάδος ΜΕ3 δακτυλογράφων:
   α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 12
   β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 38
   _______________
   Σύνολο 50


    

  13. Κλάδος ΜΕ4 τηλεφωνητών:
   α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 5
   β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 15
   _______________
   Σύνολο 20


    

  14. Κλάδος ΜΕ5 χειριστών μηχανημάτων αναπαραγωγής:
   α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 5
   β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 25
   ______________
   Σύνολο 30


    

  15. Κλάδος ΜΕ6 γεωργοτεχνιτών:
   α) Με βαθμό 5ο - 4ο Θέσεις 10
   β) Με βαθμό 10ο - 6ο Θέσεις 40
   ______________
   Σύνολο 50

   Ε'. Θέσεις Βοηθητικού Προσωπικού:


    

  16. Κλάδος ΣΕ1 φυλάκων - επιστατών:
   Με βαθμούς 12ο - 7ο Θέσεις 60


    

  17. Κλάδος ΣΕ2 αποθηκαρίων:
   Με βαθμούς 12ο - 7ο Θέσεις 10


    

  18. Κλάδος ΣΕ3 νυκτοφυλάκων:

    

  Με βαθμούς 12ο - 7ο Θέσεις 45

   
   

  II. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
   

  1. Κλάδος οδηγών - τεχνιτών συντήρησης διαφόρων ειδικοτήτων, θέσεις 100.

    

  2. Κλάδος τεχνιτών και χειριστών γεωργικών μηχανημάτων και σταυλιτών, θέσεις 30.

    

  3. Κλάδος κηπουρών, θέσεις 20

    

  4. Κλάδος καθαριστριών, θέσεις 230

    

  "Στις θέσεις της παραγρ. 1 περιπτ. 2 του άρθρου 23 του Ν. 1404/1983 προστίθενται και δύο (2) θέσεις δικηγόρων στον Άρειο Πάγο ή το Εφετείο, με σύμβαση αορίστου χρόνου και παγια μηνιαία αμοιβή, κατά τις διατάξεις του κώδικα περί δικηγόρων. Οι θέσεις αυτές κατανέμονται, ανά μία (1), στο ΤΕΙ Αθήνας και το ΤΕΙ Θεσ/νίκης. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα θέματα που έχουν σχέση με τη διαδικασία και τους όρους προκήρυξης και πλήρωσης των θέσεων αυτών και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων. Οι δικηγόροι που κατέχουν τις θέσεις αυτές, γνωμοδοτούν ύστερα από ερώτημα του συμβουλίου και εκπροσωπούν το οικείο ΤΕΙ ενώπιον παντός δικαστηρίου και αρχής, με έγγραφη εντολή του Προέδρου, που υπέχει θέση πληρεξουσίου εγγράφου".

   
   

  ΙΙΙ. ΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.Τ.Ε.

  Για την κάλυψη των αναγκών του Ι.Τ.Ε. συνιστώνται στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων οι ακόλουθες θέσεις που προσθέτονται στις ήδη υπάρχουσες:
  α. Συμβούλων Ι.Τ.Ε. θέσεις 7
  β. Εισηγητών Ι.Τ.Ε. θέσεις 10
  γ. Κλάδου ΑΤ1 διοικητικού θέσεις 1 με βαθμό 3ο - 2ο
  δ. Κλάδου ΑΤ4 στατιστικολόγων θέσεις 1 με βαθμό 7ο - 2ο .
  ε. Κλάδου ΑΡ3 διοικητικού θέσεις 3 με βαθμό 9ο - 6ο
  στ. Κλάδου ΑΡ4 λογιστικού θέσεις 1 με βαθμό 9ο - 6ο
  ζ. Κλάδου ΑΡ5 βιβλιοθηκονόμων θέσεις 1 με βαθμό 9ο - 4
  ο
  η. Κλάδου ΑΡ6 αναλυτών - προγραμματιστών Η/Υ θέσεις 1 με βαθμό 9ο - 6ο
  θ. Κλάδου ΜΕ1 διοικητικού θέσεις 4 με βαθμό 10ο - 6ο
  ι. Κλάδου ΜΕ2 δακτυλογράφων θέσεις 3 με βαθμό 10ο - 6
  ο
  ια. Κλάδου ΣΕ1 κλητήρων θέσεις 1 με βαθμό 12ο - 7ο
   

  1. Η ανά ΤΕΙ, σχολή ή τμήμα μετατροπή, κατανομή και ανακατανομή των παραπάνω θέσεων και αυτών που συνιστώνται κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, ως και η διάρθρωση του προσωπικού κατά ειδικότητα και θέσεις, γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βάση τη δυναμικότητα και τις πραγματικές ανάγκες κάθε ιδρύματος.

    

  Με τις ίδιες αποφάσεις μπορούν ορισμένες από τις ενιαίες θέσεις καθηγητή - επίκουρου καθηγητή της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού να χαρακτηριστούν μόνο ως θέσεις καθηγητή.

   

  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Άρθρο 24
  Διδακτικό έργο.

   

  1. Το διδακτικό έργο κατανέμεται σε εξαμηνιαία μαθήματα και περιλαμβάνει:
   α. Θεωρητική διδασκαλία μαθημάτων.
   β. Πρακτικές, φροντιστηριακές ή εργαστηριακές ασκήσεις ή ασκήσεις σε χώρους εργασίας, που αποσκοπούν στην εμπέδωση και εφαρμογή της θεωρίας και την απόκτηση επαγγελματικών δεξιοτήτων.
   γ. Σεμινάρια, επισκέψεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις και άλλες ανάλογες δραστηριότητες.
   δ. Πτυχιακές εργασίες και
   ε. Ασκηση στο επάγγελμα

   Όπου στο εξής στο νόμο αυτό γίνεται αναφορά σε μάθημα εννοείται διδακτικό έργο, προσφερόμενο σε μια ή περισσότερες από τις μορφές της παραγράφου αυτής, εκτός από την άσκηση στο επάγγελμα.

    

  2. Τα μέλη του Ε.Π. ή ειδικό γραφείο του τμήματος παρέχουν συμβουλές στους σπουδαστές για την κατάρτιση του προγράμματος σπουδών τους σε σχέση με τον κανονισμό σπουδών και τις ιδιαίτερες κλίσεις τους.

    

  Ακόμη το τμήμα για την πρακτική άσκηση των σπουδαστών στο επάγγελμα προγραμματίζει την τοποθέτησή τους σε θέσεις του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56) και σε θέσεις του ιδιωτικού τομέα, που δημιουργούνται με πρωτοβουλία είτε ιδιωτικών φορέων είτε της πολιτείας.

   

  Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας, καθορίζονται οι όροι απασχόλησης των ασκουμένων σπουδαστών και τα λοιπά δικαιώματα και υποχρεώσεις των ίδιων και των εργοδοτών και οι συνέπειες της μη τήρησης των υποχρεώσεων, ως και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την άσκηση στο επάγγελμα.

  Άρθρο 25
  Περιεχόμενο σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα

   

  1. Το περιεχόμενο σπουδών κάθε τμήματος και η διάρκεια σπουδών καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του οικείου τμήματος ή του αρμόδιου προς τούτο οργάνου του οικείου ΤΕΙ όταν πρόκειται για ίδρυση νέου ή μετεξέλιξη υπάρχοντος τμήματος και εισήγηση του "τομέα ΤΕΙ και Ε.Σ.Υ.Π" που παρέχεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη διατύπωση του σχετικού ερωτήματος. Αλλως, η διαδικασία συνεχίζεται χωρίς την προηγούμενη γνώμη του Ε.Σ.Υ.Π. Το περιεχόμενο των σπουδών περιλαμβάνει τα στοιχεία που ανταποκρίνονται τις απαιτήσεις του αντίστοιχου προς το Τμήμα επαγγέλματος όπως και της πιθανής εξέλιξης αυτού. Η διάρκεια σπουδών συντίθεται αθροιστικά από τη διάρκεια των εξαμηνιαίων προγραμμάτων διδασκαλίας και του χρόνου της εποπτευόμενης, καθοδηγούμενης και αξιολογούμενης άσκησης στο επάγγελμα.

    

  2. α) Οι σπουδές σε κάθε τμήμα καταλήγουν στην απόκτηση πτυχίου, που δίνει τη δυνατότητα άσκησης ενός επαγγέλματος.

    

  β) Σε κάθε τμήμα είναι δυνατό να καθοριστούν επιμέρους κατευθύνσεις, που χαρακτηρίζονται από τα κατεπιλογή υποχρεωτικά μαθήματα. Οι σπουδές σε μια κατεύθυνση καταλήγουν στο βασικό πτυχίο του τμήματος.
  γ) Στους πτυχιούχους των ΤΕΙ αναγνωρίζονται επαγγελματικά δικαιώματα, που καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε., το αργότερο έξι μήνες πριν από την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι. για τις υπάρχουσες ειδικότητες και προκειμένου για νέες ειδικότητες, ταυτόχρονα με τη δημιουργία τους ή με την ίδρυση αντίστοιχων τμημάτων.
  Με ίδια προεδρικά διατάγματα καθορίζονται οι προϋποθέσεις και κάθε λεπτομέρεια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται.

   

  Άρθρο 26
  Πρόγραμμα σπουδών

   

  1. α) Τα μαθήματα που διδάσκονται σε κάθε τμήμα των ΤΕΙ διακρίνονται σε γενικά υποχρεωτικά, κατεπιλογή υποχρεωτικά και προαιρετικά. Εάν στο τμήμα έχει οριστεί κατεύθυνση, αυτή χαρακτηρίζεται από την αντίστοιχη ομάδα κατεπιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων.
   β) Η πτυχιακή εργασία που εκπονούν οι σπουδαστές βαθμολογείται ιδιαίτερα. Τα θέματα των πτυχιακών εργασιών πρέπει να έχουν άμεση σχέση με τα πραγματικά προβλήματα της παραγωγής και των υπηρεσιών.

    

  2. Για το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος αποφασίζει η Γενική Συνέλευση του Τμήματος με βάση το αντίστοιχο περιεχόμενο σπουδών, μετά από εισήγηση της επιτροπής προγράμματος, που συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του τμήματος και αποτελείται:
   α) Από τους υπεύθυνους των ομάδων μαθημάτων του οικείου τμήματος,
   β) Από τους υπεύθυνους Ο.Μ. άλλων τμημάτων, που μέλη τους διδάσκουν στο τμήμα. Στην περίπτωση που στο τμήμα δεν μπορούν να συσταθούν ομάδες μαθημάτων η επιτροπή προγράμματος σπουδών συγκροτείται με απόφαση του προϊσταμένου του τμήματος και από μέλη της Γ.Σ. του οικείου τμήματος ή μελών άλλων Γ.Σ. Η εισήγηση της επιτροπής προγράμματος περιλαμβάνει και καταγραφή του Ε.Π. ΤΕΙ και της εν γένει υλικοτεχνικής υποδομής του τμήματος, καθώς επίσης και τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις για την υλοποίηση του προτεινόμενου προγράμματος σπουδών. Η εισήγηση αναφέρεται επίσης σε τυχόν υπάρχουσα έκθεση αξιολόγησης του τμήματος από το ΕΣΥΠ, καθώς και στις διδακτικές πιστωτικές μονάδες που αναγνωρίζονται στο τμήμα από το ΕΣΥΠ. Επίσης περιλαμβάνει αναφορά σε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επαγγελματική απορρόφηση των αποφοίτων του τμήματος, καθώς και ειδικότερη αναφορά στο ποιοτικό επίπεδο αυτής της επαγγελματικής απασχόλησης.
   Επι πλέον, η εισήγηση της επιτροπής προγράμματος, θέτει τους εκπαιδευτικούς στόχους που πρέπει να επιτευχθούν από το τμήμα εντός των επόμενων τριών (3) σπουδαστικών ετών. Μετά την απόφαση της Γ.Σ. το πρόγραμμα σπουδών με την εισήγηση της επιτροπής προγράμματος κοινοποιείται στο συμβούλιο της σχολής και υποβάλλεται στον Τομέα ΤΕΙ του τμήματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ.
   Ο τομέας ΤΕΙ του ΕΣΥΠ ελέγχει το πρόγραμμα ως προς τον χαρακτήρα των σπουδών, αξιολογεί αν ανταποκρίνεται στο επίπεδο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στα χαρακτηριστικά της τεχνολογικής εκπαίδευσης, εξετάζει την δυνατότητα υλοποίησής του και κρίνει εάν εξασφαλίζεται η απόκτηση από τους σπουδαστές των επαγγελματικών δεξιοτήτων που προβλέπονται στο περιεχόμενο σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών μετά τον έλεγχο, την αξιολόγηση και την κρίση του από το ΕΣΥΠ δημοσιεύεται στον οδηγό σπουδών του ΤΕΙ.

    

  3. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τους τίτλους των υποχρεωτικών, των κατ' επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων, το περίγραμμά τους, ένα ενδεικτικό αριθμό εβδομαδιαίων ωρών διδασκαλίας ανά μάθημα στον οποίο περιλαμβάνεται κάθε μορφής διδακτικό έργο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του ν. 1404/1983, καθώς και τη χρονική αλληλουχία ή αλληλεξάρτηση των μαθημάτων. Σε κάθε εξάμηνο σπουδών επιτρέπονται μέχρι δύο (2) προαιρετικά μαθήματα. Το πρόγραμμα σπουδών όπως και το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος αναθεωρείται κάθε τρία (3) σπουδαστικά έτη, όπως επιβάλλεται από τις εξελίξεις του αντίστοιχου επιστημονικού και επαγγελματικού τομέα. Το πρόγραμμα σπουδών αναθεωρείται επίσης εντός ενός (1) σπουδαστικού έτους, εφόσον συνιστάται σε έκθεση αξιολόγησης του Τμήματος από το Ε.ΣΥ.Π. Για την αναθεώρηση του προγράμματος σπουδών ακολουθείται η διαδικασία της κατάρτισής του.
   Για τη διευκόλυνση της εκάστοτε επιτροπής προγράμματος και των μελών της Γ.Σ. του Τμήματος είναι δυνατόν να δημιουργηθεί στη Σχολή "Τράπεζα Πληροφοριών" σχετικών με στοιχεία ή δεδομένα που αφορούν στην κατάσταση και την εξέλιξη των επιστημονικών και επαγγελματικών τομέων των Τμημάτων της Σχολής".

    

  4. Με απόφαση της Γ.Σ. του τμήματος καθορίζεται η Ο.Μ. του τμήματος που έχει αρμοδιότητα για τη διδασκαλία κάθε μαθήματος. Εάν στο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνονται και μαθήματα που ανήκουν στο γνωστικό πεδίο της Ο.Μ. άλλων τμημάτων της ίδιας σχολής ή άλλων σχολών, η ανάθεση του αντίστοιχου διδακτικού έργου σε μέλη του Ε.Π. της Ο.Μ. αυτού γίνεται με απόφαση του συμβουλίου της σχολής ή του ΤΕΙ ανάλογα με την περίπτωση.

    

  5. Εάν είναι περιορισμένος ο αριθμός των σπουδαστών που παρακολουθούν τα μαθήματα μιας κατεύθυνσης ή ένα κατεπιλογή υποχρεωτικό ή προαιρετικό μάθημα, είναι δυνατό, με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ μετά από πρόταση της Γ.Σ. του τμήματος, να ανασταλεί η διοργάνωση των μαθημάτων αυτών.

    

  6. Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, το τμήμα μεριμνά, ώστε όλα τα υποχρεωτικά και κατεπιλογή υποχρεωτικά μαθήματα μιας κατεύθυνσης να διδάσκονται σε κάθε διδακτικό εξάμηνο.

    


   
  Άρθρο 27
  Κανονισμός σπουδών

   

  1. Για την εισαγωγή σπουδαστών στα Τ.Ε.Ι. εφαρμόζονται οι διατάξεις που κάθε φορά ισχύουν για την εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.


    

  2. Το ακαδημαϊκό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 31η Αυγούστου του επομένου. Το διδακτικό έτος αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και λήγει την 5η Ιουλίου του επομένου και περιλαμβάνει δυο αυτοτελείς διδακτικές περιόδους, τα διδακτικά εξάμηνα, από τα οποία το πρώτο ονομάζεται χειμερινό και το δεύτερο εαρινό εξάμηνο. Το χειμερινό εξάμηνο αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου και το εαρινό λήγει το δεύτερο δεκαήμερο του Ιουνίου.


    

  3. α) Κάθε διδακτικό εξάμηνο περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες για διδασκαλία και από δυο εξεταστικές περιόδους, διάρκειας δύο εβδομάδων η καθεμιά. Η δεύτερη εξεταστική περίοδος για το εαρινό εξάμηνο γίνεται το πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου του επόμενου διδακτικού έτους.
   β) Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Σε περίπτωση αποτυχίας το μάθημα επαναλαμβάνεται.
   γ) Απόκλιση από τις ρυθμίσεις του προηγούμενου εδαφίου "α" είναι δυνατή σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ και έγκριση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, εάν ο αριθμός των ωρών διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκαν σε ένα μάθημα είναι για οποιονδήποτε λόγο μικρότερος από τα δυο τρίτα (2/3) του προβλεπομένου στο πρόγραμμα σπουδών για όλο το διδακτικό εξάμηνο, το μάθημα αυτό θεωρείται ότι δε διδάχτηκε. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από πρόταση του συμβουλίου του ΤΕΙ είναι δυνατή η οργάνωση και λειτουργία θερινών ή πέρα από το κανονικό ωράριο προγραμμάτων, για ταχύρρυθμη διδασκαλία ή συμπλήρωση ύλης εξαμήνου.

    

  4. Κάθε ΤΕΙ καταρτίζει, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, νέο Κανονισμό Σπουδών με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του κάθε ΤΕΙ, η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του συνόλου των μελών, που τη συγκροτούν και η οποία εγκρίνεται ως προς τη νομιμότητα της και την πληρότητά της από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων".

    

  5. Σπουδαστής ενός τμήματος γίνεται πτυχιούχος όταν:
   ι) έχει παρακολουθήσει με επιτυχία όλα τα υποχρεωτικά, κατεπιλογή υποχρεωτικά και τα τυχόν προαιρετικά μαθήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού σπουδών και του εσωτερικού κανονισμού ιι) έχει εγκριθεί η πτυχιακή του εργασία και ιιι) έχει περατώσει την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα.

    

  6. Κάθε σπουδαστής μπορεί να ζητήσει την προσωρινή αναστολή των σπουδών του για ένα ή δύο εξάμηνα. Η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί για μια ακόμη φορά, αφού ο σπουδαστής έχει φοιτήσει τουλάχιστο για ένα έτος στο τμήμα. Κατά τη διάρκεια της αναστολής των σπουδών, ο σπουδαστής δεν απολαμβάνει τις παροχές του άρθρου 31 του νόμου αυτού, μπορεί όμως να κάνει χρήση των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων.

    

  7. Ειδικά για τους εργαζόμενους σπουδαστές είναι δυνατή η διοργάνωση και λειτουργία τμημάτων πέρα από το κανονικό ωράριο σπουδών. Η διάρκεια, οι προϋποθέσεις φοίτησης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για τα τμήματα αυτά ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη ή πρόταση του συμβουλίου του τμήματος και του Ι.Τ.Ε.

    

  8. Η διαβεβαίωση των πρωτοετών σπουδαστών, η καθομολόγηση των πτυχιούχων, και ο τύπος των χορηγούμενων πτυχίων, καθορίζονται με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    


  Άρθρο 28
  Ειδικά προγράμματα

   

  1. Στα πλαίσια της αποστολής τους τα ΤΕΙ μπορούν να αναλαμβάνουν τη διοργάνωση και λειτουργία ειδικών προγραμμάτων επιμόρφωσης, μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

    

  2. α) Τα προγράμματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε απόφοιτους δευτεροβάθμιβας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και έχουν σκοπό την επιμόρφωση και την ενημέρωση πάνω σε θέματα που προκύπτουν από την εξέλιξη της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας. Τα προγράμματα αυτά έχουν διάρκεια έως είκοσι (20) εβδομάδες.
   β) Η οργάνωση των προγραμμάτων επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης, το περιεχόμενο σπουδών και η διάρκειά τους, οι προϋποθέσεις φοίτησης σε αυτά, ο τρόπος αξιολόγησης της επίδοσης των σπουδαστών, ο τύπος των πιστοποιητικών που χορηγούνται στους απόφοιτους των προγραμμάτων αυτών καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη, ή πρόταση του αντίστοιχου ΤΕΙ και του ΣΤΕ.

    

  3. α) Τα προγράμματα εξειδίκευσης έχουν σκοπό να παρέχουν σε κατόχους πτυχίου των ΤΕΙ ή ισότιμου πτυχίου εξειδίκευση σε τομείς της ειδικότητάς τους. Τα προγράμματα εξειδίκευσης έχουν διάρκεια έως δέκα (10) μήνες και περιλαμβάνουν παράλληλη πρακτική άσκηση σε κατάλληλα επιλεγμένους εργασιακούς χώρους ή άλλες εγκαταστάσεις.
   β) Για τα προγράμματα εξειδίκευσης χορηγούνται πιστοποιητικά και εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του εδαφίου β' της προηγούμενης παραγράφου. Ως προϋπόθεση για τη φοίτηση στα προγράμματα αυτά μπορεί να οριστεί και η προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία αντίστοιχης εξειδίκευσης επαρκούς χρονικής διάρκειας.

    

  4. Τα πιστοποιητικά που χορηγούνται κατά τις παραγράφους 2 εδάφ. β' και 3 εδάφ. β' αυτού του άρθρου δεν αποτελούν τίτλους σπουδών.

    

  5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Έρευνας και Τεχνολογίας μετά από γνώμη των οικείων ΤΕΙ, εγκρίνονται προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας σε ΤΕΙ χωριστά ή από κοινού με άλλα ΤΕΙ και κατανέμονται σχετικές πιστώσεις.

    

  "Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να επιδοτούνται ερευνητικές δραστηριότητες των ΤΕΙ μέσω των Ειδικών Λογαριασμών. Η διάταξη της παραγρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 1404/1983 διατηρείται σε ισχύ, για κοινά προγράμματα των Υπουργείων που αναφέρονται σ' αυτήν".
  "Για τα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα που μετέχουν εκπαιδευτικοί των ΤΕΙ εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη της παραγρ. 16 του άρθρου 28 του ν. 2083/1992".
   


  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
  ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
  ΄Αρθρο 29
  Σπουδαστικοί σύλλογοι
   

  1. Σε κάθε σχολή των ΤΕΙ λειτουργεί ένας σπουδαστικός σύλλογος ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. "Eνας σπουδαστικός σύλλογος λειτουργεί και στις περιπτώσεις που τα παραρτήματα περιλαμβάνουν περισσότερα από ένα ανεξάρτητα τμήματα".

    

  2. Οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα και τα ειδικά σώματα εκλεκτόρων, που προβλέπονται από το νόμο αυτό, εκλέγονται αναλογικά από τα μέλη των συλλόγων που ανήκουν κατά τις ετήσιες εκλογές τους. Προκειμένου για εκπροσώπηση σε επίπεδο Ο.Μ ή τμήματος, η εκλογή των εκπροσώπων γίνεται μεταξύ των σπουδαστών των τμημάτων ή των Ο.Μ. Η διαδικασία εκλογής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό του ΤΕΙ ύστερα από γνώμη των σπουδαστικών συλλόγων και της Ε.Σ.Ε.Ε.

    

  3. Τα διοικητικά συμβούλια των σπουδαστικών συλλόγων των σχολών υποχρεούνται να καταθέσουν στην οικεία σχολή αντίγραφο και κάθε τροποποίηση του καταστατικού του συλλόγου τους και ακόμα να γνωρίζουν έγγραφα στους οικείους φορείς ονομαστικό κατάλογο των εκπροσώπων τους στα διάφορα συλλογικά όργανα κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού.

    


   
  Άρθρο 30
  Εκπαιδευτικά βοηθήματα
   

  1. Οι σπουδαστές έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση όλων των εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων και μέσων με τα οποία είναι εξοπλισμένο το Τ.Ε.Ι, σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΤΕΙ.

    

  2. Στους σπουδαστές των ΤΕΙ χορηγούνται δωρεάν τα διδακτικά βιβλία και οι διδακτικές σημειώσεις για τα μαθήματα που παρακολουθούν. Δεν χορηγούνται δωρεάν διδακτικά βιβλία σε σπουδαστές: ι)που παρακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών για λήψη δεύτερου πτυχίου και ιι) για μαθήματα που παρακολουθούν για δεύτερη φορά και για τα οποία τους έχουν ήδη χορηγηθεί δωρεάν βιβλία. Στους σπουδαστές της περίπτωσης ι της παραγράφου αυτής χορηγούνται τα διδακτικά βιβλία σε τιμή κόστους, όπως αυτή καθορίζεται κάθε φορά από τις ισχύουσες διατάξεις.

    


   
  Άρθρο 31
  Σπουδαστική μέριμνα
   

  1. α) Σε κάθε ΤΕΙ ιδρύεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία "σπουδαστική λέσχη" που έχει σκοπό την υλοποίηση των σπουδαστικών παροχών και διευκολύνσεων του άρθρου αυτού και γενικότερα τη μέριμνα για τη διαβίωση, την πολιτιστική καλλιέργεια, την ψυχαγωγία και την άθληση των σπουδαστών.
   β) Για την εκπλήρωση της αποστολής της η σπουδαστική λέσχη: I) επιχορηγείται κάθε χρόνο από το κράτος, ιι) αξιοποιεί περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις που εκχωρούνται σε αυτή από το ΤΕΙ ή άλλες υπηρεσίες, ιιι) αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες, ιν) δέχεται δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες και λοιπές κάθε φύσης εισφορές και ν) συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες και ειδικότερα με το εθνικό ίδρυμα νεότητας.
   γ) Το Δ.Σ της σπουδαστικής λέσχης απαρτίζεται από τον πρόεδρο του ΤΕΙ ή το νόμιμο αναπληρωτή του ως πρόεδρο και από ίσο αριθμό μελών Ε.Π και σπουδαστών.
   Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες για τη συγκρότηση του Δ.Σ, τη διοίκηση, οργάνωση, λειτουργία και διαχείριση των πόρων των σπουδαστικών λεσχών.
   "δ) Με προεδρικό διάταγμα, το οποίο εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. της οικείας σπουδαστικής λέσχης καθορίζονται:
   ι) Η σύσταση, κατάργηση, διάρθρωση και συγχώνευση κλάδων και θέσεων κάθε κατηγορίας, βαθμού ή ειδικότητας μόνιμου ή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας προσωπικού.
   ιι) Τα τυπικά και ειδικά προσόντα διορισμού, καθώς και ο εισαγωγικός βαθμός των θέσεων κάθε κατηγορίας, κλάδου ή ειδικότητας.
   ιιι) Η κατηγορία, ο κλάδος ή η ειδικότητα, ο βαθμός και τα τυχόν απαιτούμενα ειδικά προσόντα των προϊσταμένων των οργανικών μονάδων καθώς και οι οργανικές μονάδες για τις οποίες, λόγω της ειδικής φύσης του έργου τους, καθήκοντα προϊσταμένων μπορούν να ανατίθενται σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
   iv) Το αρμόδιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο.
   ε) Για την αντιμετώπιση εποχιακών ή περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών είναι δυνατή, με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. της σπουδαστικής λέσχης, η πρόσληψη έκτακτου διοικητικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
   στ) Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του νόμου αυτού ισχύει και για το μόνιμο προσωπικό των "σπουδαστικών λεσχών".
   ζ) Η διάρθρωση των υπηρεσιών της λέσχης, ο τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας εστιατορίων, κυλικείων, εντευκτηρίων και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας, που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. των λεσχών".

    

  2. "α) Η "σπουδαστική λέσχη" κάθε ΤΕΙ αναλαμβάνει επιχειρηματικές δραστηριότητες είτε με τη μορφή της αυτοδιαχείρισης είτε με τη μορφή αμιγούς δημόσιας επιχείρησης είτε με τη μορφή μεικτής οικονομίας, ανώνυμης εταιρείας ή συνεταιρισμού, που λειτουργούν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Οι διατάξεις των άρθρων 35, 36 (πλην της παραγράφου 3), 37, 38, 39, 41, 43 και 46 (μόνο η παράγραφος 2) του ν. 1416/1984 (ΦΕΚ 18) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις επιχειρηματικές δραστηριότητες των "σπουδαστικών λεσχών" των ΤΕΙ με τις εξής προσαρμογές: όπου αναφέρεται:
   ι) δημοτικό και κοινοτικό συμβούλιο, νοείται το ΔΣ της λέσχης,
   ιι) Υπουργός Εσωτερικών, νοείται ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
   ιιι) διάθεση πόρων για κοινωφελή έργα, νοείται η διάθεση των πόρων για την επίτευξη των σκοπών της λέσχης και
   ιv) γνώμη της Κεντρικής Ενωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας δεν απαιτείται.
   β) Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υπουργών Εμπορίου και Οικονομικών, όπου απαιτείται, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τη σύνθεση και συγκρότηση των συμβουλίων των επιχειρήσεων, καθώς και τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π. του ΤΕΙ ή φορείς που θα εκπροσωπούνται σε αυτά, η πλειοψηφία των ΔΣ των λεσχών που απαιτείται για τη λήψη αποφάσεων ίδρυσης επιχειρήσεων, τις μορφές, τις προϋποθέσεις και τον τρόπο ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τη διάθεση των κερδών ή άλλων περιουσιακών στοιχείων καθώς επίσης και κάθε άλλο ζήτημα ή προϋπόθεση αποτελεματικότερης προσαρμογής της επιχειρηματικής δραστηριότητας στους σκοπούς και τις επιδιώξεις των λεσχών που δε ρυθμίζεται από τις κείμενες διατγάξεις".

    

  3. Στα πλαίσια της αποστολής τους οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για τη σίτιση και στέγαση, τη χορήγηση υποτροφιών άτοκων δανείων και άλλων οικονομικών ενισχύσεων προς τους σπουδαστές με κριτήρια την οικονομική τους κατάσταση σε συνδυασμό με την επίδοσή τους στις σπουδές. Η παροχή στέγασης προς τους σπουδαστές είναι δυνατόν να πραγματοποιείται και με επιδότηση του μισθώματος στο πλαίσιο των πιστώσεων που διατίθενται για το σκοπό αυτόν. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαδικασίας χορήγησης της επιδότησης αυτής.
   Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδονται μετά από γνώμη των ΤΕΙ και των σπουδαστικών λεσχών, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και προϋποθέσεις για τις παροχές αυτές. Επίσης, οι σπουδαστικές λέσχες μεριμνούν για την κοινωνική πρόνοια, την επαγγελματική αποκατάσταση και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των σπουδαστών. Οι αποφάσεις της παρούσας παραγράφου εκδίδονται με σύμπραξη και του Υπουργού Οικονομικών".

    

  4. Στους σπουδαστές των ΤΕΙ παρέχονται: 1) πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ιι) διευκολύνσεις για τις μετακινήσεις τους σε όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους. Οι λεπτομέρειες και οι προϋποθέσεις σχετικά με τις παροχές αυτές ρυθμίζονται με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και των Υπουργών Υγείας και Πρόνοιας ή Συγκοινωνιών κατά περίπτωση.

    

  5. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Εργασίας, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη διευκόλυνση των σπουδών των εργαζομένων σπουδαστών.

    

  6. Οι προβλεπόμενες από το άρθρο αυτό παροχές προς τους σπουδαστές των κανονικών προγραμμάτων σπουδών δεν χορηγούνται εάν η διάρκεια φοίτησης του σπουδαστή υπερβεί την κανονική διάρκεια σπουδών κατά 50%.

    

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
  ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Άρθρο 32
  Πειθαρχικές διατάξεις
   

  1. Συνιστάται πειθαρχικό συμβούλιο για τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π των ΤΕΙ, το οποίο αποτελείται:
   Α) Από έναν εφέτη της διοικητικής δικαιοσύνης της έδρας του ή το νόμιμο αναπληρωτή του, ως πρόεδρο.
   Β) Τον Πρόεδρο του ΤΕΙ της έδρας του ή το νόμιμο αναπληρωτή του.
   Γ) Ένα καθηγητή του ΤΕΙ, της έδρας του που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από τα μέλη του Ε.Π. και Ε.Ε.Π όλων των ΤΕΙ και
   Δ) Από δύο (2) μέλη του Ε.Π. ή του Ε.Ε.Π των ΤΕΙ της χώρας, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
   Το πειθαρχικό συμβούλιο λειτουργεί και ως υπηρεσιακό συμβούλιο των μελών του Ε.Π.και Ε.Ε.Π των ΤΕΙ


    

  2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης, καθορίζονται τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές, η πειθαρχική δικαιοδοσία, ως και η σύσταση, ο τρόπος ορισμού και η θητεία των μελών, οι αρμοδιότητες, η έδρα, η οργάνωση και κάθε λεπτομέρεια σχετικά με τη λειτουργία του πειθαρχικού συμβουλίου της προηγούμενης παραγράφου.

    

  3. Τα πειθαρχικά αδικήματα, οι επιβαλλόμενες ποινές, η πειθαρχική δικαιοδοσία, ως και η σύσταση και σύνθεση, η θητεία των μελών, οι αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την οργάνωση και λειτουργία των πειθαρχικών και υπηρεσιακών συμβουλίων των άλλων μελών των Τ.Ε.Ι. καθορίζονται με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού, ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Προεδρίας της Κυβέρνησης.

    

  Άρθρο 33
  Προθεσμίες -Εσωτερικός κανονισμός

   

  1. Όπου στις διατάξεις του νόμου αυτού απαιτείται γνώμη οργάνων και οι σχετικές προθεσμίες δε ρυθμίζονται ειδικά, η γνώμη αυτή πρέπει να εκφραστεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η σχετική διοικητική πράξη μπορεί να εκδοθεί χωρίς την παραπάνω γνώμη. Εάν το όργανο δεν έχει ακόμη συγκροτηθεί, δεν είναι απαραίτητη η διατύπωση γνώμης.

    

  2. Εκτός από τα θέματα που αναφέρονται ειδικά στο νόμο αυτόν, οι εσωτερικοί κανονισμοί των Τ.Ε.Ι. ρυθμίζουν και θέματα σχετικά με θερινές διακοπές, αργίες, εορτολόγιο ως και θέματα εθιμοτυπικού και τελετουργικού χαρακτήρα.

    

  Άρθρο 34
  Μετατάξεις
   

  1. α) Μέλη του Ε.Π., του Ε.Ε.Π., του Ε.Τ.Π. και του Δ.Π. ενός Τ.Ε.Ι. μπορούν να μεταταγούν σε αντίστοιχες θέσεις άλλου Τ.Ε.Ι. μόνο με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: ι) για κάλυψη αναγκών σε νεοϊδρυμένο Τ.Ε.Ι. ή παράρτημα Τ.Ε.Ι. ή τμήμα άλλου Τ.Ε.Ι., μέσα σε έξι (6) μήνες από την ίδρυσή του, μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, ιι) σε περίπτωση κατάργησης των θέσεών τους λόγω συγχώνευσης ή κατάργησης των τμημάτων στα οποία είναι ενταγμένοι. Στην περίπτωση αυτή λαμβάνονται υπόψη, κατά το δυνατό, οι προτιμήσεις των μετατασσομένων. Στις παραπάνω περιπτώσεις η μετάταξη του Δ.Π. γίνεται κατεξαίρεση από τα οριζόμενα στην παράγρ. 5 του άρθρου 22 του νόμου αυτού.
   Οι μετατάξεις διενεργούνται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από γνώμη των οικείων υπηρεσιακών συμβουλίων.
   β) Εκτός από τις μετατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, δεν επιτρέπονται άλλες μετατάξεις σε θέσεις Ε.Π. και Ε.Ε.Π. των Τ.Ε.Ι.

    

  2. α) Οι μετατάξεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 περ. ε' του άρθρου 17,5 και του άρθρου 18 και 3 περίπτ. Γ' του άρθρου 38 του νόμου αυτού, γίνονται ανάλογα με τα προσόντα σε προσωρινές:

   ι) διοικητικές θέσεις των ΤΕΙ,
   ιι) διοικητικές θέσεις του Ι.Τ.Ε., ιιι) εκπαιδευτικές θέσεις δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και iv) θέσεις αντίστοιχων ειδικοτήτων του δημόσιου τομέα, όπως προβλέπεται από το Ν.1256/1982. Οι μετατάξεις αυτές γίνονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του τυχόν συναρμοδίου Υπουργού, μετά από γνώμη του συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι και εφόσον συντρέχει περίπτωση, του υπηρεσιακού συμβουλίου της υπηρεσίας στην οποία γίνεται η μετάταξη.
   Β) Η παράγραφος 2 του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982 εφαρμόζεται ανάλογα.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Άρθρο 35
  Κατάργηση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
   

  1. Από τη δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται τα "Κέντρα Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως" (Κ.Α.Τ.Ε.Ε)

    

  2. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδονται μέσα σε έξι (6) μήνες από την ισχύ του νόμου αυτού: ι) Ιδρύονται τμήματα και κατευθύνσεις των ΤΕΙ που οι ειδικότητές τους αντιστοιχούν με τμήματα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. και ορίζεται το πρόγραμμα σπουδών, ιι) Καθορίζονται τα τμήματα και οι κατευθύνσεις τους που συγκροτούν τις σχολές και τα παραρτήματα των ΤΕΙ που ιδρύονται και ιιι) Γίνεται κατανομή θέσεων Ε.Π. και Ε.Ε.Π σε κάθε τμήμα των σχολών των ΤΕΙ ύστερα από γνώμη του οικείου ΤΕΙ

    

  3. Όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία καθώς και τα αρχεία των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που καταργούνται μεταβιβάζονται αυτοδίκαια στην κυριότητα των ΤΕΙ, που έχουν την ίδια έδρα ή παράρτημα σε έδρα ή παράρτημα Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που καταργείται. Το ίδιο ισχύει και για τους πόρους και για τις προς τρίτους υποχρεώσεις του "ταμείου" κάθε Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

    

  4. Τυχόν εκκρεμείς δίκες, στις οποίες διάδικος είναι "Ταμείο" Κ.Α.Τ.Ε.Ε., συνεχίζονται από το οικείο κατά περίπτωση Τ.Ε.Ι.

    

  Άρθρο 36
  Πρώτη συγκρότηση οργάνων
   

  1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του τρίτου κεφαλαίου, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και με θητεία μέχρι 31 Αυγούστου 1984 διορίζονται οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι των ΤΕΙ και οι διευθυντές των σχολών και παραρτημάτων τους από μέλη του Ε.Π. κάθε Τ.Ε.Ι και σχολής αντιστοίχως, που έχουν την ιδιότητα που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Κατ' εξαίρεση μπορούν να διοριστούν στις θέσεις αυτές μέλη Ε.Π. άλλων ΤΕΙ που έχουν την ανάλογη ιδιότητα εφόσον το υπαγορεύουν οι υπηρεσιακές ανάγκες. Οι διοριζόμενοι συγκροτούν το συμβούλιο του ΤΕΙ και ασκούν τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες.

    

  2. Α) Μέχρι τη συγκρότηση των άλλων οργάνων διοίκησης που προβλέπονται, ασκούν τις αρμοδιότητες : α) της συνέλευσης του ΤΕΙ, το συμβούλιο του ΤΕΙ, β) των οργάνων διοίκησης σχολής, τμημάτων και Ο.Μ., το συμβούλιο της σχολής που απαρτίζεται προσωρινά από το διευθυντή της σχολής ως Πρόεδρο, ανά ένα μέλος κάθε βαθμίδας του Ε.Π. της σχολής, συμπεριλαμβανομένης και της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών, που εκλέγεται από τα μέλη κάθε βαθμίδας και δύο σπουδαστές. Η εκλογή των εκπροσώπων κάθε βαθμίδας και ο ορισμός των εκπροσώπων των σπουδαστών, σύμφωνα με την παράγρ. 4 αυτού του άρθρου, γίνεται με επιμέλεια και φροντίδα του διευθυντή της σχολής, μέσα σε είκοσι (20) μέρες από το διορισμό του. Μετά την Πάροδο της προθεσμίας αυτής και μέχρι την ολοκλήρωση της συγκρότησής του , το συμβούλιο της σχολής λειτουργεί με όσα μέλη του έχουν οριστεί. Τα μέλη του Ε.Ε.Π. μετέχουν στη διαδικασία εκλογής εκπροσώπων της βαθμίδας καθηγητών εφαρμογών. Τη σχετική πράξη διορισμού των μελών των συμβουλίων των σχολών εκδίδει ο Πρόεδρος του ΤΕΙ
   Β) Το συμβούλιο της σχολής ορίζει καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και, σε περίπτωση έλλειψης, καθηγητές εφαρμογών ως υπευθύνους των τμημάτων της σχολής.
   Γ) Ο εκπρόσωπος του Ε.Π. στην Ε.Α.Α. εκλέγεται από τα μέλη του Ε.Π. και του Ε.Ε.Π του ΤΕΙ.

    

  3. Έως την εκλογή του γενικού γραμματέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του νόμου αυτού, καθήκοντα ασκεί ένας από τους τρεις αρχαιότερους διοικητικούς υπαλλήλους ΑΤ κατηγορίας του ΤΕΙ που ορίζεται με πράξη του Προέδρου του ΤΕΙ. Εάν αυτοί που υπηρετούν είναι λιγότεροι από τρεις, μπορεί να οριστεί διοικητικός υπάλληλος άλλου ΤΕΙ που αποσπάται για το σκοπό αυτό.

    

  4. Έως την έγκριση του εσωτερικού κανονισμού του ΤΕΙ οι εκπρόσωποι των σπουδαστών στα συλλογικά όργανα του άρθρου αυτού, ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο του οικείου σπουδαστικού σύλλογοι.

    

  5. Μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι εσωτερικοί κανονισμοί των Τ.Ε.Ι, θέματα λειτουργίας και διοίκησής τους ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

    

  6. Εάν έως τη λήξη της θητείας των προέδρων, αντιπροέδρων και διευθυντών σχολών και παραρτημάτων της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού, δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες συγκρότησης των συλλογικών οργάνων και της έγκρισης του εσωτερικού κανονισμού ενός ΤΕΙ, σύμφωνα με την παράγρ. 8 του άρθρου αυτού, είναι δυνατή παράταση ισχύος των παραγρ. 1 έως 5 του παρόντος άρθρου με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    

  7. Τα Π.Σ.Τ.Ε. και το Σ.Τ.Ε. συγκαλούνται και λειτουργούν νόμιμα με τη συμμετοχή των οργάνων που έχουν διοριστεί κατά τη διαδικασία της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού, το κύριο προσωπικό του Ι.Τ.Ε. διορίζεται χωρίς γνώμη του Σ.Τ.Ε. , μέχρι να εκδοθεί προεδρικό διάταγμα, σύμφωνα με την περίπτ. ΙΙ παράγρ. 8 του άρθρου 14 και να συνέλθει το Σ.Τ.Ε. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να υπερβεί το ένα έτος.
   Στη σύνθεση του Σ.Τ.Ε. μέχρι τη συγκρότηση οργανώσεων απόφοιτων Τ.Ε.Ι. συμμετέχουν ανάλογα οι αντίστοιχες οργανώσεις απόφοιτων Κ.Α.Τ.Ε.Ε.

    

  8. α) Η διαδικασία οριστικής συγκρότησης των οργάνων διοίκησης στα Τ.Ε.Ι. αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευση του νόμου αυτού και ακολουθεί την εξής σειρά : ι) σύγκληση της Γ.Σ. του τμήματος και ανάδειξη προϊσταμένου τμήματος, ιι) κατανομή Ε.Π. σε ομάδες μαθημάτων και ανάδειξη υπευθύνων Ο.Μ., ιιι) ανάδειξη διευθυντή της σχολής, iv) ανάδειξη εκπροσώπων για τη συνέλευση του Τ.Ε.Ι., v) σύγκληση της συνέλευσης με σκοπό την ψήφιση του εσωτερικού κανονισμού, την ανάδειξη εκπροσώπων για την Ε.Α.Α. και την εκλογή γενικού γραμματέα και vi) ανάδειξη προέδρου και αντιπροέδρου ή αντιπροέδρων.

   β) Η ανάληψη καθηκόντων από τους προϊσταμένους τμημάτων και τους υπευθύνους Ο.Μ. γίνεται αμέσως μετά την εκλογή τους, οπότε και πραγματοποιείται η οριστική συγκρότηση των συμβουλίων τμήματος και σχολής. Η θητεία των οργάνων αυτών θεωρείται ότι άρχισε την 1η Σεπτεμβρίου 1984. Οι πρόεδροι, αντιπρόεδροι και διευθυντές που θα εκλεγούν αναλαμβάνουν καθήκοντα την 1η Σεπτεμβρίου 1984. Η πρώτη θητεία των εκπροσώπων στη συνέλευση και στην Ε.Α.Α. λήγει την 31η Αυγούστου 1985.  Άρθρο 37
  Ρύθμιση σπουδαστικών θεμάτων
   

  1. α) Οι σπουδαστές των σχολών των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που δικαιούνται να εγγραφούν, σύμφωνα με τις διατάξεις για τους σπουδαστές των Κ.Α.Τ.Ε.Ε., κατά το χειμερινό εξάμηνο 1983-84, μέχρι το Γ' εξάμηνο σπουδών για τμήματα τριετούς φοίτησης ή στο Α' εξάμηνο σπουδών για τμήματα διετούς φοίτησης, θεωρούνται στο εξής σπουδαστές των συναφών σχολών των αντίστοιχων Τ.Ε.Ι. ή παραρτημάτων που ιδρύονται στις έδρες των καταργουμένων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή παραρτημάτων τους. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων , που εκδίδονται μετά από γνώμη του Ι.Τ.Ε. ορίζονται οι διαδικασίες ένταξής τους σε τμήματα και κατευθύνσεις των Τ.Ε.Ι., που θα ιδρυθούν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του νόμου αυτού, καθώς και οι τυχόν πρόσθετες εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις που επιβάλλονται για την προσαρμογή των σπουδών τους σε πρόγραμμα Τ.Ε.Ι.
   β) Έως την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων οι σπουδαστές του προηγούμενου εδαφίου παρακολουθούν το ισχύον πρόγραμμα των Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
   γ) Από το ακαδημαϊκό έτος 1984-85, οι σπουδές των εντασσομένων σπουδαστών κατά το εδάφιο α' της παραγράφου αυτής διέπονται από τον κανονισμό σπουδών που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 27 του νόμου αυτού.
   "Τα πτυχία ΚΑΤΕ, ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά, που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές 3 ετών (6 εξαμήνων), είναι ισότιμα προς τα πτυχία των ΤΕΙ αντίστοιχων ειδικοτήτων.
   Τα πτυχία ΚΑΤΕ και ΚΑΤΕΕ και τα ισότιμα προς αυτά που αποκτήθηκαν μετά από σπουδές διάρκειας μικρότερης των 3 ετών (6 εξαμήνων) αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας, εφ' όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον πενταετή επαγγελματική ή και διδακτική πείρα, μετά τη λήψη τους ή την απόκτηση της ισοτιμίας.
   Η επαγγελματική ή και διδακτική πείρα διαπιστώνεται από το Συμβούλιο του αντίστοιχου ΤΕΙ έπειτα από εισήγηση του τμήματος και γνώμη του συμβουλίου της οικείας σχολής. Το συμβούλιο του ΤΕΙ εκδίδει το αντίστοιχο πιστοποιητικό ισοτιμίας".
    

  2. Για τους άλλους, εκτός από τους αναφερόμενους στο εδάφιο α' της προηγούμενης παραγράφου, σπουδαστές εξακολουθούν να ισχύουν οι κείμενες διατάξεις για τους σπουδαστές των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Στους σπουδαστές αυτούς θα χορηγείται, μετά την αποπεράτωση των σπουδών τους, πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Για το σκοπό αυτό εξουσιοδοτούνται τα Τ.Ε.Ι. και τα παραρτήματά τους στις έδρες των οποίων λειτουργούσαν Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή παραρτήματά τους να χορηγούν πτυχία Κ.Α.Τ.Ε.Ε. να εκδίδουν κάθε φύσης πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για σπουδαστές ή απόφοιτους των αντίστοιχων Κ.Α.Τ.Ε.Ε., να ασκούν το διδακτικό έργο και να διενεργούν εξετάσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για σπουδαστές των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
    

  3. Με προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μετά από γνώμη του Σ.Τ.Ε., καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή σχολών ισότιμων των ειδικοτήτων για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί ακόμη τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγματα του Ν. 576/1977. Κατά τη συζήτηση των περιπτώσεων αυτών μετέχει στο Σ.Τ.Ε. ένας εκπρόσωπος κάθε οργάνωσης απόφοιτων Κ.Α.Τ.Ε. κατά σχολή Κ.Α.Τ.Ε.Ε., εφόσον υπάρχει πανελλήνια εκπροσώπηση αντί των εκπροσώπων των οργανώσεων αποφοίτων Τ.Ε.Ι.

    

  Άρθρο 38
  Ένταξη προσωπικού Κ.Α.Τ.Ε.Ε.
   

  1. Το πάσης φύσεως προσωπικό των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. που κατέχει μόνιμη θέση σε αυτά κατά την έναρξη ισχύος του νόμου καθώς και το προσωπικό που κατέχει προσωρινές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 6 του Ν.1232/1982 εντάσσεται σε μόνιμες θέσεις προσωπικού του Τ.Ε.Ι. ή του παραρτήματός του που λειτουργεί στην έδρα του Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή του παραρτήματός του στο οποίο: ι) ανήκει η θέση του ή ιι) έχει εγκριθεί η μετάθεσή του από το υπηρεσιακό συμβούλιο των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ιιι) είναι αποσπασμένοι επί ένα (1) τουλάχιστον έτος για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή iv) υπηρετεί ένας των συζύγων σε περίπτωση που ο άλλος σύζυγος υπηρετεί σε άλλο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται αίτηση των συζύγων για το Τ.Ε.Ι. της προτίμησής τους. Για την ένταξη λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες. Σε περίπτωση απόσπασης απαιτείται δήλωση του ενδιαφερομένου για την προτιμούμενη θέση ένταξης.

    

  2. Το προσωπικό των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. της προηγούμενης παραγράφου εντάσσεται σε θέσεις προσωπικού Τ.Ε.Ι. ως εξής :

    

  Α. Καθηγητές ανώτερων σχολών, κλάδος 22
  α) Στη βαθμίδα του καθηγητή, εφόσον έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού: ι) οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τρία (3) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιι) οι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιιι) όσοι έχουν κάνει μετεκπαίδευση σε συναφές προς την ειδικότητα αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού και έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και iv) όσοι έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
  β) Στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή: το προσωπικό που δεν εντάσσεται στην κατηγορία του προηγούμενου εδαφίου.

   

  Β. Καθηγητές εργαστηρίων, κλάδος 23.
  α) Στη βαθμίδα του καθηγητή, εφόσον έχουν πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ισότιμο εξωτερικού: ι) οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιι) οι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον επτά (7) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και ιιι) όσοι έχουν κάνει μετεκπαίδευση σε συναφές προς την ειδικότητα αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού και έχουν τουλάχιστον εννιά (9) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
  β) Στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή: ι) οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δύο (2) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιι) οι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών συναφούς ειδικότητας, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία, ιιι) όσοι έχουν κάνει μετεκπαίδευση σε συναφές προς την ειδικότητα αντικείμενο τουλάχιστον δύο (2) έτη σε Α.Ε.Ι. του εσωτερικού ή ομοταγούς του εξωτερικού και έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία και ιν)όσοι έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη εκπαιδευτική προϋπηρεσία.
  "Για τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή της περίπτωσης Β β' στοιχ. (ιv) της παραγρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 1404/1983 απαιτείται και πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ του εσωτερικού ή ισότιμο του εξωτερικού. Η διάταξη αυτή ισχύει από την ημερομηνία που ισχύει ο ν. 1404/1983".
  γ) Στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών: το προσωπικό που δεν εντάσσεται στην κατηγορία του προηγούμενου εδαφίου.

   

  Γ. Καθηγητές ξένων γλωσσών και φυσικής αγωγής, κλάδοι 24-25
  α) Σε θέσεις Ε.Ε.Π αντίστοιχης ειδικότητας

  Δ. Βοηθοί εργαστηρίων, κλάδος 26
  α) Στη βαθμίδα καθηγητή εφαρμογών, όσοι έχουν πτυχίο ΑΕΙ εσωτερικού ή ομοταγούς εξωτερικού συναφούς ειδικότητας, επαρκή γνώση ξένης γλώσσας και τουλάχιστον τρία (3) έτη προϋπηρεσία στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε από τη λήψη του πτυχίου.
  β) Όσοι έχουν πτυχίο ανώτερης σχολής και τουλάχιστον δύο (2) έτη προϋπηρεσία αντίστοιχης ειδικότητας από τη λήψη του πτυχίου ή πτυχίο Α.Ε.Ι με λιγότερη από τριετή προϋπηρεσία από τη λήψη του πτυχίου ή χωρίς γνώση ξένης γλώσσας, στην προσωρινή βαθμίδα επιμελητών που συνιστάται με τον νόμο αυτόν για μία πενταετία και αποτελεί για το διάστημα αυτό βαθμίδα Ε.Π., η οποία καταλαμβάνει αριθμό θέσεων της βαθμίδας καθηγητών εφαρμογών, που προβλέπονται στο άρθρο 23, ίσο με τον αριθμό των εκπαιδευτικών που εντάσσονται στην προσωρινή αυτή βαθμίδα. Σε όσους έχουν ή συμπληρώνουν σε μία τριετία από την εφαρμογή του παρόντος εκπαιδευτική προϋπηρεσία δέκα (10) ετών απονέμεται επιπλέον ο τίτλος του καθηγητή εφαρμογών. Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία θεωρείται αυτή που διανύθηκε σε θέση βοηθού εργαστηρίων (κλάδος 26 του Ν. 576/1977) ή σε θέση επιμελητή ή βοηθού εργαστηρίων ανώτερων σχολών ή σε θέση της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών του παρόντος νόμου.
  Οσοι εντάσσονται στη βαθμίδα αυτή κατέχουν τις θέσεις προσωπαγώς. Μετά την αποχώρησή τους με οποιονδήποτε τρόπο από τη βαθμίδα αυτή και πάντως μόλις περάσει η πενταετία, οι θέσεις αυτές παραμένουν ως θέσεις καθηγητών εφαρμογών. Για τους παραπάνω εντασσομένους εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτ. Γ΄της παρ. 3 αυτού του άρθρου. Η ένταξη στην προσωρινή βαθμίδα αυτή γίνεται με τα ίδια μισθολογικά κλιμάκια που κατέχουν όσοι εντάσσονται, με την ίδια εξέλιξη και με τα ίδια επιδόματα, κατά τις διατάξεις των άρθρων 38 και 39 του Ν. 576/1977 (ΦΕΚ 102)
  γ) Οσοι δεν υπάγονται στα προηγούμενα εδάφια με το βαθμό που κατέχουν, σε θέσεις προσωρινού κλάδου τεχνικών εργαστηρίων, που συνιστώνται με το νόμο αυτόν και διαρθρώνονται ως εξής:
   

  1. Με Μ.Κ. 8 θέσεις μία (1)

    

  2. Με Μ.Κ 7 θέσεις μία (1)

    

  3. Με Μ.Κ.3-6 θέσεις δεκατέσσερις (14)

    

  Κάθε θέση που κενώνεται, για οποιοδήποτε λόγο, στα μισθολογικά κλιμάκια 3-6, μεταφέρεται στις θέσεις του Ε.Τ.Π. Μετά την αποχώρηση από την υπηρεσία όσων εντάσσονται στον προσωρινό αυτό κλάδο, μεταφέρονται όμοια και οι υπόλοιπες θέσεις. Η εξέλιξη του προσωπικού του προσωρινού αυτού κλάδου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν για τους δημόσιους υπαλλήλους. Κατ εξαίρεση για την προαγωγή στο Μ.Κ. 8 απαιτείται πενταετής ευδόκιμη υπηρεσία στο Μ.Κ. 7. Μέχρι να συσταθούν τα υπηρεσιακά συμβούλια του νόμου αυτού, αρμόδιο είναι το συμβούλιο του άρθρου 31 του Ν. 576/1977. Τα καθήκοντα όσων ανήκουν στον προσωρινό αυτό κλάδο είναι ανάλογα των μελών του Ε.Τ.Π. και καθορίζονται ειδικότερα από το συμβούλιο του τμήματος, το οποίο τους τοποθετεί.
  δ) Το διδακτικό έργο του προηγούμενου προσωρινού κλάδου περιλαμβάνει συμμετοχή στις εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις, σε συνεργασία με τα άλλα μέλη του Ε.Π. σε εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο είκοσι δύο (22) ωρών

  Ε. Βοηθητικό εργαστηριακό προσωπικό, κλάδοι 27-28-29
  Σε θέσεις Ε.Τ.Π. με τα ίδια μισθολογικά κλιμάκια που κατέχουν όσοι εντάσσονται, και την ίδια εξέλιξη "με το Ε.Τ.Π. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21". Η παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν. 576/1977 διατηρείται σε ισχύ ως προς τους εντασσομένους του κλάδου 27.

  ΣΤ. Μόνιμο διοικητικό προσωπικό
  Σε θέσεις αντίστοιχων σε ονομασία κλάδωνΔ.Π, με τους ίδιους βαθμούς.
  Ειδικά: του κλάδουΜΕ2 τηλεφωνητών στον κλάδο ΜΕ4 τηλεφωνητών, του κλάδου ΜΕ1 διοικητικού στους κλάδους ΜΕ1 διοικητικού και ΜΕ3 δακτυλογράφων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου, του κλάδου ΣΕ2 νυκτοφυλάκων-επιστατών-αποθηκαρίων στους κλάδους ΣΕ1 φυλάκων-επιστατών ΣΕ2, αποθηκαρίων και ΣΕ3, νυκτοφυλάκων με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από πρόταση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου και του κλάδου ΣΕ1 γεωργοτεχνιτών στον κλάδο ΜΕ6 γεωργοτεχνιτών.
  Το επί συμβάσει προσωπικό διέπεται από το ίδιο καθεστώς με το οποίο έχει προσληφθεί
   

  Ζ. Ωρομίσθιο προσωπικό
  Το ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό και το ωρομίσθιο βοηθητικό εργαστηριακό προσωπικό, που απασχολήθηκε στα Κ.Α.Τ.Ε.Ε το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983 μπορεί ύστερα από αίτησή του που υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, να διοριστεί σε μόνιμες θέσεις Ε.Π.ή Ε.Ε.Π ή Ε.Τ.Π. ή σε θέσεις της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών, με διετή δοκιμαστική θητεία, ως εξής: α) Οσοι έχουν κύρια και πλήρη ή μερική απασχόληση ως ωρομίσθιοι ή έκτακτοι σε Κ.Α.Τ.Ε. ή Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε με προσόντα των κλάδων 26 ή 27 , συνολικά τουλάχιστο 2 ετών, σε θέσεις της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών ή του Ε.Τ.Π. αντίστοιχα, β) Όσοι έχουν κύρια και πλήρη ή μερική απασχόληση ως ωρομίσθιοι ή έκτακτοι σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι ή Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε με προσόντα των κλάδων 22 και 23 συνολικά τουλάχιστον 3 ετών, σε θέσεις καθηγητών εφαρμογών .Εάν οι παραπάνω συμπληρώνουν τα προσόντα που προβλέπονται από το νόμο αυτό για τις βαθμίδες καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή, μπορούν να ζητήσουν να διοριστούν σε θέσεις των βαθμίδων αυτών. γ) Όσοι έχουν κύρια και πλήρη ή μερική απασχόληση ως ωρομίσθιοι ή έκτακτοι σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. ή Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε με προσόντα των κλάδων 24 και 25, συνολικά τουλάχιστον 3 ετών, σε θέσεις Ε.Ε.Π. αντίστοιχης ειδικότητας.
  Η αξιολόγηση των προθέσεων και των προσόντων των ενδιαφερομένων για διορισμό γίνεται από το υπηρεσιακό συμβούλιο των Κ.Α.Τ.Ε.Ε Η απασχόληση σε Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή Τ.Ε.Ι. θεωρείται πλήρης εάν σε τέσσερα ή έξι ανάλογα με την περίπτωση, εξάμηνα καλύπτεται κατά μέσο όρο τουλάχιστον το ωράριο που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για τον αντίστοιχο κλάδο ή την αντίστοιχη βαθμίδα. Η μερική απασχόληση ανάγεται σε χρόνο πλήρους απασχόλησης για τον υπολογισμό του απαιτούμενου χρόνου συνολικής απασχόλησης με προσμέτρηση υπηρεσίας που διανύθηκε σε μεγαλύτερο αριθμό εξαμήνων. Η αναγωγή γίνεται, για κάθε εξάμηνο, με κλάσμα, του οποίου ο αριθμητής είναι ο αριθμός των εβδομαδιαίων ωρών που ανατέθηκαν και παρονομαστής ο προβλεπόμενος αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης κατά κλάδο ή βαθμίδα. Συνυπολογίζεται και τυχόν απασχόληση στο Τ.Ε.Ι το χειμερινό εξάμηνο 1983-84, σε ώρες όχι περισσότερες από τις ώρες που δίδαξαν το τελευταίο εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 1982-1983.
   

  Η. Εκπαιδευτικό προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
  Οι εκπαιδευτικοί της ανώτερης τεχνικής εκπαίδευσης, που προσλήφθηκαν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με τα άρθρα 47 του Ν. 1143/1981 (ΦΕΚ 80) και 48 του Ν. 1268/1982 (ΦΕΚ 87), καταλαμβάνουν μετά από αίτησή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μόνιμες θέσεις σε βαθμίδες Ε.Π.ή της προσωρινής βαθμίδας επιμελητών ή Ε.Τ.Π ανάλογα με τις ρυθμίσεις των περιπτώσεων Α,Β,Γ,Δ και Ε της παραγράφου αυτής. Η αρχική τους πρόσληψη θεωρείται πρώτος διορισμός και κρίνονται μετά την πάροδο της διετούς δοκιμαστικής θητείας για μονιμοποίηση σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του παρόντος νόμου. Η παραπάνω αίτηση υποβάλλεται μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος νόμου.
  3.α) Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία, στις περιπτώσεις Α,Β και Γ της προηγούμενης παραγράφου, θεωρείται αυτή που διανύθηκε: ι) για την περίπτωση Α, σε θέση ή βαθμό γενικού διευθυντή (κλάδος 21) ή καθηγητή (κλάδος 22) ή καθηγητή σχολής υπομηχανικών ή καθηγητή βοηθού ή επίκουρου καθηγητή. Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε θέση καθηγητή εργαστηρίων (κλάδος 23) ή επιμελητή του Ν.Δ 652/1970 συνυπολογίζεται, εάν μειωθεί κατά τρία έτη, (ιι) για την περίπτωση Β, σε θέση καθηγητή εργαστηρίων (κλάδος 23) ή επιμελητή ή καθηγητή ή καθηγητή εφαρμογών ή επίκουρου καθηγητή και ιιι) για την περίπτωση Γ, σε θέση καθηγητή ξένων γλωσσών (κλάδος 24) ή φυσικής αγωγής (κλάδος 25) ή ειδικού καθηγητή ξένων γλωσσών και σωματικής αγωγής του Ν.Δ. 652/1970.
  β) Οι εντασσόμενοι των περιπτώσεων Α,Β και Γ της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να εξελιχθούν , μέσα σε μία τετραετία από την εφαρμογή του νόμου αυτού, σε ανώτερη βαθμίδα, εφόσον αποκτήσουν τα προσόντα ή συμπληρώσουν τα έτη προϋπηρεσίας που προβλέπονται για την εξέλιξη αυτή στις παραπάνω περιπτώσεις, ή να ζητήσουν μέσα σε έξι (6) μήνες από την ισχύ του παρόντος να κριθούν σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 39, για να ενταχθούν σε ανώτερη βαθμίδα , εφόσον έχουν τα προσόντα της βαθμίδας αυτής κατά τις διατάξεις του άρθρου 15. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται τα εδάφια α΄και γ΄της παραγρ. 5 του άρθρου 15. Μετά την πάροδο της τετραετίας αυτής εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 16 του Νόμου αυτού. "Η τετραετία αυτή παρατείνεται για δύο (2) έτη ακόμη όταν πρόκειται για απόκτηση προσόντων".
  γ) Οι εντασσόμενοι της περίπτωσης Δ, εδ. Β΄της προηγούμενης παραγράφου μπορούν να εξελιχθούν στη βαθμίδα του καθηγητή εφαρμογών εφόσον μέσα σε μία πενταετία από τη δημοσίευση του νόμου αυτού ι) κάνουν μετεκπαίδευση διάρκειας τουλάχιστον έξι (μηνών) σε χώρους εργασίας ή παρακολουθήσουν με επιτυχία επιμορφωτικά σεμινάρια και ιι) αποδείξουν επαρκή γνώση ξένης γλώσσας ή εφόσον σε μία πενταετία αποκτήσουν τα προσόντα του εδαφίου α΄της περίπτωσης Δ της προηγούμενης παραγράφου. Κάθε σχετική λεπτομέρεια που ήθελε προκύψει ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων .
  Αν περάσει άπρακτη η πενταετία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί μετατάσσονται σε δημόσια υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ
  δ) Οι εντασσόμενοι των περιπτώσεων Δ εδ. γ΄και Ε της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν σε μια πενταετία από την ισχύ του νόμου αυτού, να ζητήσουν την εξέλιξή τους σε θέση της βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών, εφόσον ι) αποκτήσον τα προσόντα του προηγούμενου εδαφίου, ιι) υπάρχει κενή θέση στην ειδικότητα και ιιι) κριθούν θετικά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του νόμου αυτού . Εάν δεν υπάρχει κενή θέση εντάσσονται σε άλλο τμήμα στο ίδιο ή σε άλλο ΤΕΙ, όπου υπάρχει κενή θέση ίδιας ειδικότητας.
  ε) Για τους διοριζόμενους των περιπτώσεων Ζ' και Η' της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των παραπάνω εδαφίων.
  4.Οι εντάξεις ή οι διορισμοί που προβλέπονται από το άρθρο αυτό διενεργούνται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων μετά από γνώμη του συμβουλίου του οικείου Τ.Ε.Ι. ή του υπηρεσιακού συμβουλίου των ΚΑΤΕΕ, αντίστοιχα.
  "Η γνώμη αυτή μπορεί να αφορά και την κρίση της τριμελούς επιτροπής που προβλέπεται στην περίπτ. β' της προηγούμενης παραγράφου".
  5.Όσοι εντάσσονται κατά τη διαδικασία του άρθρου αυτού και δεν έχει λήξει κατά την ένταξή τους η δοκιμαστική τους θητεία, κρίνονται για μονιμοποίηση κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού και ο χρόνος που διανύθηκε στο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. θεωρείται χρόνος που διανύθηκε στο ΤΕΙ. Κάθε διαδικαστικό ή άλλο σχετικό ζήτημα ρυθμίζεται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  6.Οι θέσεις του Ε.Π. που καλύπτονται με εντάξεις ή διορισμούς του άρθρου αυτού ανήκουν στη σχολή ΤΕΙ που είναι συναφής προς τη σχολή ΚΑΤΕΕ στην οποία ανήκουν οι εντασσόμενοι ή διοριζόμενοι. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του Ε.Τ.Π. Τα μέλη του ΕΕΠ κάθε ΤΕΙ τοποθετούνται, ανάλογα με την αριθμητική τους δύναμη, σε μία ή περισσότερες σχολές του, με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ. Μετά την ίδρυση των τμημάτων, με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 35, τα μέλη του Ε.Π. και του ΕΕΠ κατανέμονται και τοποθετούνται, ανάλογα με τα προσόντα τους, στα τμήματα αυτά ή τα γενικά τμήματα, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται μετά από πρόταση του συμβουλίου του ΤΕΙ και δήλωση των ενδιαφερομένων, η οποία συνεκτιμάται.
  7.α) Όλοι οι εντασσόμενοι, σε περίπτωση που οι μηνιαίες αποδοχές της θέσης, βαθμίδας ή κλάδου ένταξης ή απονομής είναι μικρότερες από αυτές που λαμβάνουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τις αποδοχές τους έως την εξίσωσή τους, με οποιοδήποτε τρόπο, με τις αποδοχές της βαθμίδας ένταξης, όπως αυτές προβλέπονται στην περίπτωση Η' του άρθρου 20 αυτού του νόμου. Μετά την εξίσωση αυτή καταβάλλονται μόνο τα επιδόματα της παραπάνω περίπτωσης και καταργούνται το προσωρινό επίδομα και το προσωρινό προσωπικό επίδομα.
  β) Το επίδομα σπουδών που χορηγείται στο εντασσόμενο ΕΠ και ΕΕΠ του άρθρου αυτού, εκτός από την προσωρινή βαθμίδα επιμελητή, υπολογίζεται σε ποσοστό του βασικού μισθού της βαθμίδας καθηγητή εφαρμογών, σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου α' παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν.754/1978, μειούμενο κατά το ένα τρίτο (1/3) και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του άρθρου 20 του νόμου αυτού.
  γ)Οι εντασσόμενοι σε θέσεις ΤΕΙ που προέρχονται από τους κλάδους ΑΤ1 και ΑΡ3 του Ν.576/1977, διατηρούν τα επιδόματα της παρ. 2 του άρθρου 60 του Ν.576/1977.
  8.Οι εντασσόμενοι του άρθρου αυτού, προκειμένου να αποκτήσουν τα προσόντα για την υπηρεσιακή τους εξέλιξη, διευκολύνονται όσο είναι δυνατό και ιδίως με τη χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 20 περ.Ε'. Οι προϋποθέσεις και οι λεπτομέρειες για την παροχή των διευκολύνσεων αυτών ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  9.Οι διατάξεις της περ.Η' του άρθρου 20 ισχύουν για τους εντασσόμενους του παρόντος άρθρου από 1.1.1984.
  "Το Ε.Π. που εντάχθηκε σε θέσεις καθηγητών εφαρμογών του ν. 1404/1983 και είχε κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού πτυχίο ανώτατης σχολής, ως προς την εξέλιξη και τις αποδοχές διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1517/1985 και του άρθρου 38 περ. Β παράγρ. β εδ. ιv του ν. 1404/1983, μεταφερομένων αντίστοιχων θέσεων".
   


  Άρθρο 39
  Πρώτη πλήρωση θέσεων Ε.Π. και Ε.Ε.Π.
  Μετατάξεις προσωπικού Α.Ε.Ι.
   

  1. α) Σε πρώτη εφαρμογή του νόμου αυτού και μέχρι την ανάδειξη και συγκρότηση των οικείων οργάνων, η επιλογή για πλήρωση θέσεων ΕΠ και ΕΕΠ εκτός των περιπτώσεων των εντασσομένων του άρθρου 38 γίνεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 16 του νόμου αυτού, από ειδικά και κατά ειδικότητα πενταμελή εκλεκτορικά σώματα, που ορίζονται, για όλα τα ΤΕΙ, με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Τα εκλεκτορικά αυτά σώματα συγκροτούνται από μέλη ΕΠ ή ΕΕΠ των ΤΕΙ ανάλογης βαθμίδας και ειδικότητας ή και από άλλους ειδικούς επιστήμονες ύστερα από γνώμη των συμβουλίων των οικείων σχολών των ΤΕΙ.
   β) Σε κάθε εκλεκτορικό σώμα συμμετέχουν και δύο σπουδαστές, χωρίς δικαίωμα ψήφου, που ορίζονται από την Εθνική Σπουδαστική Ένωση Ελλάδας (ΕΣΕΕ), σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
    

  2. Κατεξαίρεση από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 16 και με την επιφύλαξη των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου, κατά τα τρία (3) πρώτα έτη από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, ο Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή του να αναπέμψει απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων για εκλογή μελών ΕΠ και ΕΕΠ αν κριθεί ότι έχουν παραλειφθεί υποψήφιοι με αξιόλογα προσόντα. Η νέα μετά την αναπομπή απόφαση του σώματος των εκλεκτόρων περιλαμβάνει στην περίπτωση αυτή τρεις (3) υποψηφίους για πλήρωση θέσης από τους οποίους διορίζεται ένας με πράξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.
    

  3. α)Μέλη του ΔΕΠ ή ΕΕΠ των ΑΕΙ είναι δυνατό να μεταταγούν, ύστερα από αίτησή τους που υποβάλλεται μέσα σε έξι μήνες από την εφαρμογή του νόμου αυτού, σε ΤΕΙ όπου λειτουργεί τμήμα στο γνωστικό αντικείμενο του οποίου υπάγεται η ειδικότητά τους. Η μετάταξη πραγματοποιείται σε θέση βαθμίδας του ΕΠ ή ΕΕΠ αντίστοιχης με τα προσόντα του μετατασσομένου, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων, ύστερα από εισήγηση τριμελούς επιτροπής, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ ή ΕΕΠ των ΑΕΙ και μέλη ΕΠ ή ΕΕΠ των ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας. Με την ίδια απόφαση καταργείται η θέση στο ΑΕΙ και συνιστάται προσωποπαγής θέση στο ΤΕΙ στο οποίο γίνεται η μετάταξη. Η θέση αυτή καταργείται μετά την κένωσή της με οποιοδήποτε τρόπο.
   β)Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τη μετάταξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι μετατασσόμενοι αποκτούν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών των αντίστοιχων βαθμίδων του ΕΠ ή ΕΕΠ.
    

  4. Η διαδικασία μετάταξης σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού ΚΑΤΕΕ που άρχισε σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.1268/1982, συνεχίζεται και μπορεί να ολοκληρωθεί και μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Για τους μετατασσόμενους στις θέσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 38 του παρόντος κατά περίπτωση. "Ως εκπαιδευτική προϋπηρεσία των μετατασσομένων αναγνωρίζεται ο χρόνος από την έναρξη εφαρμογής του νόμου αυτού μέχρι τη μετάταξή τους".

    

  Άρθρο 40
  Ειδική υπηρεσία Τ.Ε.Ι.
   

  1. Για την ενεργοποίηση των διαδικασιών του νόμου αυτού και το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων, που είναι απαραίτητες για την ταχεία και ισόρροπη ανάπτυξη των ΤΕΙ συνιστάται προσωρινά στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ειδική υπηρεσία ΤΕΙ (ΕΥ/ΤΕΙ).

    

  2. α) Η ΕΥ/ΤΕΙ συγκροτείται από τα εξής τμήματα και γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

    

  i) Γραφείο νομικής υποστήριξης και οργανωτικού σχεδιασμού, που υπάγεται απευθείας στον προϊστάμενο της ΕΥ/ΤΕΙ με συμβουλευτικές αρμοδιότητες σε οργανωτικά, νομικά και θέματα εκπαιδευτικών διαδικασιών.
  ii) Τμήμα προγραμμάτων και μελετών, με αρμοδιότητες: ίδρυση τμημάτων ΤΕΙ και χωροταξική κατανομή τους, προγράμματα σπουδών, επαγγελματικά δικαιώματα, διδακτικά βιβλία.
  iιι) Τμήμα διοικητικών υποθέσεων, με αρμοδιότητες: κανονισμός σπουδών, εγγραφές, μετεγγραφές, εσωτερικός κανονισμός ΤΕΙ, διοικητικά θέματα ΤΕΙ, σπουδαστική μέριμνα.
  iv) Τμήμα προσωπικού, με αρμοδιότητες: επιλογή και διορισμός προσωπικού ΤΕΙ, υπηρεσιακή κατάσταση προσωπικού, αποσπάσεις, μετατάξεις, εντάξεις, μετεκπαίδευση προσωπικού.
  v)Τμήμα οικονομικών υποθέσεων, με αρμοδιότητες: οικονομικός σχεδιασμός, προτάσεις για επιχορήγηση ΤΕΙ, προδιαγραφές και προμήθεια εξοπλισμού και θέματα κτιριακών εγκαταστάσεων.
  β)Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορούν να δοθούν στα παραπάνω τμήματα και άλλες αρμοδιότητες σχετικές με την αποστολή της ΕΥ/ΤΕΙ.
   

  1. Ως προϊστάμενος της ΕΥ/ΤΕΙ ορίζεται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθηγητής ή επίκουρος καθηγητής Τ.Ε.Ι. "Ως προϊστάμενος της ΕΥ/ΤΕΙ μπορεί να ορίζεται ακόμη καθηγητής ΑΕΙ ή μέλος του κύριου προσωπικού του Ι.Τ.Ε. ή μόνιμος ή αποσπασμένος υπάλληλος της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, μπορούν για τη στελέχωση της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι να αποσπώνται στην Κ.Υ του Υπουργείου Εθνικής παιδείας και Θρησκευμάτων μέλη του Ε.Π. των ΤΕΙ ή Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι ή υπάλληλοι οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ.
   "Ο προϊστάμενος της ΕΥ/ΤΕΙ επικουρείται στο έργο του από Αναπληρωτή Προϊστάμενο, προερχόμενο από αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τον προϊστάμενο εκπαιδευτικά ιδρύματα και από αντίστοιχες βαθμίδες ή από αντίστοιχες υπηρεσίες.
   Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων γίνεται ο ορισμός του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της ΕΥ/ΤΕΙ και καθορίζονται οι αρμοδιότητές τους".

    

  2. Αντίστοιχες ή συναφείς αρμοδιότητες, που ασκούνται σύμφωνα με τον ισχύοντα οργανισμό, από διευθύνσεις και τμήματα της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μεταφέρονται και υπάγονται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Ε.Υ./Τ.Ε.Ι. Οι αρμοδιότητες αυτές της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι επαναφέρονται στις αντίστοιχες διευθύνσεις και τα αντίστοιχα τμήματα της κεντρικής Υπηρεσίας την 1η Σεπτεμβρίου 1984. Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι δυνατή παράταση της προθεσμίας αυτής μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου 1985, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την ολοκλήρωση των σκοπών της Ε.Υ/Τ.Ε.Ι.

    

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
  ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Αρθρο 41
  Σχολές Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
   

  1. Οι σπουδαστές των ανώτερων σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας εντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 αυτού του νόμου σε αντίστοιχα τμήματα και κατευθύνσεις Τ.Ε.Ι ή παραρτημάτων τους με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικές Παιδείας και Θρησκευμάτων και Υγείας και Πρόνοια, που εκδίδονται μετά έξι (6) μήνες από τη δημοσίευση αυτού του νόμου.
   Με όμοιες αποφάσεις θα καθοριστούν μετά γνώμη του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας:
   α) Τα προγράμματα σπουδών των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας ανάλογα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 35 του νόμου αυτού.
   β) Όλα τα σπουδαστικά θέματα που προκύπτουν από την ένταξη αυτή κατά αναλογία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 37 αυτού του νόμου και κάθε άλλη διαδικαστική λεπτομέρεια.
   γ) Οι προϋποθέσεις και διαδικασίες ένταξης του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί με κάθε σχέση εργασίας στις παραπάνω σχολές αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, σε κενές θέσεις μόνιμου προσωπικού του άρθρου 23 αυτού του νόμου κατά ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 38 αυτού.
   Σε περίπτωση ανεπάρκειας των θέσεων αυτών για την ένταξη του εκπαιδευτικού προσωπικού, συνιστώνται νέες θέσεις με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης, Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών, που προσαυξάνουν τις αντίστοιχες θέσεις του άρθρου 23 αυτού του Νόμου.
   δ) Οι προϋποθέσεις και οι όροι λειτουργίας των κέντρων πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές των σχολών επαγγελμάτων υγείας και πρόνοιας των Τ.Ε.Ι

    

  2. Θέματα που ενδέχεται να προκύψουν κατά την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Πρόνοιας και τυχόν συναρμοδίου υπουργού.

    

  3. Οι σχετικές πιστώσεις που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας μεταφέρονται αντίστοιχα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

    

  α) Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στις σχολές του άρθρου 41 του ν. 1404/1983 μπορεί με αίτησή του να ενταχθεί ή να διοριστεί στα ΤΕΙ ως εξής:
  αα) Οσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου εντάσσονται στα ΤΕΙ και καταλαμβάνουν μόνιμες θέσεις από τις θέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 1404/1983. Οι θέσεις του προσωπικού αυτού στις σχολές που υπηρετεί σήμερα μεταφέρονται στα ΤΕΙ και κατανέμονται σε αυτά με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου 23 του παραπάνω νόμου.
  ββ) Όσοι από το προσωπικό αυτό έχουν την ιδιότητα του υπαλλήλου του νπδδ εντάσσονται στα ΤΕΙ κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου και αποκτούν τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Οι θέσεις τους στις σχολές αυτές μεταφέρονται επίσης και κατανέμονται στα ΤΕΙ κατά τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, προσαυξάνοντας κατά κλάδο τις θέσεις του άρθρου 23 του παραπάνω νόμου.
  γγ) Όσοι από το προσωπικό αυτό υπηρετούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ανεξάρτητα από το αν οι σχολές αυτές είναι του Δημοσίου, νπδδ ή νπιδ και έχουν τις προϋποθέσεις του ν. 1476/1984 (ΦΕΚ 136), διορίζονται σε κενές οργανικές θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού των ΤΕΙ.
  Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις συνιστώνται νέες θέσεις και κατανέμονται στα ΤΕΙ με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση καταργούνται ισάριθμες θέσεις των σχολών Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  Η τοποθέτηση στα ΤΕΙ του προσωπικού των παραπάνω εδαφίων γίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου του διοικητικού προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας.
  β) Μετά την ένταξη ή το διορισμό του, το προσωπικό αυτό εντάσσεται ή επανεντάσσεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου του ΤΕΙ όπου υπηρετεί.
  γ) Οι αιτήσεις που προβλέπονται στο εδάφιο α' υποβάλλονται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού.
  δ) Οι σχετικές πιστώσεις για το προσωπικό αυτό που είναι γραμμένες στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  ε) Όσοι από το προσωπικό αυτό δεν ενταχθούν στα ΤΕΙ, μετατάσσονται με την ίδια σχέση σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αποφάσεις του Υπουργού και σε θέσεις ανάλογες με την ειδικότητά τους και τις υπηρεσιακές ανάγκες. Για το μόνιμο προσωπικό ή απόφαση του Υπουργού εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου της κεντρικής υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
  "Τα πτυχία των σχολών 3ετούς φοίτησης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 41 του Ν. 1404/1983, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχων ειδικοτήτων.
  Τα πτυχία των σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 2ετούς φοίτησης, οι οποίες καταργήθηκαν με το άρθρο 41 του Ν. 1404/1983, αναγνωρίζονται ως ισότιμα με τα πτυχία των ΤΕΙ, αντίστοιχης ειδικότητας εφ' όσον οι κάτοχοί τους έχουν τουλάχιστον διετή επαγγελματική ή διδακτική πείρα μετά τη λήψη τους στην ειδικότητα".

  (ΤΑ ΑΡΘΡΑ 42 - 50 ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΤΩΝ ΤΕΙ)
   

  Άρθρο 51
  Τροποποιούμενες , καταργούμενες, μεταβατικές
  Και τελικές διατάξεις.
   

  1. α)Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 37, 38 παρ. 2 περίπτ. Δ και Ε και παρ. 7 εδ. Γ' και 42 του αυτού του νόμου των επόμενων εδαφίων και της παραγρ. 8 του παρόντος άρθρου, καταργείται από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ο Ν. 576/1977, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, μόνο σε ότι αφορά στην ανώτερη τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, εκτός από τα άρθρα του 39, 51 παρ. 1 και 69 παρ. 10 και των διατάξεων περί ΣΕΛΕΤΕ.
   β) Κατ' εξαίρεση διατηρείται το υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο των ΚΑΤΕΕ που προβλέπεται από το άρθρο 31 του Ν.576/1977, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, ειδικά για την κρίση εκκρεμών θεμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του Ν.576/1977 ή μονιμοποίησης και προαγωγής προσωπικού ΚΑΤΕΕ ως και πειθαρχικών διαδικασιών μέχρι τη συγκρότηση των αρμόδιων οργάνων και για την αξιολόγηση του ωρομίσθιου προσωπικού των ΚΑΤΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 2 περίπτ. Ζ.
   γ) Όπου από την κείμενη νομοθεσία γίνεται παραπομπή στο συμβούλιο ισοτιμιών του άρθρου 74 του Ν.576/1977, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα, νοείται στο εξής το ινστιτούτο τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΙΤΕ) του παρόντος νόμου, εκτός από τις περιπτώσεις που εκκρεμούν σε αυτό και μέχρι να περαιωθούν.
   δ) Το ωράριο διδασκαλίας του εκπαιδευτικού προσωπικού ως και οι όροι απασχόλησης του ωρομίσθιου προσωπικού των ΚΑΤΕΕ κατά το χειμερινό και εαρινό εξάμηνο 1983-1984 εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που ίσχυαν κατά την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1983-84, με την επιφύλαξη της παρ. 2 της περίπτωσης Β του άρθρου 20 του νόμου αυτού.
    

  2. α) Από την δημοσίευση του νόμου αυτού καταργούνται οι διατάξεις του Ν.648/1977 (ΦΕΚ 205) που αφορούν στα ΚΑΤΕΕ.
   β) Μέχρι την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που προβλέπονται από την περίπτ. ΣΤ της παρ. 2 του άρθρου 20 του νόμου αυτού ισχύουν οι εξής ρυθμίσεις: ι)κείμενα διδακτικών βιβλίων ΚΑΤΕΕ που έχουν αξιολογηθεί και διαβιβαστεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και δεν έχουν εγκριθεί κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού, εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ιι) τα εγκεκριμένα διδακτικά βιβλία εκδίδονται είτε από το δημόσιο με τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) είτε από τους συγγραφείς τους με δαπάνες τους, ιιι) η παραλαβή, η αποθήκευση, η συσκευασία, οι αποστολές στα ΤΕΙ και σε βιβλιοθήκες και γενικά η διαχείριση των βιβλίων αυτών γίνεται αποκλειστικά από τον ΟΕΔΒ, που για το σκοπό αυτό καθώς και για τις τυχόν εκδόσεις του σε βιβλία αυτής της κατηγορίας επιχορηγείται με σχετικές πιστώσεις, που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, iv) ο τρόπος και τα ποσοστά αποζημίωσης των συγγραφέων, η διαδικασία κοστολόγησης , ο τρόπος διάθεσης στους σπουδαστές καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης και διανομής τους και κάθε σχετική λεπτομέρεια ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
    

  3. .α) Οι διατάξεις του Ν.1286/1982 (ΦΕΚ 119) διατηρούνται σε ισχύ και όπου στο κείμενο των διατάξεων αυτών γίνεται αναφορά στα ΚΑΤΕΕ ή σε σπουδαστές και πτυχιούχους ανώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών νοούνται στο εξής :ι) Τα ΤΕΙ, ιι) οι σπουδαστές των ΤΕΙ ως και οι σπουδαστές της παρ. 2 του άρθρου 37 του παρόντος νόμου και ιιι) οι πτυχιούχοι ΚΑΤΕΕ και ΤΕΙ.
   β) Τις αρμοδιότητες της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παραπάνω νόμου ασκεί στο εξής το ΤΕΙ Αθηνών.
    

  4. Όπου στις διατάξεις του Ν.1351/1983 αναφέρονται ανώτερες σχολές αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή σπουδαστές της τριτοβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης νοούνται στο εξής τα ΤΕΙ και οι σπουδαστές τους, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών εκτός της ΣΕΛΕΤΕ.
    

  5. Το άρθρο 33 του Ν.1304/1982 (ΦΕΚ 144) τροποποιείται ως εξής:
   Άρθρο 33
   "Με αποφάσεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και ύστερα από γνώμη του συμβουλίου του οικείου ΤΕΙ ή του Δ.Σ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. κατά περίπτωση, μπορεί να ανατεθούν σε Τ.Ε.Ι. ή στη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
   α) η διοργάνωση επιμορφωτικών σεμιναρίων για απόφοιτους λυκείων ή ανώτερων σχολών, ή ανωτάτων σχολών και
   β) η εκπόνηση μελετών για θέματα τεχνικής-επαγγελματικής εκπαίδευσης.
   Με ίδιες αποφάσεις καθορίζονται: 1) Στην περίπτωση α' η διάρκεια κάθε σεμιναρίου που μπορεί να είναι μέχρι πέντε (5) μήνες, ο αριθμός αυτών που θα συμμετέχουν, ο τρόπος επιλογής τους και η αξιολόγηση της απόδοσής τους, το πρόγραμμα και ο χρόνος έναρξης του σεμιναρίου, ο τύπος της απλής βεβαίωσης ευδόκιμης παρακολούθησης και οποιοδήποτε διαδικαστικό ή άλλο ζήτημα αφορά σε κάθε σεμινάριο.2) Στην περίπτωση β' η αντιστοιχία του χρόνου απασχόλησης με ώρες διδακτικού έργου".
    

  6. α) Η απασχόληση του μόνιμου ή έκτακτου εκπαιδευτικού ή εργαστηριακού προσωπικού σε επιμορφωτικά σεμινάρια ή εκπόνηση μελετών κατά το άρθρο 33 του Ν. 1304/1982, όπως τροποποιήθηκε κατά την προηγούμενη παράγραφο, θεωρείται κανονική διδακτική απασχόληση και θα πραγματοποιείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 20 περίπτ. Β του παρόντος νόμου.
   β) Όσοι μετέχουν σε αυτά τα σεμινάρια επιμόρφωσης: ι) αν είναι απόφοιτοι λυκείου, έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και δικαιούνται τις ίδιες σπουδαστικές παροχές με τους κανονικούς σπουδαστές για το διάστημα της επιμόρφωσής τους, ιι) αν είναι εκπαιδευτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι ΝΠΔΔ και επιχειρήσεων του δημοσίου, δικαιούνται σπουδαστικό βοήθημα, το ύψος του οποίου καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
    

  7. Οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν.1238/1982 εφαρμόζονται ανάλογα και για το εκπαιδευτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ΤΕΙ. "εκτός από το εκπαιδευτικό προσωπικό με ωριαία αντιμισθία, η δαπάνη αποδοχών του οποίου βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Τ.Ε.Ι".
    

  8. Μέχρι την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων που προβλέπονται από το άρθρο 31 του νόμου αυτού, οι διατάξεις που ισχύουν για την ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ασφάλιση, σίτιση διακίνηση "και λοιπές οικονομικές διευκολύνσεις" των σπουδαστών Κ.Α.Τ.Ε.Ε. εφαρμόζονται ανάλογα και για τους σπουδαστές των ΤΕΙ. "Οι διατάξεις του άρθρου 31 εφαρμόζονται αναλόγως και για τους σπουδαστές της παρ. 2 του άρθρου 37".
   "Οι διατάξεις που προβλέπουν παροχές για τους σπουδαστές των ΤΕΙ εφαρμόζονται και για τους σπουδαστές της Α.Σ.Ε.Τ.Ε.Μ της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.".
    

  9. Εάν κατά τη συγκρότηση των σχολών κατά την παρ. 2 του άρθρου 35 του νόμου αυτού υπάρχει σχολή με ένα μόνο τμήμα, μέχρι την ίδρυση δεύτερου τμήματος δε λειτουργεί η σχολή και τα όργανά της και το τμήμα προσαρτάται προσωρινά σε άλλη σχολή και λειτουργεί ως τμήμα αυτής, με απόφαση του συμβουλίου του ΤΕΙ.
    

  10. α) Από τις θέσεις διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται από τα άρθρα 56 και 57 του Ν.576/1977 καταργούνται: 1) όλες οι θέσεις των κλάδων ΑΤ1, ΑΤ2, ΑΤ3, ΑΤ4, ΑΡ3, ΑΡ4, ΑΡ5, ΑΡ6, ΜΕ2, ΣΕ1 και κηπουρών, ιι) από τον κλάδο ΑΡ1 θέσεις 11 στους βαθμούς 3ο-2ο, θέσεις 26 στους βαθμούς 5ο-4ο και θέσεις 73 στους βαθμούς 9ο-6ο, ιιι) από τον κλάδο ΑΡ2 θέσεις 4 στους βαθμούς 3ο-2ο, θέσεις 10 στους βαθμούς 5ο-4ο και θέσεις 30 στους βαθμούς 9ο-6ο, iv) από τον κλάδο ΜΕ1,θέσεις 21 στους βαθμούς 5ο-4ο και θέσεις 155 στους βαθμούς 10ο-6ο, v) από τον κλάδο ΣΕ2 θέσεις 13 στο βαθμό 7ο και θέσεις 65 στους βαθμούς 12ο-8ο, vi) από τον κλάδο τεχνιτών συντήρησης θέσεις 115, vii) από τον κλάδο καθαριστριών θέσεις 223.
   β) Όλες οι θέσεις εκπαιδευτικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού που προβλέπονται από το Π.Δ. 689/1979 (ΦΕΚ 201) καταργούνται.
    

   Άρθρο 52
   Έναρξη ισχύος
   Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.